Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål om skilte

På denne side finder du ofte stillede spørgsmål om skilte. Du kan bl.a. læse mere om, hvad der ligger til grund for placeringen af diverse skilte.

 • Læs op

Indhold

  Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der bestemmer skiltenes placering. Der er ikke mulighed for at klage over et skilts placering, når det er placeret i offentligt vejareal.

  Aarhus Kommune har som vejmyndigheden forholdt sig til gadens udformning og parkeringsmuligheder samt trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, når vi placerer et nyt skilt.

  Når vi placerer et nyt skilt i byen, forsøger vi i videst muligt omfang også at tage hensyn til æstetik, men vi kan desværre ikke flytte skilte alene af æstetiske hensyn.

  Er et skilt blevet uhensigtsmæssigt placeret ift. trafikafvikling, sikkerhed eller tilgængelighed, indgår vi selvfølgelig gerne i en dialog.

  Aarhus Kommune skal som vejmyndighed indrette det offentlige vejareal så sikkert og hensigtsmæssigt for trafikken som muligt. Derfor bliver trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed vægtet højest, når der skal placeres nye skiltestandere.

  Ved placeringen af nye skilte skal der tages hensyn til:

  • at skiltet er udformet og placeret i overensstemmelse med loven
  • at skiltets placering tager hensyn til trafiksikkerheden
  • at der er tilgængelige ganglinjer for bløde trafikanter, herunder særligt barnevogne, svagtseende og kørestolsbrugere

  Skilte der er placeret langs/tæt ved beboelsesejendom er sat her under hensyntagen til Aarhus Kommunes tilgængelighedspolitik. Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

  Hvis det er muligt, bliver skiltene placeret i skel mellem to ejendomme. Det er dog ikke altid muligt pga. ejendommens indretning. Skiltene er placeret, så de ikke ødelægger eller beskadiger regnvandsafledning, strøm- og telekabler.

  Hvis et skilt er placeret op ad en beboelsesejendom, er der taget hensyn til, at vinduer fortsat uhindret kan åbnes.

  Der er lovkrav til udformningen og størrelsen på skilte. Hvis disse krav ikke overholdes, er skiltet ikke lovligt, og vil derfor ikke kunne håndhæves. Det gælder både for zone- og informationstavlerne.

  Læs mere om vejregler på vejregler.dk

  Læs mere om tilgængelighed i kommunale bygninger og offentlige rum her

  Læs håndbogen i tilgængelighed

  Se vores eksempelsamling om tilgængelighed

  Læs mere om tavleudformning på vejregler.dk

  Læs om lovkrav til tavlernes placering i vejareal på retsinformation.dk

  I 2018 vedtog Byrådet en ny parkeringspolitik. Det betyder, at der skal indføres beboerparkering inden for Ringgaden. Vi stiller derfor 3500 nye skilte op inden for Ringgaden. Skiltene skal tydeliggøre de nye regler for parkering uden beboerlicens.

  Læs parkeringspolitikken her

  Teknik og Miljø forbereder i øjeblikket beboerparkeringen ved at opsætte standere flere steder inden for Ringgaden.

  Zone – og informationstavler er placeret ved ind- og udkørsel til en parkeringszone i overensstemmelse med Færdselsloven. En zonetavle kan sidestilles med et byzoneskilt – der gælder altid et sæt regler på den ene side af tavlen, og et andet sæt regler på den modsatte side. Derfor er skiltets placering altafgørende.

  De nye parkeringszoner er store, og derfor har politiet ønsket, at der i alle gadeforløb skal placeres infoformationstavler. Informationstavlen viser hvilke parkeringsregler, der gælder i en zone.

  Informationstavlerne er placeret, så de er meget synlige i det offentlige rum, og skal gøre det nemmere at parkere efter loven.

  Det er desværre ikke muligt at inddrage naboerne ved placeringen af hvert enkelt skilt.

  Ifølge loven er det Aarhus Kommune som vejmyndighed, der er ansvarlig for skiltenes placering. Skiltene skal være udformet og placeret i overensstemmelse med loven og med hensyn til trafiksikkerheden og tilgængeligheden for bløde trafikanter.

  Der placeres mange af de blå informationstavler som er en gentagelse af zonetavlen med en påmindelse om betalingsparkering og tidsangivelse. Disse tavler placeres inde i gaderne. Når vi placerer skiltet, er det ud fra et princip om, at flest mulige kan se skiltet.

  Skiltes endelige placering sker ved hjælp af fysiske observationer og vores erfaringer om udfordringerne ved at grave i nærheden af steder med installationer. Ved tvivl om behov for jordteknisk undersøgelse pga. installationer og ledninger, vil skiltet ikke blive placeret her, da der vil være en uforholdsmæssig stor udgift med undersøgelsen, som ikke står mål med resultatet.

  Nej det er ikke muligt at betale omkostningerne for at få flyttet skiltet til ny placering. Flyttes skiltet, vil det alene være begrundet i trafikale forhold, og omkostninger vil som følge heraf afholdes af Aarhus Kommune

  Du kan ikke klage fordi det følger af vejlovens § 8, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Derudover følger det, at vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

  Dette arbejde er at sidestille med faktisk forvaltningsmyndighed og som det følger af Vejlovens § 132 er det kun retlige afgørelser som kan prøves af transportministeren.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023