Gå til hovedindhold

Faktaside

Når du får et tilbud om plads til dit barn, skal du læse denne side, inden du accepterer eller afviser tilbuddet.

 • Læs op

Indhold

  Når du accepterer et tilbud i en vuggestue eller dagpleje

  1. Når du accepterer et tilbud i en vuggestue eller dagpleje, sletter vi hele din ansøgning til 0-3 års pladser. Hvis du ikke har fået din første prioritet og ønsker at beholde den, skal du derfor skrive det i kommentarfeltet, når du accepterer pladsen. Du vil IKKE kunne fortsætte med at være skrevet op til en garantiplads, når du har accepteret pladsen. Har du oprettet en ansøgning til børnehave, slettes den ikke, og vi beholder dit garantiønske

  Når du accepterer et tilbud i en integreret institution eller børnehave

  1. Når du accepterer et tilbud i en integreret institution eller børnehave, sletter vi hele din ansøgning - både til vuggestue, dagpleje og børnehave. Hvis du ikke har fået din første prioritet og ønsker at beholde den, skal du derfor skrive det i kommentarfeltet, når du accepterer pladsen. Du vil IKKE kunne fortsætte med at være skrevet op til en garantiplads.

  Når du accepterer et tilbud i et andet garantidistrikt, end du bor i

  1. Når du accepterer et tilbud i et andet garantidistrikt, sletter vi hele din ansøgning. Hvis du ønsker at blive stående til dine ønsker i dit eget garantidistrikt og en garantiplads, skal du skrive det i kommentarfeltet, når du accepterer pladsen. Du vil kun fortsætte med at være skrevet op til en garantiplads, hvis du skriver det i kommentarfeltet.

  Hvis du takker nej til en tilbudt plads, som ikke er en af dine prioriteter

  Så anser vi garantien for opfyldt, og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor du svarer på tilbuddet.

  Hvis du takker nej til en af dine prioriteter på din ønskeventeliste

  Så sletter vi ønsket, samtidig anser vi garantien for opfyldt, og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor du svarer på tilbuddet.

  Hvis du takker nej til en børnehaveplads og dit barn går i dagpleje

  Hvis du takker nej til et tilbud om børnehave til din behovsdato, uanset om det er en af dine prioriteter eller ej, har du ikke længere pasning på tilbudsdatoen.

  Hvis du takker nej til en tilbudt plads, som er den eneste prioritet på din ønskeventeliste

  Så sletter vi ønsket, samtidig anser vi garantien for opfyldt, og vi sletter derfor også ønsket om en garantiplads. Det betyder, at din opskrivningsanciennitet også bliver slettet. Du vil herefter kunne skrive dit barn op til plads igen, og der vil kunne gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads.

  Dit barn kan fortsætte i vuggestue til den sidste dag i måneden efter, at dit barn er fyldt 3 år. For dagplejen gælder det, at dit barn kan fortsætte indtil den ønskede behovsdato.

  Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som ikke er en af dine prioriteter

  Så anser vi garantien for opfyldt og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor din svarfrist udløber.

  Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som er en af dine prioriteter på din ønskeventeliste

  Så sletter vi ønsket og anser garantien for opfyldt og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor din svarfrist udløber.

  Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som er den eneste prioritet på din ønskeventeliste

  Så sletter vi ønsket samtidig anser vi garantien for opfyldt, og vi sletter derfor også ønsket om en garantiplads. Det betyder, at din opskrivningsanciennitet også bliver slettet. Du vil herefter kunne skrive dit barn op til plads igen, og der vil kunne gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads.

  Dit barn kan fortsætte i vuggestue til den sidste dag i måneden efter, at dit barn er fyldt 3 år. For dagplejen gælder det, at dit barn kan fortsætte indtil den ønskede behovsdato.

   

  Når du har accepteret en plads, skal du benytte pladsen fra den dato, hvor du har accepteret pladsen fra.

  Benytter du ikke pladsen kan dagtilbuddet vælge at udmelde dit barn jf. dagtilbudsloven.

