Gå til hovedindhold

Dit ansvar for rengøring og vedligehold

Som grundejer har du nogle forpligtelser i forhold til renhold - uanset, om du bor i hus eller lejlighed.

Indhold

  Du er som grundejer forpligtet til at renholde fortove, stier og andre færdselsarealer ud for din ejendom. Omfanget er afhængig af, om det er en offentlig eller privat vej.

  Bor du på en offentlig vej, så er det som udgangspunkt kun fortovsarealer, du skal renholde.

  Bor du på en privat vej eller privat fællesvej, så er det hele vejarealet, som du både skal renholde og vedligeholde.

  Som grundejer er du forpligtet til at renholde fortove, stier og andre færdselsarealer ud for din ejendom. Omfanget varierer alt efter, om der er tale om offentlig vej eller  privat fællesvej.

  Ved misligholdelse kan vejmyndigheden udføre opgaven på ejerens bekostning.

  Offentlig vej

  Renholdelse af offentlig vej indebærer som udgangspunkt at renholde fortove og rendesten. Det gælder blandt andet:

  • Feje og fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer.
  • Renholde rendestene og nedløbsriste for alt, der kan hindre vandets frie løb.
  • Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • Fjerne ting uden for din ejendom, der kan betragtes som storskrald. Du kan enten køre det på genbrugsstationen eller bestille en gratis storskraldsafhentning.

  Privat fællesvej

  Renholdelse af privat fællesvej indebærer en renholdelses- og vedligeholdelsespligt for hele vejarealet – fortove, stier, rabat og kørebane. Det gælder blandt andet:

  • Feje og fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer.
  • Renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
  • Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • Fjerne ting uden for din ejendom, der kan betragtes som storskrald. Du kan enten køre det på genbrugsstationen eller bestille en gratis storskraldsafhentning.

  Det er din pligt som grundejer at renholde fortovet ud for ejendommen og at holde hække og anden beplantning inden for ejendommens skel mod vejen.

  Der kan for eksempel være tale om:
  • Fjernelse af ukrudt fra fortovsarealet
  • Klipning af hæk/ beplantning, der rager ud over fortovs-/ vejarealet
  • Beplantning ved skiltning og vejbelysning

  Hvad gælder på private fællesveje?

  På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.
  Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.

  Læs mere i lovbekendtgørelsen om private fællesveje her

  Hvad gælder på offentlige veje?

  Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensyn til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.

  Læs mere i lovbekendtgørelsen om offentlige veje her

  Ved misligholdelse kan vejmyndigheden - på ejerens bekostning - lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

  Hvad siger Hegnsloven?

  Det er vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vej- og navneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig til indirekte gene for færdslen og forringer dermed trafiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt eller delvist dækker skilte og lamper


  "Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning."

  Hegnsloven §11, stk. 1


  "Levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at færdes, skal holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdselen eller hindrer udsynet for vejfarende."

  Hegnsloven §18, stk.5


  Læs mere i loven om offentlige veje her

  Som grundejer er det dit eget ansvar at holde din facade fri for graffiti.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023