Gå til hovedindhold

Huslejenævnet

Hvis lejer og udlejer i en privat udlejningsejendom er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Huslejenævnet.

 • Læs op

Indhold

  • Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du gøre det skriftligt og med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Din henvendelse skal være på dansk.

  Du skal altid vedlægge:

  • Lejekontrakt inklusiv eventuelle tillæg
  • Eventuel relevant korrespondance i sagen
  • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
  • Din nuværende adresse og telefonnummer
  • Dokumentation for indbetaling af gebyr (screenshot af overførslen)

  Så vidt det er muligt, vil vi gerne modtage materialet som én samlet PDF-fil.

  Send sagen som sikker post til Huslejenævnet eller aflever den i Borgerservice på Dokk1.

  Send sikker post til Huslejenævnet (borger)

  Send sikker post til Huslejenævnet (virksomhed)

  Hvem skal betale for ovnen, som er gået i stykker? Eller for renovering af kælderen? Og betaler du for meget i husleje?

  Hvis du er uenig med din lejer/udlejer om noget i din lejebolig, så kan du finde hjælp hos Huslejenævnet. Her kan du oprette en sag, og så vil de hjælpe med at træffe en afgørelse.

  Se, hvad Huslejenævnet er for en størrelse i videoen her.

  Du skal betale et gebyr på 357 kr. (2024) for at få en sag behandlet af Huslejenævnet. 

  Du skal indbetale beløbet her:

  • Registreringsnummer: 2211
  • Kontonummer: 3485942350

  Husk at skrive dit navn på indbetalingen.

  Du får ikke refunderet gebyret, selv om du får helt eller delvist medhold i sagen.

  Udlejer skal betale et gebyr på 6.827 (2024) kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i sagen.

  Vi regulerer gebyrerne den 1. januar hvert år.

  Når Huslejenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Derefter har modparten en frist på to uger til at fremstille sin side af sagen.

  Huslejenævnet afgør, om der er brug for yderligere undersøgelser i sagen og indhenter eventuelt oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder eller andre relevante instanser.

  Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller den pågældende lejlighed. I så fald vil begge parter blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

  Når sagen er tilstrækkeligt belyst, træffer nævnet afgørelse i sagen. Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 3 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

  Huslejenævnet behandler blandt andet sager vedrørende:
  • Huslejens størrelse
  • Lejeforhøjelser
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
  • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • Forbedringer
  • Forbrugsregnskaber
  • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
  • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)
  • Forhåndsgodkendelser
  • Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejede
  • Uenighed om lejers installations- og råderet (fx installation af opvaskemaskine eller udskiftning af køkken)
  Huslejenævnet kan ikke hjælpe med:
  • Opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
  • Inddrivelse af pengekrav
  • Almindelig rådgivning - herunder om lejens størrelse
  • Rene erhvervslejemål
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

  Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, afviser nævnet sagen og henviser den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.

  De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

  Du skal i forbindelse med en sags indbringelse eller i dit svar til Huslejenævnet fremsende nedenstående supplerende dokumentation og oplysninger:

  Uenighed om tilbagebetaling af depositum

  • Oplysning om, hvorvidt udlejer udlejede mere end én beboelseslejlighed på tidspunktet for aftalens indgåelse
  • Eventuelt indflytningsrapport og mangelliste
  • Lejers opsigelse
  • Oplysning om, hvornår lejer har afleveret nøgler, og/eller hvornår udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning
  • Oplysning om, hvorvidt udlejer udlejede mere end én beboelseslejlighed på fraflytningstidspunktet
  • Indkaldelse til flyttesyn og fraflytningsrapport
  • Dokumentation for, at de formelle regler i lejelovens § 187, stk. 2-4, er overholdt
  • Dokumentation for, at udlejer har lidt et tab (faktura, tilbud eller lignende vedrørende istandsættelsesudgifter)
  • Dokumentation for, at istandsættelsen var påkrævet (eventuelt billedmateriale fra fraflytning)
  • Flytteopgørelse

  Tvist om forbrugsregnskaber

  • Forbrugsregnskaber for den periode, det handler om
  • Dokumentation for, at der har været et forbrug i perioden, for eksempel kopi af afregning fra forsyningsværket
  • Fordelingsregnskab for ejendommen
  • Eventuelt udtalelse fra målerfirmaet

  Klage over lejens størrelse

  • Lejens størrelse på indbringelsestidspunktet eksklusiv forbrug
  • Oplysning om, hvorvidt lejen er reguleret, herunder hvad lejen er reguleret til
  • Eventuelt hvilken bestemmelse lejen skal fastsættes efter
  • Oplysninger om forbedringer i lejemålet, herunder hvornår de er foretaget og omkostningerne hertil

  Både lejer og udlejer kan klage over Huslejenævnets afgørelse.

  Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du inden fire uger indbringe sagen for Boligretten.

  Gå til domstol.dk

  Forhåndsgodkendelse af husleje

  Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

  Du må ikke have andre udlejede boliger på ansøgningstidspunktet.

  Du skal betale et gebyr på 576 kr. (2023).

  Skema til forhåndsgodkendelse af leje - 2024 (pdf)

  Send skemaet til Huslejenævnet via Digital Post

  Forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemålet

  Før du gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

  Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og dokumentation for gebyr. Det koster kr. 4.552 (2024) at indbringe en sag for nævnet (pr. lejemål). Beløbet er fastsat i boligforholdslovens § 82, stk. 1 og reguleres hvert år pr. 1. januar.

  Beløbet skal indbetales på konto nr. 2211 3485 942 350. Du skal huske at vedlægge dokumentation for indbetaling, når du sender anmodning om besigtigelse.

  Huslejenævnet skal fremsende afgørelse senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

  Send en mail til Huslejenævnet via Digital Post, hvis du ønsker at få besigtiget et lejemål. I mailen skal du skrive adressen på lejemålet.

  Normtal

  Du kan benytte disse vejledende normtal, når du laver driftsbudget (i gennemsnit pr. år).

  Normtal fra tidligere år:

  Huslejenævnet er en uvildig instans, der træffer afgørelser i uenigheder mellem lejer og udlejer.

  Nævnet består af en formand med juridisk baggrund. Derudover er der to medlemmer, der er indstillet af henholdsvis de større udlejer- og lejerforeninger i kommunen.

  Huslejenævnenes medlemmer

  Nordre nævn:
  Formand: Hans Henrik Edlund
  Suppleant: Susanne Kier

  Udlejerrepræsentant: Flemming Mørk Pedersen
  Suppleant: Gitte Møller Pedersen

  Lejerrepræsentant: Niels Danstrup
  Suppleant: Kathrin Siim Nielsen

  Søndre nævn:
  Formand: Karsten Juul-Dam
  Suppleant: Michael Bech Jørgensen

  Udlejerrepræsentant: Peter Lautrup
  Suppleant: Lars H. Rasmussen

  Lejerrepræsentant: Kjeld Gunder Christensen
  Suppleant: Britt Hagelskær Iversen

  Huslejenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning til den ene eller anden part.

  Huslejenævnet vejleder kun om:

  • hvilke type sager, du kan indbringe for nævnet
  • praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb i nævnet
  • oplysninger om den konkrete lovgivning

  Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer eller udlejerorganisationer eller en gratis retshjælp.

   

  Sidst opdateret: 19. februar 2024