Gå til hovedindhold

Vi fører tilsyn

Kommunen fører tilsyn på landbrugsejendomme med erhvervsmæssige husdyrhold. På den måde sikrer vi, i dialog med landmændene, at miljøet bliver højt prioriteret.

 • Læs op

Indhold

  I samarbejde med landmanden sikrer vi desuden, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet. Det er dog den enkelte landmand, der har ansvaret for, at bestemmelserne bliver overholdt.

  Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening har lavet en aftale, som blandt andet indeholder minimumskrav til kommunernes tilsynsfrekvens. Aarhus Kommune fører tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold, og antallet af besøg afhænger bl.a. af størrelsen på dyreholdet og risikoen for, at husdyrbruget giver anledning til påvirkning af miljøet. Derfor får nogle landbrug tilsyn hvert år, mens andre får det sjældnere.

  Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal selv betale for den tid, vi bruger i forbindelse med tilsynet.

  Aarhus Kommune udarbejder hvert 4. år en ny miljøtilsynsplan. Miljøtilsynsplanen fortæller hvordan kommunen fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Mindre væsentlige ændringer eller opdateringer vil løbende blive ajourført.

  Planen omfatter miljøtilsyn hos alle de typer virksomheder og husdyrbrug, som Aarhus Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsens.

  Tilsynsplanen gælder for Aarhus Kommune, men den gælder dog ikke for de virksomheder i Aarhus Kommune, hvor Miljøstyrelsen har miljøtilsynet.

  Miljøtilsynsplanen offentliggøres på DMA. Se Miljøtilsynsplanen her

  En tilsynskampagne er en afgrænset og målrettet indsats rettet mod en specifik branche eller et særligt miljøtema. Tilsynskampagnerne skal motivere virksomheder og husdyrbrug til at forbedre miljøpræstationen.

  Aarhus Kommune skal opstille mål for indsatsen, vurdere effekten af kampagnen og en gang årligt offentliggøre en samlet beskrivelse af kampagneindsatsen. Disse lovpligtige tilsynskampagner er blevet gennemført siden 2014.

  Alle kampagner gennemføres på baggrund af krav i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af bl.a. husdyrbrug.

  Find bekendtgørelsen om miljøtilsyn på retsinfo.dk

  Her finder du rapporter udarbejdet efter 1. maj 2016

  Tilsynsrapporterne er siden den 1. maj 2016 kun offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljøadministration (DMA). Rapporterne offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i tilsynsbekendtgørelsen.

  Find tilsynsrapporter på Digital MiljøAdministration.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023