For at gøre byrådets vision for Aarhus til virkelighed kræver det samarbejde på tværs af alle magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager således den tværgående koordination i magistratsstyret og sikrer sammenhæng mellem byrådets politikformulering, magistratens opgaver og de administrative mødeforas arbejde.

Nogle af Aarhus Kommunes indsatser griber ind i mange sektorer og går på tværs af flere magistratsafdelinger. Disse indsatser er placeret i Borgmesterens Afdeling. Det drejer sig eksempelvis om kommunens erhvervs-, innovations-, integrations- og medborgerskabsindsatser. Også inden for Aarhus Kommune som organisation spiller Borgmesterens Afdeling en vigtig rolle. Her handler det om at ensrette kommunens it-drift, indkøb og udbud, samt håndtering løn og personale, mm. på tværs af alle kommunens afdelinger.

Med udgangspunkt i ovenstående ledes Borgmesterens Afdeling af borgmesteren og en samlet afdelingsledelse, bestående af stadsdirektøren, to stabschefer samt afdelingscheferne for HR og Jura og Økonomi og IT. Herudover består afdelingen af 12 opgaveområder, som hver ledes af en kontorchef.

Borgmesterens profilside 

Kontakt 

Borgmesteren:

Telefon: 89 40 21 00

E-mail: borgmester@aarhus.dk

 

Borgmesterens personlige assistent: 

Rouya Hamedani

Telefon: 8940 2111

Mail: rh@aarhus.dk

Sekretariatsbetjening og udviklings- og koordineringsopgaver i Borgmesterens Afdeling og Aarhus Kommune som helhed.

Forkontor og presse

 • Sekretariatsbetjening af borgmester og stadsdirektør
 • Pressebetjening
 • Kommunikationsopgaver
 • Borgerhenvendelser


Ledelsessekretariat

 • Sekretariatsbetjening af:
  • Borgmesteren i forhold til tværgående samarbejder
  • Direktørgruppen og Strategisk Ledelsesforum på tværs af kommunens magistratsafdelinger
  • Chefgruppen og Ledergruppen i Borgmesterens Afdeling

 • Modtagelser af gæster og andre repræsentative opgaver.
 • Venskabsbysamarbejde og diverse internationale relationer.


Kommunikation

 • Understøtter opgavevaretagelse i forhold til såvel koncernen Aarhus Kommune og Aarhus som bysamfund
 • Ansvarlig for Aarhus Kommunes hjemmeside, intranet, designlinje, medieaftaler m.m.


Innovation og medborgerskab

 • Overordnet koordinering af og opfølgning på implementering af Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik
 • Sekretariat for kommunens tværgående innovationsindsats


Kontakt: 

Borgmester- og Ledelsessekretariatet
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: sekretariatet@ba.aarhus.dk

Hovedopgaver i Budget og Planlægning.


Hovedopgaver


 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Økonomisk politik, herunder styringsprincipper og nøgletal
 • Statistik, ledelsesinformation og prognoser
 • Økonomiske analyser, redegørelser og rådgivning
 • Sagsbehandling og kvalitetssikring af materialer til Magistraten og Byrådet
 • Interessevaretagelse i forhold til økonomiske konsekvenser af lovforslag og andre initiativer
 • Opgaver vedrørende fysisk planlægning og større byudviklingsprojekter. Det gælder f.eks. arbejdet med kommuneplanen, Aarhus Ø, ny by i Lisbjerg, Gellerup og Godsbanearealet.

 

Kontakt:

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: budget@ba.aarhus.dk

Byrådssekretariatet og Jura løser sekretariatsopgaver og yder rådgivning til kommunens politiske niveau og magistratsafdelingerne.

Byrådssekretariatet
 

 • Byrådssekretariatet forbereder og følger op på møder i byrådet, Magistraten og de faste, politiske udvalg.
 • Byrådssekretariatet hjælper byrådsmedlemmerne ved bl.a. at besvare eller formidle deres henvendelser, og yder support til deres it-løsninger.
 • Byrådssekretariatet har ansvaret for byrådets eksterne kommunikation, herunder drift og udvikling af siderne her på kommunens hjemmeside om byrådet. Her finder du bl.a. Byrådets Faktasider, hvor du kan få svar på spørgsmål om vederlag, rejser m.v. for byrådsmedlemmerne. Du kan også læse dagsordenen til det kommende byrådsmøde og se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker foretræde for et af de faste udvalg.
 • Byrådssekretariatet yder desuden sekretariatsbetjening af Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.), Bevillingsnævnet og 


Jura

 • Jura yder juridisk rådgivning internt i Aarhus Kommune. Vi har fokus på de opgaver, hvor der er behov for strategisk, juridisk rådgivning, og vi deltager i den forbindelse i en række projekter og større opgaver.
 • Herudover varetager Jura sekretariatsfunktioner for politikere og ledelse, og vi rådgiver byrådet og Magistraten om juridiske emner, der knytter sig til kommunens styrelse, herunder styrelsesvedtægt og forretningsorden og selve byrådshvervet.
 • Jura varetager desuden det overordnede juridiske tilsyn i kommunen.


