Gå til hovedindhold

Krav til privatinstitutioner for 0-6-årige

Læs alle kravene til at oprette en privat integreret institution. Du kan se både vores krav og krav fra lovgivningen.

 • Læs op

Indhold

  Formålsbestemmelse

  Lovgivningsmæssige krav

  Privatinstitutioner skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7.

  Kommunale krav

  Privatinstitutioner skal leve op til målbeskrivelsen for dagtilbud i Aarhus Kommune, jævnfør § 3 i Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune, som er vedtaget af byrådet i december 2012 og trådt i kraft den 1. januar 2013 (PDF). Dermed skal privatinstitutioner i Aarhus Kommune også arbejde for en indfrielse af følgende fire budgetmål, som er vedtaget af byrådet:

  • Læring og Udvikling
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere.
  • Rummelighed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber.
  • Trivsel og sundhed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Aarhus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner og ressourcer bedst muligt.
  • Forældreinddragelse
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn, unge og deres forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling.

  Det daglige sprog i private klubtilbud skal være dansk.

  De fysiske rammer

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioners bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet.
  • Privatinstitutionerne har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet.
  • Privatinstitutioners bygninger skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 

  Kommunale krav

  • Privatinstitutionens legeplads skal minimum have et areal svarende til 10 kvadratmeter per barn.
  • En ekstern, certificeret virksomhed skal godkende legepladsen og efterfølgende mindst hvert andet år foretage legeplads-tjek.

  Pædagogiske læreplaner

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioner er omfattet af kravet om udarbejdelse af pædagogisk læreplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen jævnfør dagtilbudslovens §§ 8-10.

  Kommunale krav

  • Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil privatinstitutioner være underlagt de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Aarhus Kommune.

  Det er en forudsætning for godkendelse af en privatinstitution, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan godkende den pædagogiske læreplan efter bestemmelserne i lovgivningen.

  Optagelsesregler

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioner fastsætter selv og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i institutionen. Kommunen skal ved godkendelsen påse, at disse regler ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen eller imod diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Privatinstitutioner kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet.
  • Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud.

  • Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, for eksempel virksomhedsbørnehaver.

  • Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i institutionen, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn.

  • I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettiget til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. Hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, vil kommunen dog være forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud.

  Kommunale krav:

  • Privatinstitutioner er ikke en del af den kommunale anvisning. Kommunen kan ikke stille særlige krav til privatinstitutioners optagelsesregler.
  • Aarhus Kommune skal have indsigt i privatinstitutionens optagelsesregler for at sikre, at disse lever op til de lovgivningsmæssige krav samt sikrer samme rummelighed som i kommunens øvrige institutioner. 

  Børn med særlige behov

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige behov (for eksempel børn med handicap eller udsatte børn). Privatinstitutioner kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven, jævnfør bemærkningerne til lovforslaget om private leverandører af dagtilbud. Barnets opholdskommune skal vurdere, om barnet bør tilbydes støtte, jævnfør dagtilbudslovens § 4, stk. 2.
  • Tosprogede børn, der efter en sagkyndig vurdering har behov for støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, skal tilbydes en sådan støtte senest, når de fylder tre år, jævnfør Folkeskolelovens § 4a.
  • Privatinstitutioner har pligt til at underrette kommunen, hvis de modtager et barn med særlige behov eller handicap, jævnfør servicelovens § 154.

  Kommunale krav

  • Hvis en privatinstitution optager børn med handicap, skal den godkendes af Aarhus Kommune. Godkendelsen sker på baggrund af en vurdering af de pædagogiske og ledelsesmæssige forhold samt de fysiske rammer.
  • Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, modtager støtte fra Aarhus Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer, som børn i kommunale dagtilbud.
  • Sprogstøtte til børn i privatinstitutioner vil være organiseret på samme måde som sprogstøtte til børn i kommunale eller selvejende institutioner. Det vil sige, at privatinstitutioner modtager ressourcer til sprogstøtte i form af pædagogtimer, uddannelsestilbud og løbende vejledning, hvis en visitering har vist, at barnet har behov for en sådan støtte.

  Personale

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioner skal indhente børneattest for ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger samt vikarer og studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år.
  • Privatinstitutioner skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

  Kommunale krav

  • Privatinstitutioner skal indhente straffeattest for alle medarbejdere, der skal arbejde med børn og unge.
  • Privatinstitutioner har ansvaret for at vurdere børne- og straffeattester. Hvis der er påtegninger på en børneattest skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge kontaktes.
  • Hvis der er påtegninger på en straffeattest i forhold til følgende straffelovsovertrædelser, skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge godkende en eventuel ansættelse:
   • §§ 216-236 Sædelighedsforbrydelser
   • §§ 237-255 Voldsforbrydelser
   • §§ 260-262 Forbrydelser mod den personlige frihed
   • § 288 Røveri, samt ved henvisninger til Lov om våben og eksplosivstoffer og Lov om euforiserende stoffer
  • Lederen af en privatinstitution skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område.
  • Det er en forudsætning for godkendelse af et privat klubtilbud, at det er arbejdsmiljøcertificeret.
  • Aarhus Kommune skal have indsigt i det private klubtilbuds regnskab med henblik på at få indsigt i det private klubtilbuds lønudgifter og dermed personaleforbrug.

