Gå til hovedindhold

Når du vil sejle i bugten, søer og vandløb

Få overblik over de informationer og regler, der gør din sejlads til en god oplevelse for dig, de andre sejlende og naturen.

 • Læs op

Indhold

  I Aarhus Kommune er det tilladt at sejle i nævnte søer og vandløb samt i bugten. Du skal dog kende reglerne for de enkelte steder, ligesom du skal kende de altid gældende regler for sejlads. 

  Der er visse regler, du skal kende, uanset hvor du vil sejle. 

  • Du skal have lovlig adgang til vandet fra bredejerens arealer.
  • Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for andres jagt, fiskeri eller rørskær. 
  • Sejlads skal ske i overensstemmelse med gældende søfartsregler.
  • Sejlads foregår på eget ansvar.


  Gældende sejladsbestemmelser for de enkelte vandløb og søer er beskrevet generelt i nedenstående, men de specifikke formuleringer for gældende regler skal findes i regulativerne for de enkelte vandløb inkl. søer.

  Find regulativerne her 

  Alle med lovlig adgang til søen må sejle med robåde, sejlbåde, kajakker, kanoer og lignende småfartøjer uden motor. Motordrevne fartøjer er kun tillad i helt særlig tilfælde som fx myndighedsopgaver eller redningsaktioner. 

  Du kan sætte kano og kajak i søen umiddelbar nordvest for p-pladsen ved Gammel Horsensvej.

  Se landgangssted på kort

  Sejlads er tilladt med robåde, sejlbåde, kajakker, kanoer og lignende småfartøjer uden motor. Motordrevne fartøjer er kun tilladt i helt særlige tilfælde som fx myndighedsopgaver eller redningsaktioner.

  Sejljoller er kun tilladt på søen mellem robanens sydlige afgrænsning og den nordlige søbred.

  Kommerciel sejlads, herunder udlejning af både til sejlads på søen, må kunne finde sted efter tilladelse fra Teknik og Miljø. 

  Vær opmærksom på, at der er meget vanskelig passage under Vester Allé (Slusebroen), da bunden her ligger meget højt. Der er derfor risiko for grundstødning under broen. 

  Se landgangssteder på kort

  I hele området gælder følgende regler:

  • Du skal lade vandløbs og søens dyr være i fred. Det gælder også fuglenes reder, æg og unger. 
  • Undgå især at færdes i båd omkring fuglekolonierne i yngleperioden fra 16. april til 15. juli.
  • Sejlads i siv- og rørbevoksninger er ikke tilladt, og bevoksningerne må ikke beskadiges. 
  • Det er ikke tilladt at bruge støjende medier, som radioer o.lign. 
  • Du må ikke medbringe skydevåben (bortset fra jagtberettigede). 
  • Opankring nærmere søbredden end 50 meter kræver en tilladelse fra lodsejeren.
  • Du må kun gå i land og opholde dig på et areal, hvis du har en aftale med ejeren af arealet.
  • Ved Brabrand Rostadion skal du tage hensyn til stadions brugere i forbindelse med parkering, transport og isætning.  


  Vær opmærksom på, at vandet i Aarhus Å øst for Brabrand Sø ikke lever op til de hygiejniske krav til badevand. Undgå derfor direkte kontakt med vandet.

   

  Sejlads er tilladt på Egåen øst for Lystrupvej. Du må ikke bruge motordrevne fartøjer.

  Din sejlads må ikke være til skade eller ulempe for vandløbene og deres vedligeholdelse eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. 

  Du kan sætte kano og kajak i åen fra p-området nord for åen og vest for indkørslen til Egå Renseanlæg ved Viengevej.  

  Vær opmærksom på, at åen øst for udløbet fra Egå Renseanlæg på Mosevej ikke lever op til de hygiejniske krav til badevand. Undgå derfor direkte kontakt med vandet.

  Se landgangssted på kort 

   

  Sejlads på Aarhusbugten er tilladt for alle fritidsfartøjer med skroglængder under 15 meter. Du skal hverken bestå en prøve eller have tilladelse fra myndighederne. Du skal dog have speedbådskørekort, hvis du vil bruge planende motorbåde (speedbåde), eller vandscooterbevis, hvis du vil sejle med vandscooter.

  Læs de vigtigste regler for brug af vandscooter her

  Ønsker du at sejle med vandscooter, skal du desuden kende de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere og lignende. Vandscootersejlads er nemlig forbudt i visse områder efter Vandscooterbekendtgørelsen. 

  Læs Vandscooterbekendtgørelsen på retsinformation.dk

  Vandscootersejlads er tilladt i en afstand på 300 meter fra kysten – på nær transport ude til 300-meter-zonen. Den transport skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max fem knob. Du må ikke sejle i Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder. 

  I Aarhusbugten skal du også være opmærksom på politiets reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft.

  Du finder reglementet på Østjyllands Politis hjemmeside

   

  Se de offentlige landgangssteder på kort

  Sidst opdateret: 3. juni 2024