Gå til hovedindhold

Sådan gør du ved miljøuheld

Uheld med farlige eller forurenende stoffer kan være til fare for miljøet og skal hurtigst muligt meldes til myndighederne.

 • Læs op

Indhold

  • Ring 112

  • Østjyllands Brandvæsen sørger for tilkaldelse af Miljøvagten.

  • Hjælp personer ud af fareområdet.

  • Yd førstehjælp hvis nødvendigt.

  • Følg brandvæsenets anvisninger.

  Ved mindre udslip af farlige stoffer samt udslip af forurenende stoffer til luft, vand og jord:

  • Ring til Østjyllands Brandvæsen på telefon 86 76 76 76

  • Østjyllands Brandvæsen sørger for tilkaldelse af Miljøvagten.

  • Forsøg at begrænse skaden efter brandvæsenets anvisninger, fx. ved at afdække afløb ved spild.
  • Hvem du er? (navn)

  • Hvor du ringer fra? (adresse / telefonnr.)

  • Hvad er problemet / behovet?

  • Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne?

  • Hvor det er sket? (nøjagtig adresse eller lokalitet).

  • Oplys telefonnr. og sted hvor du opholder dig de næste timer.

  Miljøuheld er uheld og hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord samt uheld, hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer. 

  Typiske miljøuheld er fx. udslip af olie eller kemikalier til kloak eller jord. 

  Ved forurenende eller farlige stoffer forstås sundhedsfarlige og/eller forurenende stoffer. Herunder miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne.

  Fire medarbejdere i Teknik og Miljø står for Miljøvagten.
  Miljøvagten tilstræber at være på skadesstedet inden for 30 minutter efter alarmering.

  Miljøvagten råder over et specialindrettet udrykningskøretøj udstyret med diverse former for prøvetagnings- og analyseudstyr, indsatskort vedr. kemikalieudslip, kloakplaner mv.


  Miljøvagtens opgave

  Miljøvagtens primære opgave er at opspore og standse forureninger samt hindre at forureningen spreder sig.

  Østjyllands Brandvæsen har det tekniske ansvar i den akutte fase, hvor Miljøvagten fungerer som teknisk rådgiver og indsatslederens bindeled til kommunens øvrige vagtordninger på miljøområdet – fx renseanlæg.

  Når der ikke længere er fare for mennesker eller for spredning af forureningen, er det Teknik og Miljø, der sikrer den endelig oprydning og får placeret ansvaret (og regningen) hos rette vedkommende. Derudover vurderer Teknik og Miljø, om der skal ske yderligere i sagen.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023