Gå til hovedindhold

Skal du ændre på et vandløb?

Hvis du skal ændre i eller omkring et vandløb, skal du først have en tilladelse fra Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune skal både sikre, at den eksisterende afvanding opretholdes, og at der er gode forhold for planter, dyr og fisk i vandløbene. Derfor skal du søge om tilladelse, hvis du vil igangsætte aktiviteter, der kan påvirke vandløbene. Det kan fx være:

  • Restaurering af vandløb
  • Reguleringer og ændring af vandløbets forløb eller tværsnit 
  • Genåbning af rørlagte vandløb
  • Anlæg af nye vandløb 
  • Etablering af broer og overkørsler
  • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
  • Terrænændringer, byggeri og lignende tættere end 8 meter på vandløbets øverste kant
  • Etablering af vandingssteder.

  Listen er ikke udtømmende, så hvis du er i tvivl om dit projekt kræver tilladelse efter vandløbsloven kan du kontakte Plan, Byggeri og Miljø i Teknik og Miljø.

  At regulere vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger dræn samt søer, damme og lignende indvande kræver at du har fået godkendelse fra Teknik og Miljø.

  Godkendelsen skal sikre, at du tager hensyn til vandløbets vandafledning og miljøet, samt at alle parter bliver hørt.

  Regulering af vandløb betyder, at du ændrer på vandløbets forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg. For rørlagte vandløb skal du behandle alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner som regulering.

  I ansøgningsskemaet kan du se, hvad din ansøgning skal indeholde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

  Du kan finde skema til samtykkeerklæring her

   

  Søg om godkendelse til regulering

  Hvis du skal krydse vandløb med rørledninger, kabler, broer, spang, overkørsler, bygningsværker eller lignende, skal du søge om tilladelse til det hos Teknik og Miljø.

  Der er flere grunde til, at vi kræver en tilladelse til at krydse et vandløb. Vandløbet skal fx kunne vedligeholdes uden gener fra krydsningen, og krydsningen må ikke påvirke vandløbets afvanding eller miljø negativt.

  Hvis du vil søge om tilladelse til at krydse et vandløb, anbefaler vi, at du læser vejledningen først.

  Vejledning til ansøgningen kan du læse her

  Du kan finde skema til samtykkeerklæring her

  Søg tilladelse til at krydse et vandløb

  Hvis du ønsker at koble et nyt dræn på din nabos dræn eller på rørlagte vandløb, skal du søge om tilladelse til medbenyttelse hos Teknik og Miljø.

  Før du sender ansøgningen, skal du kontakte ejerne af de dræn, du vil koble dig på. Sammen skal I blive enige om eventuelle vilkår for tilkoblingen og om fordelingen af de fremtidige udgifter til anlæg og vedligehold af systemet.

  Sammen med ansøgningen skal du sende en naboerklæring og en teknisk redegørelse for tilkoblingen.

  Du kan læse mere om medbenyttelsesret og få hjælp til ansøgningen i vejledningen.

  Vejledning om medbenytterret 

  Skema til naboerklæring

  Skema til ansøgning om medbenytterret

  Når vi har modtaget en ansøgning til at regulere, krydse eller bruge medbenytterretten, vil vi besigtige det relevante sted – ofte sammen med dig som ansøger.

  Hvis vi giver tilladelse til det, du har søgt om, vil tilladelsen indeholde vilkår, som du skal opfylde, hvis du vil udnytte tilladelsen/godkendelsen.

  Du kan forvente at få afgørelsen senest otte uger efter, at vi har modtaget alle relevante oplysninger.

  Er du ansøger eller har du en væsentlig, individuel interesse i sagen, kan du klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. I visse sager har Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund også klageadgang.

  Du kan læse vandløbsloven på retsinfo.dk

  Vandløbsloven

  Sidst opdateret: 3. juni 2024