Kontakt:

Byrådssekretariatet og Jura
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset vær. 280
8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail:
byraadsservice@ba.aarhus.dk
jura@ba.aarhus.dk

 

Erhverv og By indgår i Aarhus Kommunes indsats for:

 • Videreudvikling af Aarhus Kommune som en attraktiv og international erhvervsvenlig kommune.

Arbejdet sker efter princippet:

 • Sætte retning (”think”)
 • Involvere aktører (”create”)
 • Få det til at ske (”do”)


Blandt de vigtigste, aktuelle opgaver er:

 • Implementering af erhvervsplan for perioden 2018-2019 og international strategi
 • Sikre at rammerne for at visionen om 450.000 indbyggere og 250.000 arbejdspladser i 2050 er tilstede

Kontakt:

Erhverv og By
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: erhverv@ba.aarhus.dk

Fælles Service er Aarhus Kommunes fælles serviceorganisation. Vi har fokus på at levere stabil drift og god service til medarbejdere og ledere på tværs af kommunen. Vi udvikler nye løsninger i samarbejde med vores kunder og brugere, så de giver størst mulig værdi.

Hovedopgaver og de vigtigste, aktuelle opgaver i HR og Organisation, Borgmesterens Afdeling.

HR og Organisation understøtter Borgmesterens Afdelings mission om at hjælpe borgmesteren, byrådet og Magistraten med at realisere den fælles vision om at udvikle bysamfundet Aarhus samt at lede og udvikle Aarhus Kommune som organisation. Derudover arbejder vi med byrådets beslutninger om styring, struktur og samarbejdskultur.

Størstedelen af opgaverne i HR og Organisation er af strategisk karakter og løses i tværgående samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger herunder de lokale HR- og personalefunktioner.

Hovedområder

 • Strategiske HR-indsatser
 • Organisationsudvikling og organisatorisk evaluering
 • Organisatorisk understøttelse af byrådets, Magistratens og borgmesterens visioner og beslutninger gennem en række initiativer og indsatser, der konsoliderer organisationen.
 • Administration og sekretariatsbetjening af udvalg, styregrupper samt råd og nævn i Aarhus Kommune.
 • Netværksdannelse og samarbejde.

Blandt de aktuelle opgaver kan nævnes

 • Fælles lederudvikling
 • Omdømmeanalyse med henblik på styrket lederrekruttering. Implementering af nye leder- og medarbejderroller, herunder værdier og kultur, som en vigtig forudsætning for at løfte den fælles kerneopgave.
 • Implementering af FMU’s strategiske indsatser på arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøfokus herunder social kapital, arbejdsskader og sundhedsfremme.
 • Udmøntning af Handicappolitikken og Handlingsplan for ligestilling og mangfoldighed
 • Sekretariatsbetjening af kommunens øverste samarbejdsudvalg, Fælles MED Udvalget (FMU) og det underliggende Fælles Arbejdsmiljø Udvalg (FAU).
 • Sekretariatsbetjening af Handicapråd og Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling.
 • Sekretariatsbetjening af HR- og Personalestyregruppen samt arbejdsgrupper inden for HR området i Aarhus kommune.
 • Administrative opgaver inden for seniorjob og DOL (Den fælles lederuddannelse).
 • Tryghedsindsatser vedrørende indbrudsforebyggelse, digital tryghed m.m.

  HR og Organisation har desuden ansvaret for en række løbende udviklingsopgaver både internt i Borgmesterens Afdeling, på tværs af magistratsafdelinger og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere herunder bl.a. KL, Region Midt, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA, SOSU-skolen og de øvrige uddannelsesinstitutioner samt de øvrige kommuner i 6-by samarbejdet.

Kontakt:

HR og Organisation
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: hr@ba.aarhus.dk

Hovedopgaverne i Integration og Bydelsudvikling er:

 • Udvikling af udsatte boligområder til attraktive bydele i Aarhus
 • Udvikling af udsatte boligområder igennem fysiske helhedsplaner og indsatser i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd
 • Koordinering og udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner
 • Strategisk arbejde med integration i Aarhus Kommune.
 • Monitorering af udviklingen i udsatte boligområder.
 • Udvalgte elementer af tryghedsstrategien Tryg i Aarhus, fx Tryg i Nattelivet

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

Kontakt:

Integration og bydelsudvikling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf 8940 2000

E-mail: cm@aarhus.dk