Gå til hovedindhold

Voksne, Job og Handicap

Vi tilbyder botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til voksne med handicap.

 • Læs op

Indhold

  Voksne, Job og Handicap består af et myndighedscenter og fire udførecentre, der opdelt efter hver deres faglige specialer.

  I Voksne, Job og Handicap, har vi et rådgivnings- og visitationscenter, der henviser voksne borgere over 30 år og under 67 år med handicap og psykiske sygdomme eller sårbarheder til tilbud og indsatser.

  Centrene tilbyder boliger, læring og beskæftigelse til borgere med handicap. Centret tilbyder også åben rådgivning og vejledning om tilbud og muligheder tæt på borgerne.

  Centrene er åbne for det omgivende lokalsamfund. Vi inviterer til og indgår i samarbejder med lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige og andre. Målet er at styrke mangfoldighed og rummelighed i området og skabe lige muligheder for alle.


  Center for Autismetilbud til Voksne

  Centret samler botilbud og aktivitets- og samværstilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddene i centret henvender sig både til voksne, som har et let støttebehov og voksne med et mere omfattende behov støtte i det daglige. Der er således både tilbud med og uden døgndækning.

  Team for Sundhedstjek, sundhedskonsulenterne og supervisionsteamet hører også til i centret.

  Centret har autisme som sit faglige speciale.

  Center for Bosteder til Voksne

  Centret samler botilbud og interne dagbeskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, hvoraf flere har et komplekst støttebehov. Alle tilbuddene er døgndækket og på flere af tilbuddene er der et internt aktivitetscenter.

  Centret har udviklingshæmning som sit faglige speciale og samarbejder tæt med de andre centre omkring specialet.

  Center for Specialpædagogiske tilbud til Voksne

  Centret samler botilbud og interne dagbeskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, borgere med udviklingshæmning og et omfattende behov for pleje og omsorg, borgere med hjerneskade samt borgere som på anden måde har behov for en specialiseret indsat. Flere af tilbuddene er døgndækkede. Derudover er Neuropædagogisk Team tilknyttet centret.

  Centret har udviklingshæmning og psykiatri, udviklingshæmning og omsorg samt senhjerneskade som sine faglige specialer.

  Center for Bofællesskaber og Beskæftigelse til voksne

  Centret samler botilbud til voksne, som har et lettere støttebehov samt selvstændige aktivitets- og samværstilbud på tværs af målgrupper. Centret rummer bofællesskaber til borgere med et let støttebehov og enkelte tilbud til borgere, der har behov for en døgndækket indsats.

  Centret har beskæftigelse som sit faglige speciale.

  Stefanshjemmet

  Botilbud for voksne, der har fået hjerneskade eller har fysisk handicap og har betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen

  Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til, blandt andet, udvikling af færdigheder, håndtering af hverdagen, sociale problemer, indhold i hverdagen og at finde rundt i systemet. Vi matcher desuden til relevante frivillige tilbud, gruppeforløb og andre tilbud i kommunen af forskellig art.

  Tilbuddet skal bidrage til at forebygge og afklare den enkelte borgers udfordringer gennem ikke-visiterede forløb og med fokus på beskæftigelse, bolig, uddannelse og et meningsfuldt liv. Tilbuddet samler beskæftigelsesrettede og sociale indsatser for målgruppen.

  Formål

  Formålet er at give borgerne én kommunal indgang, når de har brug for rådgivning eller social indsats. En stor del af borgerne kan få rådgivning eller tidsbegrænset støtte fra Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé. Vi har også mulighed for at inddrage andre af husets aktører eller anvise borgerne til myndighedscenter eller et andet tilbud, der vil være relevant for dem i forhold til deres funktionsevne.

  Borgere, der har tilknytning til Psykiatriens Hus skal, som udgangspunkt, henvises til Psykiatriens Hus, idet opgaven for denne målgruppe, varetages her.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet er etableret efter Servicelovens §82a, b og d.

  Sidst opdateret: 25. april 2024