  Sundhed og hygiejne

  Lovgivningsmæssige krav

  • Privatinstitutioner skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

  Kommunale krav

  • Privatinstitutioner skal udforme en rygepolitik, der indeholder følgende:
   • Børn og unge må ikke udsættes for passiv rygning, dvs. at der ikke må ryges i et lokale, hvor der er børn tilstede, eller hvor de kommer senere.
   • Børn og unge ser ikke voksne ryge.
   • Børn og unge ryger ikke.

  Forældreindflydelse

  Lovgivningsmæssige krav

  • Forældre til børn i privatinstitutioner skal have samme forældreindflydelse, som forældre til børn i selvejende daginstitutioner, jævnfør dagtilbudslovens § 14. Det vil sige, at der skal oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere, medmindre privatinstitutionens bestyrelse består af et flertal af valgte forældre.

  • Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme, indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af ledere samt indstillingsret ved ansættelse af personale i daginstitutionen.

  • Privatinstitutions bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen.

  Kommunale krav

  • Vedtægten for styrelsen af privatinstitutionen skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelsessammensætning, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud og et eventuelt særligt formål med institutionen.

  • Vedtægten for styrelsen af privatinstitutionen skal godkendes af kommunen.

  Forældretilfredshed

  Kommunale krav

  • Magistratsafdelingen for Børn og Unge gennemfører som led i det løbende arbejde med kvalitetsrapporter en samlet måling af brugertilfredsheden hos forældre til børn i århusianske dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Privatinstitutioner indgår også i denne måling.
  • Undersøgelsen gennemføres centralt, hvorefter alle institutioner får sine egne data som udgangspunkt for dialog, opfølgning og eventuel justering af praksis. Alle sammenlignelige brugerinformationer gøres tilgængelige for borgerne, blandt andet via kommunens hjemmeside.

  Økonomiske krav

  Kommunale krav

  • Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et depositum for ansøgning om godkendelse af en privatinstitution. Aarhus Kommune stiller krav om et sådant depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse, uanset om institutionen godkendes eller ej.
  • Byrådet har ligeledes mulighed for at stille krav om en driftsgaranti fra en privat leverandør. Formålet er at opnå en vis leverancesikkerhed, idet kommunen er forpligtet til at sørge for det nødvendige antal pladser til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud, hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører.
  • Aarhus Kommune stiller altid krav om en driftsgaranti. Størrelsen af garantien vil være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution og vil blive beregnet ud fra kommunens omkostninger til at oprette og drive en daginstitutionsplads i op til fire måneder. Beløbet beregnes som summen af pladsprisen i en kommunal standardinstitution og et anlægstilskud svarende til kommunens udgifter pr. barn, hvis der skal bygges en ny/midlertidig institution eller indgås nyt lejemål.
  • En driftsgaranti stilles på anfordringsvilkår.

  Takster for tilskud til private pasningstilbud

  • Driftstilskuddet til private institutioner, består af et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud, som udbetales på månedsbasis ud fra nedenstående takster.
  • Taksterne svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter for pasning af et barn i Aarhus Kommune (ekskl. støtteudgifter) baseret på en ugentligt åbningstid på 52 timer om ugen.
  • Såfremt institutionen har en anden åbningstid end 52 timer om ugen, reduceres driftstilskuddet forholdsmæssigt til åbningstiden. Taksterne er ligeledes fordelt på barnets alder.

  Ny takstberegning pr. 1.4.2021
  Takster for 52 timer:

  Beløb pr. barn pr. måned​ 0-2 år 3-6 år
  Driftstilskud 9.723 4.663
  Adm. bidrag 332 176
  Bygningstilskud 413 275
  I alt pr. mdr. 10.468 5.114

   

    
  Børnemiljø

  Lovgivningsmæssige krav:

  • Dagtilbudslovens § 7: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
  • Det følger desuden af § 8, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

  Kommunale krav:

  • Aarhus Kommune fører tilsyn med de gældende lovkrav omkring børnemiljøet/de pædagogiske læreplaner som en del af Børn og Unges løbende kvalitetskontrol.
  • Der stilles de samme krav som til kommunale og selvejende institutioner.

  Områdesamarbejde

  Kommunale krav:

  • Privatinstitutioner skal deltage i det af byrådet besluttede tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge på både individ- og områdeniveau.

  Lukkedage

  Kommunalbestyrelsen skal i sine godkendelseskriterier stille krav om, at privatinstitutioner skal stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage. Hvis privatinstitutioner holder flere lukkedage end det kommunalt fastsatte maksimum, kan kommunen tage højde for dette i beregning af driftstilskuddet.

  Arbejdsmiljøcertificering

  Lovgivningsmæssige krav:

  • Arbejdstilsynet har tilbage i 2011 ændret praksis, så private institutioner nu skal certificeres selvstændigt uden om Aarhus Kommune.

  Kommunale krav:

  • Byrådet har besluttet at alle private institutioner (på lige fod med de selvejende og de kommunale institutioner) skal arbejdsmiljøcertificeres. Arbejdsmiljøcertificeringen skal opretholdes fortløbende og beviset skal fremvises i forbindelse med tilsyn.

  Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger

  Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for privatinstitutioner, skal privatinstitutioner leve op til de nye krav. Disse nye byrådsbeslutninger ændrer ikke på godkendelseskriterierne for de allerede godkendte privatinstitutioner.

  Sidst opdateret: 7. marts 2024