Gå til hovedindhold

Regulering af miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejde

I Aarhus Kommune foregår der mange steder bygge- og anlægsarbejder, der kan give støj-, støv- og vibrationsgener for naboer.

 • Læs op

Indhold

  De miljømæssige gener (støj, støv og vibrationer) ved bygge- og anlægsarbejde, reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Den gør det muligt for kommunerne at fastsætte vilkår for arbejdet for at nedbringe generne for de omkringboende.

  I Aarhus Kommune stiller vi normalt vilkårene i forbindelse med, at vi fx giver en bygge- eller nedrivningstilladelse. I andre tilfælde skal entreprenøren/bygherren selv sørge for at anmelde arbejdet, hvorefter vi stiller vilkårene for arbejdet.

  I forbindelse med ramning er naboer ofte bekymrede for sætningsskader på deres ejendom. Skader på omkringliggende bygninger er et privatretsligt anliggende. Derfor skal naboer henvende sig til den pågældende entreprenør vedrørende eventuelle krav om udbedring af skader.

  Entreprenører/bygherrer kender typisk denne problemstilling, og derfor vil de ofte fotografere ejendomme i forbindelse med større anlægsarbejder.  På den måde kan det dokumenteres, hvilke skader der eventuelt er sket i forbindelse med arbejdet. Der kan også sættes måleudstyr på sokler/facader, så det er muligt at overvåge vibrationsniveauet og dermed gribe ind, inden der opstår en skade.

  Hvis du er nabo til et byggeri, som ikke overholder ovennævnte vilkår, kan du kontakte entreprenøren. Har det ikke den ønskede effekt, kan du kontakte os. 

  Er du i øvrigt udsat for gener fra byggeriet, som, du vurderer, ligger ud over det acceptable, er du også meget velkommen til at kontakte os.

  Hvis du skal foretage midlertidige aktiviteter, der kan frembringe støv, støj eller vibrationer, skal du på forhånd anmelde det via nedenstående skema.

  Hvilke midlertidige aktiviteter er omfattet?

  De midlertidige aktiviteter, der er omfattet af reglerne, kan ses i kapitel 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Typisk er det aktiviteter, hvor der frembringes støv og støj både inden- og udendørs, herunder fx bygge- og anlægsarbejde, bygningsnedrivning eller facadeafrensning. 

  Se miljøaktivitetsbekendtgørelsen her

  Hvilke krav er der til anmeldelsen?

  Hvis vilkårene ikke står som en del af din byggetilladelse, skal du anmelde din midlertidige aktivitet senest 14 dage inden, den finder sted. Du anmelder aktiviteten i skemaet ovenfor. 

  Din anmeldelse skal indeholde følgende:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten 
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført 
  • Hvor aktiviteten skal finde sted 
  • Hvornår, i hvilken periode og i hvilket tidsrum af døgnet 
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses

  Når vi i Virksomheder og Jord har modtaget din anmeldelse, kan der eventuelt blive stillet krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

  Hvad er standardvilkårene?

  I Aarhus Kommune er der følgende standardvilkår:

  • Støjende aktiviteter må kun ske i tidsrummet kl. 7 - 18 på hverdage samt lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14. (Der er ingen støjgrænser i disse tidsrum)
  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medføre gener. I praksis betyder det, at der ikke kan bruges entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj og slagværktøj i nærheden af beboelse.
  • Ramning og vibrering må kun ske i tidsrummet kl. 8 – 16 på hverdage
  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladser eller lignende skal begrænses mest muligt fx ved afdækning eller vanding

  Du skal have en væsentlig grund, hvis du ikke vil følge vilkårene. Det kan være særlige hensyn til trafikken, forsyningsmæssige hensyn (el/vand/varme), arbejde der har væsentlig betydning for byen, eller hvor det rent byggeteknisk ikke kan nås inden for en normal arbejdsdag.

  Det er ikke en væsentlig grund at byggeriet forsinkes. Bliver det nødvendigt at arbejde uden for de nævnte tidsrum, vil naboerne normalt skulle orienteres. Støjende arbejde uden for normal arbejdstid må kun ske med forudgående accept fra Teknik og Miljø.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023