Gå til hovedindhold

Aktindsigt

Læs om dine muligheder for at søge aktindsigt hos Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Aktindsigt er en lovfæstet ret til at søge indsigt i diverse offentlige myndigheders akter; eksempelvis sagsmapper, rapporter, notater, referater, journaler, planer og afgørelser.

  Hvem kan søge om aktindsigt?

  Alle har ret til at søge om aktindsigt, der er hverken krav om alder, statsborgerskab eller lignende. Der er heller ingen krav om begrundelse for ønsket om aktindsigt, ligesom du ikke selv behøver at være involveret i sagen.

  Få at få tildelt aktindsigt, skal du blot henvende dig til Aarhus Kommune eller den magistratsafdeling i kommunen, som din aktindsigt vedrører. Herefter afgør vi så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

  Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via e-mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse i kommunen.

  Hvis du søger om aktindsigt som eller på vegne af en privatperson kan du med fordel benytte magistratsafdelingernes hovedpostkasser:

  Hvis du søger aktindsigt som journalist eller på vegne af et medie, kan du med fordel bruge pressekontakterne i de enkelte magistratsafdelinger. 

  Se pressekontakterne for de enkelte magistratsafdelinger her.

  Hvad skal din ansøgning indeholde?

  Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.

  Din ansøgning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i.

  Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil vi kunne behandle din ansøgning. Du kan fx oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, et cpr-nummer, et journalnummer eller også kan du angive et tema, fx ”brevveksling vedr. venskabsby-besøg fra Bergen”.

  Er din aktindsigt ikke tilstrækkelig præcis, har vi som kommune pligt til at gå i dialog med dig og vejlede dig i retning af en mulig afgrænsning, så din aktindsigt kan imødekommes.

  Din anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. I sidstnævnte tilfælde skal du i givet fald have besked om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

  Klagemuligheder

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt eller sagsbehandlingstid hos Aarhus Kommune, skal du sende klagen til den magistratsafdeling i kommunen, der har truffet afgørelsen om aktindsigt eller hvis sagsbehandlingstid du ønsker at klage over. Herefter vil afdelingen revurdere afgørelsen. Senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, vil afdelingen videresende klagen samt sagens dokumenter til klageinstansen, hvis afgørelsen om aktindsigt fastholdes af afdelingen. Hvis klagen drejer sig om sagsbehandlingstiden, vil afdelingen medsende en begrundelse for sagsbehandlingstiden.

  Læse mere om ret til aktindsigt i Offentlighedsloven.

  Sidst opdateret: 26. marts 2024