Hvor mange biler kører på vejene i Aarhus Kommune? I denne liste finder du trafiktællinger for udvalgte veje i kommunen. I oversigten finder du vejnavn, hvor på vejen tællingen er foretaget, den gennemsnitlige døgntrafik over hele året og tidspunkt for tællingen. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling inden for de sidste 10 år. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for biler

Trafiktal for biler

Se trafiktal for Aarhus Kommune på et kort for årene 2012-2018

Se trafiktal for motorveje på Vejdirektoratets hjemmeside

Hvor mange cykler er der på vejene i Aarhus? Her finder du tal for antallet af cykler på udvalgte veje i Aarhus. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling - eller også er der kun foretaget manuel tælling i kortere tidsrum. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for cykler

Trafiktal for cykler

Hvor hurtigt kører bilerne på vejene i Aarhus Kommune? Her finder du hastighedsmålinger for udvalgte veje. Hastighedsmålingerne måles til brug for til trafikplanlægning, vurdering af trafikforhold og af rutinemæssige årsager. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Hastighedsmålinger - biler

Hastighedsmålinger - biler

Biltrafikindeks

Biltrafikken i Aarhus Kommune er steget med 14 % siden 2000. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca. 21 %.
I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken uændret fra 2000 til 2017. I perioden har der været flere udsving, hvor det mest markante er et fald på ca. 5 % i biltrafikken i forbindelse med indsnævringen af Kystvejen i 2012. De sidste fem års trafiktællinger viser dog, at biltrafikken endnu engang stiger i Midtbyen. Stigningen skyldes nok hovedsagelig byens markante vækst og udvikling.

Se udviklingen i biltrafikken i Aarhus 

Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 17 % fra 2000 til 2017. Denne udvikling dækker over store udsving. Tællinger fra 2017 viser en stigning på ca. 3 % i den tunge trafik i forhold til året før.

Se udviklingen af tung trafik og den generelle udvikling i biltrafik

Cykeltrafikindeks

Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 31 % i perioden siden 2000. På landsplan har den samlede stigning været 1 %. Fra 2016 til 2017 er cykeltrafikken i Aarhus faldet med ca. 1 %, mens tal fra Vejdirektoratet viser et fald på ca. 5 % på landsplan.
Vejret har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med fem hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.

Se udviklingen i cykeltrafikken 

Vælger aarhusianerne bilen, cyklen eller den offentlige transport, når de bevæger sig rundt i byen? Hver dag året rundt interviewes der i Danmark et antal personer om deres transportvaner. Dataene for Aarhus i denne undersøgelse beskriver, hvilke transportmidler der bruges i kommunen. Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelse.

Se resultaterne for Aarhus Kommune i transportvaneundersøgelsen

Biltrafikken

Hvordan er fremkommeligheden på de store veje i Aarhus? Undersøgelserne tager udgangspunkt i gennemsnitlige rejsetider i myldretiden.


Udviklingen i fremkommelighed på vejene i Aarhus

Hvordan udvikler fremkommeligheden for biltrafikken sig på de store veje i Aarhus? Herunder kan du få et overblik over fremkommeligheden på ringveje og indfaldsveje.

Hvor mange kommer til skade i trafikken i Aarhus Kommune? Her kan du se en oversigt over uheld med personskade.

Se analysen over uheld med personskade i Aarhus Kommune 2013-2017