Gå til hovedindhold

Sundhedsteam Fredens Torv

Tilbud til dig, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

 • Læs op

Indhold

  Det er sundhedsteamets vigtigste opgave at hjælpe dig, så du kommer til at fungere så godt som muligt både i arbejdslivet og i privatlivet. Der er fokus på, at du får en god forståelse for din helbredsmæssige situation og hvilke muligheder du har. Det er meningen, at du, jobcenteret og sundhedsteamet i fællesskab skal finde ud af, hvilken plads du kan få på arbejdsmarkedet med de ressourcer og udfordringer, du har.

  Formålet med sundhedsteamets indsats er at bidrage til, at du får en god forståelse for sammenhængen mellem alle de forskellige faktorer, der har betydning for dit helbred. Der sættes fokus på, hvordan du forstår din sygdom og hvordan du lever med den, fordi det kan have betydning for din trivsel. Der vil blive arbejdet med at opbygge dine kropslige og mentale ressourcer. Du vil hele vejen blive inddraget aktivt i dit eget forløb med respekt for dine forudsætninger, ressourcer og behov.

  Derudover arbejder vi med at understøtte, at du udvikler gode mestringsstrategier, for at du kan opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, så din hverdag kommer til at fungere så godt som muligt.

  Det overordnede mål for alle sundhedsteamets indsatser er at hjælpe dig, der har en nedsat funktionsevne, til at fungere bedst muligt på arbejdsmarkedet. Sundhedsteamet arbejder i denne proces på, at du oplever at blive set og mødt og hjulpet til at finde handlemuligheder. 

   

  Eksempler på konkrete indsatser i SI-sundhedsteam Fredens Torv

  Projektet ”Flere skal med” er for borgere over 30 år, der har været på kontanthjælp i lang tid. Ved fællessamtaler i jobcenteret med læge, fysioterapeut, evt. livsstilsvejleder, og din job-/ virksomhedskonsulent, får du mulighed for at drøfte dine helbredsproblemer, sygdomsbekymringer, håndtering af helbredsproblemer og muligheder for behandling. Samtalerne kan også bruges til at henvise til den særlige indsats i ”Flere skal med” - Fredens Torv. 

  Projektet er en tværfaglig, individuelt tilrettelagt indsats, som har til formål at opbygge dine kropslige og mentale ressourcer og understøtte det bedst mulige match med en arbejdsplads. Der er mulighed for at foretage en arbejdspladsvurdering i forhold til ergonomi og løbende støtte dig med det, der måtte være relevant. Du kan også få et forløb hos en livsstilsvejleder, hvis du ønsker støtte til at få en sundere livsstil. Alle sundhedsfaglige indsatser sker i tæt samarbejde med job- og virksomhedskonsulenter for at hjælpe dig med at finde dig til rette på en konkret arbejdsplads med mulighed for lønnet arbejde. 

  Projektets formål er at give udsatte forældre en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse, og forbedre familiernes trivsel, sundhed og fremtidsmuligheder. I projektet indgår fra Sociallægeinstitutionen en sociallæge og en fysioterapeut, som leverer sundhedsfaglige indsatser - herunder vejledning om indretning af arbejdsplads.

  For dig, der er mellem 18-30 år og har komplekse udfordringer, gennemføres sparring med vejledere og virksomhedskonsulenter kombineret med samtaler mellem dig og sociallægen. For nogle er der også mulighed for at træne med en fysioterapeut i Sociallægeinstitutionen. Ud over den konkrete træning har du løbende kontakt med fysioterapeuten - herunder via SMS - for at I kan få en god relation og du bliver støttet i at møde op til træningen.

  Ved tværfaglige samtaler vil du møde to af sundhedsteamets medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund (læge, psykolog, fysioterapeut, livsstilsvejleder eller antropolog). Formålet med samtalerne er at få set på din samlede helbredsmæssige og sociale situation og finde ud af, hvordan du lever et aktivt liv med de helbredsmæssige udfordringer, du har. Det er meningen at I i fællesskab skal være nysgerrige på, om der er noget, du selv eller andre kan gøre, for at din tilværelse kommer til at fungere bedre. Der er et særligt fokus på at støtte dig i at komme til at fungere bedst muligt på arbejdsmarkedet.

  Målet med indsatsen er bl.a.:

  • at modvirke, at du udvikler langvarige følger efter din hjernerystelse
  • at afhjælpe de eftervirkninger, du allerede har
  • at støtte dig i at udvikle hensigtsmæssige og gode mestringsstrategier i hverdage
  • at støtte dig i at få genetableret din tilknytning til job eller uddannelse
  • at udvikle din funktionsevne så du i højere grad kan deltage i hverdagsaktiviteter
  • evt. at vejlede din arbejdsplads, hvis der er behov for det.

  Du kan få et socialmedicinsk samtaleforløb eller en socialmedicinsk vurdering, hvis du har komplekse helbredsproblemer og har haft et langvarigt forløb i jobcenteret, eller hvis der er usikkerhed i forhold til, hvordan du kan fungere på arbejdsmarkedet. Formålet er at få et overblik over den samlede situation og give forslag til, hvordan du bedst kan hjælpes.

  Aarhus Kommune tilbyder en helbredsundersøgelse til dig, der er nyankommet flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Tilbuddet gælder både børn, unge, voksne og gamle. Målet med helbredsundersøgelsen er, at der skabes et samlet billede af dine helbredsmæssige udfordringer og ressourcer, når du bosætter dig i Aarhus Kommune. Undersøgelsesprogrammet indgår i den samlede indsats for at fremme dine muligheder for selvforsørgelse og for bedst mulig funktionsevne i Danmark og hvis du evt. vender tilbage til dit hjemland. Via en helbredsundersøgelse får du en øget indsigt i din egen sundhedstilstand, kendskab til sundhedssystemet og behandlingsmulighederne samt viden om, hvad du selv kan gøre, og hvor der kan være hjælp at hente.

  Efter aftale med din job- eller uddannelseskonsulent kan du få tilbudt et individuelt forløb hos en fysioterapeut. Fysioterapeuterne har erfaring med at arbejde med komplekse problemstillinger. De arbejder ud fra en helhedsforståelse. Dvs. at de er opmærksomme på, at der er mange forskellige elementer, der påvirker, hvordan du har det. Målet med forløbet er at forbedre din evne til at mestre kropslige symptomer, altså hvad du evt. kan gøre for at mindske symptomerne og hvordan du kan hjælpes til at leve med de symptomer, som ikke forsvinder. Forløbet består af træning, undervisning og samtale, som alt sammen skal hjælpe dig til bedre livskvalitet og til så vidt muligt at blive deltager på arbejdsmarkedet.

  Hvis du har natarbejde, giver loven dig ret til at få vurderet, om du har psykiske eller fysiske gener, som kan skyldes dit natarbejde. Der foretages en mental og fysisk screening, og du vil få taget blodprøver. Simple ændringer i adfærd og arbejdstilgang kan ofte mindske eller helt fjerne natarbejdets påvirkning. Du skal have tilbudt undersøgelsen mindst hvert 3 år.

  Sidst opdateret: 6. juni 2024