Gå til hovedindhold

6.0 Retningslinjer for inventar til udeservering

Her følger en række generelle retningslinjer for inventar til udeservering

 • Læs op

Indhold

  Borde, stole og gulvbelægning

  1. Inventar til udeservering skal godkendes af Mobilitet, Anlæg og Drift
  2. Inventaret bør være handicapegnet.
  3. Ved asfaltbelægninger skal der anvendes inventar, som ikke synker ned i den bløde asfalt om sommeren. Her skal anvendes inventar med brede ben og/eller fødder.
  4. Møbler fjernes helt fra vejarealet i de perioder, hvor der ikke er givet udeserveringstilladelse.
  5. Der er klare regler for, hvor inventaret må placeres (se under fanen ”Hvor kan du have udeservering?”)
  6. For at bibeholde udsynet af gadebilledet og for at gøre udeserveringerne til en del af gadelivet, er det vigtigt, at møbleringen ikke bliver for massiv og lukket.
  7. Det er ikke tilladt at opsætte fast tag samt nogen former for permanent gulvbelægning eller løse tæpper/måtter uden dispensation. Hverken i udeserveringszonen eller på vejarealet.
  8. Fastgørelse af møbler, borde og stole er ikke tilladt.
  9. Der må ikke opsættes vægge og afskærmninger uden dispensationer.
  10. Der kan evt. gives tilladelse til andre former for inventar end borde og stole, fx bænke og sofaer.
  11. På strækningen imellem Immervad og Mindebrogade kan der på den nordlige side af Åboulevarden gives skriftlig tilladelse til, at inventaret sammenstilles og stables, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes.
  12. Møbler fjernes helt fra vejarealet i de sæsoner, hvor der ikke er søgt om udesevering.
  13. Når der ikke foregår udeservering i restaurationens lukketid – skal alt inventar og materiel i forbindelse med udeserveringen fjernes fra udeserveringsarealet.
  14. Der kan blive stillet krav om at begrænse antallet af borde og stole, hvis det ved den daglige drift viser sig, at udeserveringen er til gene for færdslen, sikkerheden, fremkommeligheden eller tilgængeligheden. Denne vurdering foretages af Aarhus Kommune. Evt. udgifter i den forbindelse er Aarhus Kommune uvedkommende.

  Markisser og parasoller

  15. Det er ikke tilladt at benytte parasoller langs facader, kun markiser. Markiserne skal være frithængende og opsættes i forhold til husets facadeinddeling.
  16. Farverne skal harmonere med husets karakter og farver. Markiserne skal kunne rulles ind. Det er at foretrække, at markiserne integreres i facaden, så den indgår som et facadeelement, så den ikke kontrasterer med bygningens arkitektur på en skæmmende måde.
  17. Der skal ansøges om markiser hos bygningsejeren.
  18. Der skal ansøges om byggetilladelse til markisser ved Plan, Byggeri og Miljø

  Søg byggetilladelse via Byg og Miljø

  19. Parasoller/markiser må ikke rage udenfor udeservingsområdet.
  20. Der må ikke være reklamer på parasollerne eller markiserne. Restaurantens navn eller logo må dog gerne trykkes i parasolkanten.
  21. Parasoller skal være flytbare og i nuancer, der passer til omgivelserne på stedet - dog skal parasoller på torve og pladser være lyse og ensfarvede.
  22. Parasolholdere kan nogle steder i byen fastgøres i belægningen, dvs. i fortovet eller lignende. Nævn i ansøgningen dit eventuelle ønske om at montere parasolholdere i belægningen.
  23. Parasoller skal opstilles efter en fælles plan, hvis der er flere udeserveringer på samme gadestrækning/plads.
  24. Parasolholderen skal lukkes med et jerndæksel, når de ikke benyttes. Parasollerne skal fjernes helt fra arealet uden for udeserveringssæsonen. Gravearbejdet i belægningen i den forbindelse skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal søge om gravetilladelse via virk.dk

  Plantekummer og afskærmning

  25. Delvis afskærmning af udeserveringen med plantekasser tillades kun, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til færdslen.
  26. På torve og pladser kan der gives tilladelse til at opstille én række plantekasser mellem serveringsarealer, der støder op til hinanden.
  27. Udeserveringen må ikke afskærmes med andet end plantekasser.
  28. Plantekasser, krukker og lignende skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 70 cm høje.
  29. Det anbefales, at afskærmning og blomsterkummer integreres i hinanden, således at blomsterne eller beplantningen fungerer som afskærmning.
  30. På meget forblæste steder kan der ansøges om læskærme. Husk at anføre i ansøgningen, hvis du ønsker at søge om afskærmning.
  31. Der må ikke være afskærmning ud mod Aarhus Å.
  32. Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023