Gå til hovedindhold

Kom med i fællesskabet

Støtte til at invitere flere med i kultur- og foreningslivet i Aarhus.

Ansøgningsfrister i 2024: 8. februar - 24. april - 22. august - 21. november. Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest en måned inden projektet eller aktiviteten sættes i gang eller afvikles.

 • Læs op

Indhold

  Aktive og positive fællesskaber er et aktiv for Aarhus. Fællesskaberne understøtter Aarhusmålene om en by i bevægelse og en by med plads til alle, hvor der er brug for alle. Det er et ønske, at nytilkomne borgere hurtigt bliver en aktiv del af samfundet ligesom det er et ønske, at borgere, som ikke er en del af kultur- og foreningslivet, inviteres med ind i et eller flere fællesskaber.

  Der er derfor afsat en pulje med det formål at invitere foreninger og kulturinstitutioner til at etablere aktiviteter, der inviterer ind i etablerede fællesskaber.

  Der kan søges støtte til: 

  • Aktiviteter og indsatser der inviterer målgruppen ind i mangfoldige fællesskaber med fokus på at fremme disse borgeres integration i Aarhus.
  • Brobygning til fællesskaber.
  • Uddannelse af personer i målgrupperne der ønsker at bidrage til forenings- eller kulturlivet som f.eks. frivillig træner.
  Opret ansøgning ved at klikke her

  Om Kom med i fællesskabet

  Puljens formål er, at alle aarhusianere får mulighed for at tage aktivt del i kultur- og foreningslivet og dermed bidrager til udviklingen af Aarhus, som en god by for alle. Indsatserne rettes mod aktiv deltagelse i forhold til sport, kultur, folkeoplysning og biblioteker.

  Målgruppen for puljen er:

  • Borgere med flugtbaggrund samt indvandrere som er tilflyttet Aarhus inden for de seneste 10 år, og som ikke af egen vej opsøger fællesskaber og aktiviteter indenfor forenings- og kulturlivet og som ikke deltager i den demokratiske samtale.
  • Den sekundære målgruppe er efterkommere af førstnævnte borgere.

  Enkeltpersoner, grupper, foreninger og kulturinstitutioner. Puljen kan også anvendes til initiativer der gennemføres af Kultur og Borgerservice i partnerskab med eksterne aktører. Midler fra puljen kan ligeledes indgå som medfinansiering fra Kultur og Borgerservice til tværmagistratslige indsatser.

  Ansøgninger fra andre magistratsafdelinger kan komme i betragtning, hvis der er sikret samarbejde og koordinering med lignende indsatser i Kultur og Borgerservice.

  Er I flere partnere om ansøgningen, skal der vedlægges en udfyldt samarbejdsaftale. Skabelonen til samarbejdsaftaler downloades her.

  Puljen støtter: 

  • Aktiviteter og indsatser der inviterer målgruppen ind i mangfoldige fællesskaber med fokus på at fremme disse borgeres integration i Aarhus.
  • Brobygning til fællesskaber.
  • Uddannelse af personer i målgrupperne der ønsker at bidrage til forenings- eller kulturlivet som f.eks. frivillig træner.

  Puljen støtter ikke:

  • Udgifter der hører under daglig drift, fx leje af egne lokaler.
  • Enkeltstående aktiviteter. 
  • Forplejning - dog kan der søges til forplejning af frivillige.
  • Arrangementer der ligger i perioden hvor Aarhus Festuge finder sted. Længerevarende projekter må gerne lappe ind over perioden.
  • Projekter eller arrangementer der er støttet af andre af kommunens kulturpuljer.

  Prioritering af ansøgninger

  • Der prioriteres ansøgninger, der involverer frivillige personer, foreninger eller organisationer.
  • Vi prioriterer projekter og indsatser, der kobler sig på eksisterende eller blivende aktiviteter, for at sikre forankring.
  • Vi prioriterer ansøgninger, der søger samarbejde med relevante aktører for at nå målgruppen og for at sikre forankring.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem udgifter til løn og de samlede udgifter. Inddragelse af frivillige i projektet bør prioriteres. Søges der lønmidler skal der redegøres for antal timer og timepris.

  Afgørelse

  Integrationsnetværket i Kultur og Borgerservice vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutninger om bevillinger.

  Der kan forventes en afgørelse inden for en måned efter ansøgningsfristen.

  Støtten ydes som tilskud. Udbetaling af tilskuddet sker efter aftale med den pågældende sagsbehandler.

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på hjemmesiden, hvor begrundelserne for bevillingerne fremgår. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.

  Ansøgningsfrister i 2024

  • 8. februar
  • 24. april
  • 22. august
  • 21. november

  Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest en måned inden projektet eller aktiviteten sættes i gang eller afvikles.

  Puljens størrelse
  Puljen har i 2024 et budget på ca. 630.000 kr.

  Tilskud
  Bevillinger gives som et tilskud.
  For projekter der søger mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. kræves der medfinansiering.

  For projekter der søger over 100.000 kr. kræves 50% medfinansiering.

  Medfinansiering kan bl.a. bestå af den tid, I selv lægger i projektet. Her sættes en timeløn til maks. 200 kr.

  Der kan søges midler til flere år.

  Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra en vurdering af det indsendte budget. Budgetskabelon skal anvendes og downloades her.

  Sådan søger du
  Puljen ansøges via AnsøgningsPortalen.

  Der skal udfyldes obligatorisk projektskema og budgetskema.

  Ansøger modtager en kvittering, når ansøgningen er modtaget hos Kulturforvaltningen.

  Vær opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, kan ikke opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.

  Håndbog til bæredygtig kunstproduktion