Gå til hovedindhold

Vil du søge om tilladelse til mobilt gadesalg?

I Aarhus Kommune kan du med en tilladelse sælge mad og drikkevarer i byens gader fra fx ladcykler, kassecykler, kaffeknallerter og food trucks.

 • Læs op

Indhold

  Ansøg via brugaarhus.dk

  Aarhus Kommune tillader gadesalg fra mobile salgsenheder i størstedelen af kommunen på bl.a. offentlige pladser, torve, fortove bredere end 2 meter og pladslignende gadearealer.

  Overordnet skelnes der mellem to forskellige former for mobilt gadesalg, som begge ansøges via www.brugaarhus.dk

  • Salg fra diverse vogne, lad- og kassecykler, knallerter (max knallert 30) med en størrelse under cirka 2,5 kvadratmeter (eksempelvis kaffecykler, boder med sandwich og lign.)
  • Salg fra vogne og køretøjer større end cirka 2,5 kvadratmeter - herunder indregistrerede køretøjer som fx food trucks. Salg fra denne type tillades på offentligt vejareal, så længe der foretages lovlig parkering eller standsning efter færdselsloven. På parkeringspladser skal der betales P-afgift, hvor det er påkrævet.

  Det er tilladt at sælge varer, som ”forsvinder ved forbrug”. Det er fx mad- og drikkevarer, jf. Erhvervsstyrelsens bestemmelser. Vær dog opmærksom på, at der ikke må sælges tobaksvarer, drikkevarer med og over 2,8 procent alkohol, sodavand, chokolade- og sukkervarer. I Aarhus Kommune stilles der desuden krav til, at det mobile fødevaresalg tilstræber at fremme danskernes sundhed ved at være af en høj fødevarestandard, bæredygtigt og i videst muligt omfang økologisk.

  Du må desuden sælge såkaldte udvalgsvarer, som fx tøj, sko, smykker, souvenirs og kort. Dog må der ikke sælges udvalgsvarer i bymidten og bydelscentre med mindre der er tale om salg af varer, der relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter.

  Der må ikke sælges serviceydelser som fx cykellapning, massage, manicure, klipning, skopudsning m.m. 

  Aarhus Kommune tillader mobilt gadesalg på offentligt vejareal med undtagelse af følgende steder:

  • Banegårdspladsen
  • Park Alle
  • Ryesgade 
  • Søndergade 
  • Åboulevarden 
  • Immervad 
  • Pustervig
  • Latinerkvarteret 
  • Ringgaden 
  • Ringvejen
  • Skovområder
  • Strandarealer
  • Sankt Clemens Bro

  På dette kort kan du også se de ovenstående steder, hvor mobilt gadesalg ikke er tilladt.

  For at undgå beskadigelse af de offentlige arealer må der ikke ske salg/tages opstilling af mobilt gadesalg med køretøjer/salgsenheder, mv. med en totalvægt på over 300 kg på kommunens grønne arealer – f.eks. arealer beplantet med græs, blomsterbede og lign. arealer., der ikke tåler belastning.

  Ved beskadigelse af kommunens arealer som følge af mobilt gadesalg vil Aarhus Kommune reetablere det beskadigede areal på den pågældendes regning - uanset totalvægten af køretøjet/salgsenheden.

  Mobilt gadesalg finder sted efter ”først til mølle” princippet, men må aldrig foregå på en måde, så det er til fare eller gene for trafikken, færdslen, fremkommeligheden og/eller tilgængeligheden ved fx at:

  • Tvinge fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el. lign. ud på kørebane eller cykelsti.
  • Tvinge cyklister ud på vejbanen
  • Blokere færdselsarealet, hindre eller besværliggøre adgangen til monumenter, butikker, restauranter, udstillingsvinduer m.m.
  • Blokere ganglinjen for synshandicappede.

  Salgsvognen skal være fleksibel i sin anbringelse, og der skal tages hensyn til eksisterende butikker, caféer og restaurationer. Der må fx ikke sælges kaffe i umiddelbar nærhed af en café. Varetages dette hensyn ikke, kan Aarhus Kommune tilbagekalde tilladelsen til mobilt gadesalg.

