Gå til hovedindhold

Bygge- og beskyttelseslinjer beskytter omgivelserne

Naturbeskyttelsesloven bygge- og beskyttelseslinjer skal beskytte de nærmeste omgivelser ved havet, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker.

 • Læs op

Indhold

  I Aarhus Kommune har vi alle kategorier af bygge- og beskyttelseslinjer. Skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen regulerer kun bebyggelser, som fx hvis du vil opføre master eller bygninger. Beskyttelseslinjerne omfatter alle ændringer i området som fx ændringer i terrænet, tilplantninger, bebyggelse mv. 

  Som udgangspunkt dækker kirkebygelinjen hele området omkring kirken ud til en afstand af 300 meter målt fra kirkebygningen. Det gælder dog ikke for de kirker, der er omkranset er af bymæssig bebyggelse inden for beskyttelseszonen. Begrebet bymæssig bebyggelse afgør vi ud fra en konkret vurdering.

  Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres byggerier som virker skæmmende på kirker med kirkebeskyttelseslinjer. Kirkebyggelinje er kun gældende for byggeri på mindst 8,5 meter. Det kræver dispensation fra Aarhus Kommune at ændre eller opføre bebyggelse på over 8,5 meter inden for 300 meter fra kirker med kirkebeskyttelseslinjer. 

  De fleste skove i Aarhus Kommune er omkranset af en skovbyggelinje, der blandt andet skal beskytte skoven, som landskabselement, og sikre skoven, som levesteder for dyr og planter.

  Skovbyggelinjen gælder 300 meter fra skovbrynet. For privatejede skove gælder skovbyggelinjen kun, hvis arealet udgør mindst 20 hektar sammenhængende skov. Alle offentlige skove har en skovbyggelinje.

  Inden for skovbyggelinjen må du ikke bygge eller placere master, vindmøller, campingvogne o.lign.  

  Strandbeskyttelseslinjen skal sikre kysterne mod indgreb, der ændrer kystens nuværende stand og anvendelse. 

  Beskyttelseszonen er som hovedregel 300 meter, men på en række bebyggede kyststrækninger er den mindre. Zonen er registreret i matrikelregistret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

  Du må ikke ændre på arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det betyder blandt andet, at du ikke må bygge, sætte master og campingvogne op, terrænet må ikke ændres, og du må ikke sætter planter eller hegn op.

  Landbrugsmæssig drift er tilladt, bortset fra tilplantning med juletræer, piletræer, frugttræer, læhegn mv.   

  Sø- og åbeskyttelseslinjen er knyttet til alle søer med en vandflade på mindst tre hektar og de fleste større vandløb. Linjen gælder som udgangspunkt 150 meter fra søer og åer. Linjen regnes ved åer fra siderne af vandløbet og ved søer fra søbredden ved normal vandstand.

  Sø- og åbeskyttelseslinjen skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for planter og dyr. 

  Du må ikke ændre i terrænet, bygge eller placere campingvogne eller plante inden for beskyttelseslinjen. 

  Vi skal også kunne se fortidsminderne i landskabet i fremtiden. Derfor er de beskyttet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinjer beskytter også de arkæologiske lag i området – der er ofte mange kulturhistoriske levn omkring minderne.

  Beskyttelseslinjen regner du 100 meter fra fortidsmindernes yderste grænse. For gravhøje skal du regne beskyttelseslinjen fra foden af højen.  

  Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage midlertidige terrænændringer som fx:

  • Grave ledninger ned
  • Opføre bebyggelse eller hegn
  • Opstille campingvogne
  • Plante skov eller levende hegn. 


  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside finder du registret ”Fund og Fortidsminder," som indeholder en oversigt over, hvor der er fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund.

   

  Søg i Fund og Fortidsminder

  Er du i tvivl om, hvorvidt din ejendom er pålagt bygge- eller beskyttelseslinjer, kan du undersøge det på Miljøportalen. Registreringen på Miljøportalen er kun vejledende, da et areal godt kan være beskyttet uden at være registreret som beskyttet. Det skyldes, at arealerne kan vokse sig ind eller ud af området.

  Miljøportalen kan ikke vises Google Chrome eller Microsoft Edge – det er nødvendigt at bruge en anden browser.  

  Find din ejendom på Miljøportalen 

  Er du fortsat i tvivl, kan du kontakte Plan, Byggeri og Miljø på 89 40 44 00 eller vandognatur@mtm.aarhus.dk

  Hvis du ønsker at ændre på noget inden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer, skal du søge dispensation hos kommunen, før du begynder på dit projekt. 

  Din ansøgning skal altid indeholde:

  • Adresse og matrikeloplysninger
  • Begrundelse for ansøgningen
  • Beskrivelse af projektet
  • Mål og beskrivelse af materialer
  • Vis på en skitse eller et kort, hvor det skal placeres på din ejendom.


  Husk at begrunde, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for bygge- eller beskyttelseslinjen, og hvorfor du ikke kan placere det uden for denne.

  Du skal sende ansøgningen om dispensation til byggesag@mtm.aarhus.dk 

  Sagsbehandlingstiden er mindst fire uger. Når der er truffet en afgørelse, er der fire ugers klagefrist for de klageberettigede. Du må ikke bruge afgørelsen, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klager over afgørelsen, kan du ikke bruge den, før Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

  Søg derfor i god tid.

  Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Byggeloven.

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

  Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Lovbestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjerne finder du i Naturbeskyttelsesloven. 

  • Strandbeskyttelseslinjen - §15  
  • Sø- og åbeskyttelseslinjen - §16
  • Skovbyggelinjen - §17
  • Fortidsmindebeskyttelseslinjen - §18
  • Kirkebyggelinjen - §19

  Naturbeskyttelsesloven finder du på retsinfo.dk

  Sidst opdateret: 20. juni 2024