Gå til hovedindhold

Skal du bruge en tilladelse til afledning af spildevand?

Hvis du ejer en virksomhed, der udleder processpildevand, skal du søge om tilladelse til udledningen.

 • Læs op

Indhold

  Hvis din virksomhed kun afleder almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet.

  Hvis virksomheden derimod afleder processpildevand, meddeler Teknik og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven. Her fastsættes der nærmere vilkår for afledningens størrelse, indholdet af forurenende stoffer samt vilkår om målinger mv.

   

  Hvis din virksomhed er omfattet af

  bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen,

  eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via Byg og Miljø.

  bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

  Dette er et krav i lovgivningen.

  Øvrige virksomheder kan benytte skema til ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

  Gå til bygogmiljoe.dk

  Hent ansøgningsskemaet

  Ansøgning om spildevandstilladelse - virksomheder.pdf

  Idet skemaet skal dække mange typer virksomheder, er det tilstrækkeligt kun at udfylde de felter, som er relevant for din virksomhed.

  Da du skal underskrive skemaet, er det nødvendigt, at du printer det. Herefter kan du tage et billede af skemaet og sende det via mail. Du er også velkommen til at sende skemaet som brevpost.

  Det er ikke et krav, at du anvender skemaet - ansøgningen må også gerne skrives på andet papir, blot det indeholder alle væsentlige informationer om afledningen. Bemærk, at det som udgangspunkt er nødvendigt, at der vedlægges kloakplan over virksomheden.

  Det er et krav, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand. Det krav kan kun fraviges, hvis Teknik og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og miljømæssigt ubetydelig. 

  Det gælder dog for alle former for afledning til kloak, at der skal meddeles en tilladelse til tilslutning af kloakstik til det offentlige kloaknet ved:

  Etablering af ny kloak på en ejendom/virksomhed
  Ved ændring af den bestående tilslutning

  Dette vedrører ikke spildevandets kvalitet men udelukkende den afledte mængde - og især afledning af overfladevand/regnvand. På baggrund af kravene i spildevandsplanen afgør Teknik og Miljø, om der skal træffes særlige foranstaltninger, fx. etablering af forsinkelsesbassin på egen grund.

  I forbindelse med din ansøgning skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling og oplyse om din/virksomheden rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Vi har pligt til at oplyse, at kommunen registrerer oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller som samarbejder med kommunen. Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at vide, hvilke oplysninger, kommunen behandler om dig. Du kan desuden kræve forkerte oplysninger rettet.

  Hvis du har brug for at udlede processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - skal du søge om tilladelse hos Teknik og Miljø, jf. kap 4 i Miljøbeskyttelsesloven. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere information.

  Hvis du vil skal bruge tilladelse til direkte udledning, skal du søge denne hos Miljøcenter Aarhus (staten) - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor staten er godkendelsesmyndighed.

  Hvis du har brug for at lade processpildevand sive ned i jorden, skal du søge om tilladelse hos Teknik og Miljø, jf. kap 3 i Miljøbeskyttelsesloven. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere information.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023