Ret, pligt og frister

Som borger kan du forvente at få om ikke en afgørelse så et svar, fx med information om sagens videre forløb, inden for 14 dage, efter du har kontaktet os.

Dine rettigheder når du er i kontakt med os.

Vejledning

Vi har pligt til at rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan søge eller få tilbudt i forvaltningen.

Medvirken

Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag. Socialforvaltningen skal tilrettelægge forløbet, så det kan lade sig gøre.

Partshøring

Har din rådgiver indhentet oplysninger, du ikke har set eller hørt om før, skal du have mulighed for at se og kommentere dem, inden forvaltningen træffer en afgørelse.

Aktindsigt

Alle vigtige oplysninger står i sagen. Du har som hovedregel ret til at se papirerne i din sag og ret til at se det, der er registreret om dig. Du skal henvende dig hos din rådgiver, hvis du ønsker aktindsigt.

At få rettet forkerte oplysninger

Du har ret til at få rettet forkerte, faktiske oplysninger. De oplysninger, der allerede står i sagen, bliver ikke slettet, men rettelserne bliver lavet sådan, at de oplysninger, du kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse.

En bisidder

Du har ret til at tage en anden med til møderne med forvaltningen. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem.

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at repræsentere dig og deltage i møderne på dine vegne eller sammen med dig. Du kan blive bedt om at sende information om, hvem du har givet fuldmagten til, og hvad der gives fuldmagt til.

Skriftlig – og begrundet – afgørelse

Træffer forvaltningen en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt. Du skal bede om skriftlig afgørelse senest 14 dage efter, du har fået en mundtlig afgørelse.

Den skriftlige afgørelse skal være begrundet. Der skal stå, hvad forvaltningen har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen.

Klagevejledning

Kan du klage over en afgørelse, skal der i afgørelsen stå, hvordan du gør det. Kan du ikke klage, skal det stå i afgørelsen.

Dine pligter når du er i kontakt med forvaltningen.

Oplyse om adresseændringer m.m.

Når du søger, og når du modtager hjælp efter serviceloven, har du pligt til at give korrekte oplysninger. Senere ændringer i fx forhold omkring bolig, ægteskab eller arbejde skal du meddele din rådgiver. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri. 

Oplyse om økonomiske ændringer

Når du modtager hjælp, der er beregnet efter dine økonomiske forhold, skal du give besked til din rådgiver, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri.

Se hvornår du som borger i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag inden for nedenstående områder.

Arbejdsgiverrefusion: 2 uger 
Arbejdsgiverrefusion løntilskud private arbejdsgivere: 2 uger
Arbejdsgiverrefusion løntilskud offentlige arbejdsgivere: 2 uger
Ansøgning om revalidering: 12 uger
Ansøgning om visitation til fleksjob: 26 uger
Ansøgning om visitation til løntilskud for førtidspensionister: 6 uger
Selvstændig virksomhed - etablering: 26 uger
Tilskud til mentorordning: 4 uger
Dagpengerefusion til arbejdsgiver ved sygdom: 2 uger
Dagpenge borger: 2 uger
Fleksydelse: 2 uger
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp: 2 uger
Ledighedsydelse: 2 uger
Ressourceforløbsydelse: 2 uger
Flekslønstilskud: 2 uger
Enkeltydelse § 81 og § 81a: 2 uger
Sygebehandling § 82 og 82a: 2 uger
Samværsudgifter § 83: 2 uger
Afgørelse om førtidspension: 3 måneder
Enkeltydelser og personlige tillæg førtidspension: 2 uger

Se hvornår du som borger i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag inden for nedenstående områder.

Familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres familier

 • Svarfrist inden to uger regnet fra tidspunktet fra henvendelsen til den rådgivende samtale finder sted.

Friplads

 • Fastsættelse af forældrebetaling for ophold i dagtilbud og klub - herunder hel eller delvis friplads af økonomiske grunde - fire uger.
 • Nedsættelse elle fritagelse for forældrebetaling, når det må anses for særligt påkrævet, at barnet har ophold i dagtilbud eller klub - hel eller delvis friplads af sociale eller pædagogiske grunde - otte uger.

 

Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 • Merudgiftsydelse - månedligt standardbeløb - otte uger.
 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap - otte uger.
 • Ledsageordning for 16- til 18-årige - fire uger.
 • Ansættelse af nærtstående til pasning af barn med handicap eller alvorlig syg - fire uger.

 

Foranstaltninger for børn, unge og deres familier

 • Efter den lovpligtige (paragraf 50-undersøgelse) undersøgelse af om et barn eller ung har behov for særlig støtte, som er en forudsætning for at iværksætte relevant foranstaltning, er der en frist på - fire uger.

 

Hjemviste sager

 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

Se hvornår du som borger i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag inden for nedenstående områder.

Stofmisbrug
 • Tilbud om behandling af stofmisbrugere - to uger.
Hjemviste sager
 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

Se hvornår du som borger i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag inden for nedenstående områder.

Voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • Ledsageordning jf. paragraf 97 i Serviceloven – op til fire uger.
 • Merudgiftsydelse jf. paragraf 100 i Serviceloven – op til tre måneder.
 • BPA handicaphjælperordning jf. paragraf 96 i Serviceloven – op til fire måneder.
 • Almene boliger med bostøtte jf. paragraf 85 i Serviceloven og boformer jf. paragrafferne 107-108 i Serviceloven – op til fire måneder.
 • Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud jf. paragrafferne 103-104 i Serviceloven – op til tre måneder.
Hjemviste sager
 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

Klager til Sociale Forhold og Beskæftigelse behandler vi inden for 24 timer. Undtaget er weekender og helligdage.

Klager du skriftligt, bliver du ringet op inden for 24 timer. Her får du mulighed for at præcisere din klage. Samtidig kan vi sammen kan vi finde ud af, hvordan klageforløbet fremadrettet skal være. 
24-timers service gælder ikke for klager, du kan anke til Ankestyrelsen.