  Der vil herefter gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads. Du er ikke garanteret plads i den samme institution.

  Dagtilbud i Aarhus Kommune tilbyder en fuldtidsplads (51,5 timer pr. uge) eller en deltidsplads (25 timer pr. uge).

  Hvis du ønsker et andet antal timer, end det du er blevet tilbudt, skal du skrive det i bemærkningsfeltet, som kommer, når du accepterer pladsen.

  Du kan læse mere om deltids- og fuldtidspasning på www.aarhus.dk/pasningsordning

  I Aarhus Kommune står Opkrævningen for opkrævning af forældrebetaling.

  Hvis du bor i Aarhus Kommune og har en plads her, skal du betale månedsvis forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

  Din regning vil blive sendt til din digitale postkasse, hvorefter du kan tilmelde den til betalingsservice.

  Hvis du bor i en anden kommune og får plads i Aarhus Kommune, skal du som udgangspunkt betale i 12 måneder. Du skal dermed også betale for juli måned.

  Det er din bopælskommune, der opkræver din betaling.

  Når dit barn overflyttes fra en institution til en anden institution i Aarhus Kommune, udmelder vi automatisk dit barn pr. tilbudsdatoen.

  Hvis du ønsker at udmelde dit barn, skal du benytte Digital Pladsanvisning. Du har 2 måneders udmeldelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

   

  Udmeld dit barn (Husk NemID)

  Du kan læse mere om udmeldelse på www.aarhus.dk/udmeldelse  

  Er din husstands samlede indkomst før skat under 622.200 kr. (2024 takster), kan du søge om økonomisk friplads. Har du allerede økonomisk friplads, overføres den til det nye dagtilbud.

  Du kan læse mere om økonomisk friplads på www.aarhus.dk/friplads

  Hvis du har mere end et barn i pasning, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

  Som søskende betragtes børn i samme husstand med samme folkeregisteradresse, dog ikke børn anbragt i pleje.

  Der gives ikke søskendetilskud til børn og unge i klub.

  Søskendetilskuddet fratrækkes automatisk i den månedlige betaling.

  Bliver dit barn passet i et dagtilbud i Aarhus Kommune nedsætter vi automatisk din betaling den 1. i måneden efter, at dit barn er fyldt 3 år. Det gælder også, selvom at dit barn bliver flyttet tidligere i børnehave. Taksten for dagpleje ændres ikke. 

  Hvis du flytter fra Aarhus Kommune og ønsker at beholde dit barns plads i Aarhus Kommune, skal du straks kontakte Pladsanvisning og Elevadministration i Aarhus Kommune. Vi vil bede jeres nye bopælskommune om at fremsende et tilskudsbevis.

  Den månedlige opkrævning vil afhænge af, jeres nye bopælskommunes størrelse af tilskud.

  Du kan læse mere om pasning over kommunegrænsen på www.aarhus.dk/andenkommune

  Skal du flytte til en anden kommune, skal du selv udmelde dit barn med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

  Udmeldelsesvarslet kan nedsættes til 1 måned, hvis du har accepteret en plads i den anden kommune. For at få udmeldelsesvarslet nedsat, skal du senest 1 måned inden den nye indmeldelsesdato, indsende dokumentation for den nye plads til os. Dokumentationen skal sendes med digital post.

   

  Udmeld dit barn (Husk NemID)

  Du kan læse mere om udmeldelse på www.aarhus.dk/udmeldelse  

  Når dit barn går i en af Aarhus Kommunes institutioner eller dagpleje, er dit barn ikke forsikret af Aarhus Kommune.

  Hvis du finder det nødvendigt, skal du derfor selv sørge for at have en gældende ulykkes- og ansvarsforsikring på dit barn.

  Oplysninger om anvendelse af persondata

  Du kan her læse om behandling af personoplysninger i Børn og Unge (aarhus.dk), og specifikt her om vores behandling ved indskrivning i dagtilbud, skole og klub(aarhus.dk)

  Sidst opdateret: 18. juni 2024