Gå til hovedindhold

Søg midler til frivilligt socialt arbejde til borgere under 65 år

Du og din forening kan søge økonomisk støtte (også kaldet paragraf 18) til frivilligt, socialt arbejde for personer under 65 år. Jeres aktivitet skal supplere den sociale indsats, kommunen yder.

 • Læs op

Indhold

  Frivillige organisationer kan nu også søge om tilskud til sommerferieaktiviteter for nyankomne flygtningefamilier. Sociale Forhold og Beskæftigelse har etableret en § 18-pulje på 50.000 kr. hertil. Fristen for ansøgningen er 27. maj 2024. 

  Læs mere om sommerferieaktiviteter og find ansøgningsskemaet 

   

  Næste ansøgningsrunde bliver i efteråret 2024 med forventet ansøgningsfrist 1. oktober 2024.

  Foreningen skal have et CVR-nummer for at kunne bruge selvbetjeningsløsningen. Vi modtager ikke ansøgninger, der ikke er fremsendt via selvbetjeningsløsningen. Du kan logge ind i selvbetjeningsløsningen med eller uden MitID til foreningen.

  Log ind med MitID

  Du kan logge ind i løsningen med dit MitID til foreningen.

  Det er fortsat muligt at logge ind med foreningens NemID-nøglekort eller din NemID-medarbejdersignatur (NemID nøglefil).

  Du kan ikke bruge dit private MitID eller privat NemID.

  Få hjælp til MitID på mitid-erhverv.dk/support

  Du har først afsluttet din ansøgning, når du lander på kvitteringssiden, hvor du kan åbne og gemme kvittering for din ansøgning.

  Når du anvender ”Log ind med MitID”, modtager du automatisk kvittering for din ansøgning i foreningens digitale postkasse.

  Log ind uden MitID

  Hvis du logger ind manuelt, skal du først finde foreningen ved opslag i CVR-registret (søg fx på CVR-nummer). Herefter skal du vælge produktionsenhed (hvis der er flere enheder tilknyttet CVR-nummeret).

  Du har først afsluttet din ansøgning, når du lander på kvitteringssiden, hvor du kan åbne og gemme kvittering for din ansøgning.

  Du modtager ingen kvittering på mail, når du er logget ind uden MitID.

  Du kan typisk søge, hvis din forening har aktiviteter for følgende målgrupper: 

  • Voksne med sindslidelse
  • Voksne med handicap
  • Socialt udsatte 
  • Personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

   

  Det kan fx være:

  • Støtte til lokaler, telefon, befordring eller indkøb af kontorartikler.
  • Løntilskud i et vist omfang til udgifter, der direkte relaterer sig til de frivilliges arbejde i organisationen, fx en central koordinator.
  • Tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende.

  Fokusområderne er de faglige hovedoverskrifter, som Social- og  Beskæftigelsesforvaltningen aktuelt prioriterer højt. Det er dog ikke en betingelse for tilskud, at ansøgningen relaterer sig direkte til fokusområderne. 

  Fokusområderne

  1. Aarhusianske børn og unge skal have den støtte i barndommen, der fører til et godt voksenliv.
   Alle børn fortjener omsorg, trivsel og mulighed for at udvikle sig. Derfor skal børn, unge og familier opleve, at de bliver hørt og får den støtte, de har brug for.

  2. Aarhusianere med handicap og psykiske udfordringer skal have selvstændige og meningsfulde liv.
   Alle skal have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet.

  3. Alle aarhusianere skal være en del af et arbejdsfællesskab.
   Vi skal skabe arbejds- og uddannelsesfællesskaber med plads til og brug for alle.

  4. Alle aarhusianske hjemløse skal have et hjem.
   Ingen unge skal bo på herberg og leve et udsat liv på gaden. Alle hjemløse skal tilbydes en permanent bolig, og modtage støtte til at skabe sig et blivende hjem.

  "Magistratens 1. Afdeling (siden Sociale Forhold og Beskæftigelse, red.) ønsker at anvende puljemidlerne til at styrke den frivillige sociale indsats. Støtten skal derfor gives til frivilligt socialt arbejde.

  Frivillig indsats er en indsats, der:

  • er frivillig, dvs. den udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang. Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i en aktivering, er således ikke frivillige, da den aktiverede for at få hjælpen skal møde frem
  • er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for omkostninger
  • skal være til gavn for andre end en selv
  • er af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammer af en organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m.v.

  En frivillig organisation er en organisation, som har følgende kendetegn:

  • frivilligt grundlag, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv
  • primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til “ejerne”, fx foreningens medlemmer
  • frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag.

  Det understreges, at Aarhus Byråd fortsat har det overordnede ansvar for løsning af opgaver inden for den del af det sociale område, som er henlagt til kommunen. Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats.

  Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne for den frivillige indsats.

  […]

  Aarhus har som storkommune mange frivillige organisationer og foreninger, hvoraf flere har samme formål/målgruppe. Ansøgninger om frivillighedsmidler bliver derfor behandlet i sammenhæng. For at gavne brugerne mest muligt bliver ansøgninger fra flere organisationer, der går sammen på måder, der virker omkostningsdæmpende i forhold til de administrative udgifter, prioriteret højt.

  […]

  På baggrund af nævnte overvejelser vurderes alle ansøgninger ud fra en helhedsbetragtning, som bygger på:

  • Frivillighedskriteriet
  • Graden af nytænkning
  • Forebyggelse og afhjælpning af sociale problemer
  • Målgruppens behov og aktivitetens evne til opfyldelse heraf
  • Sammenhæng med andre aktiviteter
  • Udgifternes art og omfang
  • Muligheden for at søge om økonomisk tilskud andetsteds."
  Sidst opdateret: 8. maj 2024