Gå til hovedindhold

Beskyttet natur på ejendommen (paragraf 3)

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer på naturtilstanden i et paragraf 3-beskyttet naturområde. Tilstandsændringer kan fx være terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere.

 • Læs op

Indhold

  Naturarealerne i Aarhus Kommune ligger mere eller mindre spredt ude i landbrugslandskabet og er ofte en del af privatejede ejendomme. Arealerne er væsentlige levesteder for dyr og planter, og fungerer samtidig som rekreative områder for mange borgere.

  Naturarealerne er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Ifølge loven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • heder
  • moser og lignende
  • strandenge og strandsumpe
  • ferske enge
  • overdrev.

  Desuden er søer og visse vandløb omfattet af beskyttelsen i paragraf 3. 

  Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på naturtilstanden i en paragraf 3 -beskyttet naturområde. Tilstandsændringer kan fx være terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. 

  Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud. Normalt kan der kun dispenseres til tiltag, som understøtter naturområdet, hvilket betyder, at tiltaget skal have et naturforbedrende formål.

  Overvejer du at søge dispensation, så kontakt Vand og Natur i Teknik og Miljø på telefon 89 40 44 00 eller via mail vandognatur@mtm.aarhus.dk og få vejledning.

  Vand og Natur fører tilsyn med kommunens paragraf 3-beskyttede områder og foretager løbende registreringer af naturen. Du kan se de beskyttede naturtyper på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Det skal i den forbindelse understreges, at registreringen på hjemmesiden er vejledende. Et areal kan godt være beskyttet, selvom det ikke er registreret som beskyttet, da et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsesområdet.

  Miljøportalen kan ikke vises i Google Chrome eller Microsoft Edge. Brug en anden browser.

  Undersøg om der er beskyttet natur på din ejendom via miljøportal.dk.

  Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

  Læs mere om § 3-beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

  Naturbeskyttelsesloven

  Find bekendtgørelse for lov om naturbeskyttelse på retsinfo.dk

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023