  Ved mobilt gadesalg på arealer, som ikke ejes af Aarhus Kommune, skal der søges tilladelse hos grundejeren (fx visse supermarkeders parkeringspladser).

  Mobilt gadesalg er afgiftsbelagt pga. den erhvervsmæssige brug af de offentlige arealer.

  Afgiften afhænger af størrelsen på din salgsvogn, og hvor lang en periode af året du ønsker tilladelse. Der skelnes imellem salgsenheder under og over 2,5 kvm. Der skal ikke betales moms af afgiften. Afgiften betales forud og kan ikke refunderes.

  Du finder yderigere oplysninger omkring afgiftens størrelse her

  Afgiften pristalsreguleres efter KL’s retningslinjer, og der gøres ikke prismæssigt forskel på vinter- og sommersæson.

  Tilladelsen er gældende, indtil tilladelsen opsiges af Aarhus Kommune eller den mobile gadesælger, eller når den konkrete tilladelse udløber.

  • Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, borde, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen/fortovet. Levende lys eller anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner.
  • Parasoller, markiser m.v., der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af udhænget/parasollen er mindst 220 cm over jorden. Parasoller m.v. skal være slået sammen, når vognen flyttes.
  • Gadesalget må ikke medføre gener som støj og lugtgener (der må fx ikke spilles musik eller råbes).
  • Gadesælgeren skal rydde op efter sig selv og sine kunder og sørge for at fjerne og bortskaffe affald. Hvis gadesalget medfører affald eller uorden i byrummet, kan tilladelsen inddrages.
  • Sælgeren er forpligtet til at drage omsorg for belægning, beplantning, bygninger og byinventar, så det ikke beskadiges eller tilsmudses. Der må fx ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr.
  • Ved arrangementer må mobilt gadesalg kun finde sted mindst 100 meter fra arrangementet med mindre, der foreligger en skriftlig aftale med arrangøren (skal kunne fremvises). Sælgeren skal uden forudgående varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål som fx arrangementer, udeservering, faste stadepladser, vejarbejde, byggeplads, renhold eller andet. Sælgeren skal øjeblikkeligt efterkomme enhver henstilling fra politiet og/eller Aarhus Kommune.
  • Salgsenheden skal være forsynet med synligt CVR-nummer. 
  • Aarhus Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse - herunder ændre vilkårene - hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen (fx trængselsmæssige udfordringer) eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner (fx opholdsarealer og pladser foran butikker). Aarhus Kommune kan indføre restriktioner med hensyn til eksempelvis antallet af gadesælgere, tætheden af gadehandelen eller udpegningen af konkrete steder, der må bruges til mobilt gadesalg. 
  • Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at ændre retningslinjerne for mobilt gadesalg med kort varsel.
  • Aarhus Kommune kan uden forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter grove eller gentagne brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
  • Tilladelsen skal altid medbringes af den handlende og på forlangende forevises til kommunens repræsentant eller politiet.
  • Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at opsige ordningen om mobilt gadesalg.

  Du skal som mobil gadesælger altid følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer; herunder bl.a. åbningstider. Du har selv ansvaret for at gøre dig bekendt med disse samt at indhente de nødvendige tilladelser.

  Gadesælgeren skal leve op til de generelle vilkår om placering, tilgængelighed, næringslovgivning, lukkedage m.v. For natligt gadesalg af tilberedt mad, skal der ansøges om natbevilling hos Bevillingsnævnet.

  Der henvises til Erhvervsstyrelsens ”Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder m.v.” samt ”Lov om næring”. Der henvises i øvrigt til Ordensbekendtgørelsen samt lokale politivedtægter.

  Vi gør opmærksom på, at du skal indhente tilladelser fra alle relevante myndigheder som fx:  

  Fødevarestyrelsen: Godkendelse af vogn

  Trafikstyrelsen: Godkendelse af køretøj

  Gasreglementet*

  *Vær opmærksom på sikkerhedskrav ved brug af gas, el, generatorer m.v. (Fx vilkår i Gasreglementets B3). Ved brug af gas skal den mobilt handlende kunne forevise en installations- og servicerapport for gasinstallationen. Servicerapporten må ikke være ældre end et år. Ved særlige arrangementer kan brandvæsenet stille skærpede krav til godkendelse.

  Sidst opdateret: 5. marts 2024