Gå til hovedindhold

Beboerklagenævnet

Hvis lejer og udlejer i en almen bolig er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Beboerklagenævnet.

 • Læs op

Indhold

  Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du gøre det skriftligt og med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Din henvendelse skal være på dansk.

  Du skal altid vedlægge:

  • Lejekontrakt inklusiv vedligeholdelsesreglement
  • Eventuel relevant korrespondance i sagen
  • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
  • Din nuværende adresse og telefonnummer
  • Dokumentation for indbetaling af gebyr (screenshot af overførslen)

  Så vidt det er muligt, vil vi gerne modtage materialet som én samlet PDF-fil.

  Send sagen som sikker post til Beboerklagenævnet eller aflever den i Borgerservice på Dokk1.

  Send sikker post til Beboerklagenævnet (borger)

  Send sikker post til Beboerklagenævnet (virksomhed)

  Du skal betale et gebyr på 167 kr. (2024) for at få en sag behandlet af Beboerklagenævnet. 

  Du skal indbetale beløbet her:

  • Registreringsnummer: 2211
  • Kontonummer: 3485942350

  Husk at angive dit navn og adresse på indbetalingen.

  Du får ikke refunderet gebyret, selv om du får helt eller delvist medhold i sagen.

  Vi regulerer gebyret den 1. januar hvert år.

  Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende:

  • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
  • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
  • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
  • Råderet
  • Vand-, varme- og elregnskaber
  • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
  • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
  • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
  • Anvisning af almene familieboliger
  • Overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)

  Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til:

  • Sager om erhvervslejemål
  • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
  • Spørgsmål om opsigelse af et lejemål
  • Spørgsmål om lejens størrelse
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
  • Spørgsmål om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig
  • Sager om mistet anciennitet

  Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.

  De sager, som falder uden for Beboerklagenævnet område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

  Du skal i forbindelse med en sags indbringelse eller i dit svar til Beboerklagenævnet fremsende nedenstående supplerende dokumentation og oplysninger.

  Uenighed om forbrugsregnskab

  • Forbrugsregnskab for den omhandlede periode
  • Dokumentation for, at der har været et forbrug i perioden, for eksempel kopi af afregning fra forsyningsværket
  • Fordelingsregnskab for ejendommen
  • Eventuelt udtalelse fra målerfirmaet

  Uenighed om tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud, herunder uenighed om istandsættelse ved fraflytning

  • Eventuelt indflytningsrapport og mangelliste
  • Lejers opsigelse
  • Oplysning om, hvornår lejer har afleveret nøgler, og/eller hvornår udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning
  • Indkaldelse til flyttesyn
  • Fraflytningsrapport
  • Prisoverslag
  • Endelig flytteopgørelse
  • Dokumentation for lejemålets stand ved fraflytning (for eksempel billedmateriale fra fraflytning)
  • Dokumentation for, at udlejer har lidt et tab (faktura, tilbud eller lignende vedrørende istandsættelsesudgifter)

  Husorden

  • Ejendommens husorden
  • Advarsler/påmindelser fremsendt til indklagede
  • Klager modtaget fra øvrige lejere
  • Ønsket sanktion

  Hvis du som lejer oplever, at nogen i din ejendom har en uacceptabel adfærd, kan du henvende dig til din udlejer. Som hovedregel er det din udlejer, der indbringer sager for Beboerklagenævnet om overtrædelse af husordenen.

  For at nævnet kan behandle sagen, skal den adfærd, du klager over, være udført af enten en lejer, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til ejendommen.

  Hvis det er tilfældet, kan Beboerklagenævnet give den pågældende lejer en advarsel eller gøre lejeforholdet betinget (pålægge en retsfølge).

  Overtrædelser af husordenen

  Overtrædelser af husordenen kan eksempelvis være:

  • Vold eller trusler om vold
  • Adfærd til fare for andre
  • Udøvelse af chikane
  • Uacceptabel støj til væsentlig gene for andre eller støjende adfærd i øvrigt
  • Ødelæggelse af ejendommen
  • Vanrøgt af det lejede
  • Når lejerens husdyr er til gene
  • Når lejeren holder husdyr i strid med husordenen

  Fire ugers frist til at gå videre med sagen

  Udlejer har en frist på fire uger, når en lejer henvender sig med en klage over en anden lejer.

  Hvis en udlejer ikke vil gå videre med sagen, kan en lejer selv indbringe den for Beboerklagenævnet. I givet fald skal lejeren dokumentere, at vedkommende forgæves har henvendt sig til sin udlejer.

  Du kan ikke være anonym

  Hvis en sag bliver indbragt for Beboerklagenævnet, kan du ikke være anonym.

  Den lejer, du klager over, vil få forelagt klagerne, så vedkommende kan fortælle sin side af sagen.

  Når Beboerklagenævnet modtager din sag, får modparten en frist på to uger til at fremsætte sin side af sagen.

  Beboerklagenævnet afgør, om der er brug for yderligere undersøgelser i sagen og indhenter eventuelt oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder eller hos private.

  Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden. I så fald vil lejer og udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

  Når sagen er tilstrækkeligt belyst, træffer nævnet afgørelse i sagen. Afgørelsen bliver sendt til lejer og udlejer samt deres eventuelle repræsentanter.

  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 3 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

  Både lejer og udlejer kan klage over Beboerklagenævnets afgørelse.

  Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du inden fire uger indbringe sagen for Boligretten.

  Beboerklagenævnet er en uvildig instans, der træffer afgørelser i uenigheder mellem lejer og udlejer.

  Nævnet består af en formand med juridisk baggrund. Derudover er der to medlemmer, der hver repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer.

  I husordensagen deltager også en social sagkyndig.

  Beboerklagenævnets medlemmer

  Formand: Hans Henrik Edlund
  Suppleant: Michael Bech Jørgensen

  Udlejerrepræsentant: Steffen Espersen
  Suppleant: Mie Gyldendal Pinsker

  Lejerrepræsentant: Annie Wittorff Villadsen
  Suppleant: Niels Danstrup

  Beboerklagenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning til den ene eller anden part.

  Beboerklagenævnet vejleder kun om:

  • hvilke type sager, du kan indbringe for nævnet
  • praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb i nævnet
  • oplysninger om den konkrete lovgivning

  Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisation eller udlejerorganisation.

  Du kan også kontakte en retshjælp.

   

  Sidst opdateret: 2. januar 2024