Gå til hovedindhold

Krav til private klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Læs alle kravene til at oprette en privat klub eller fritidstilbud. Du kan se både vores krav og krav fra lovgivningen.

 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med byrådsindstillinger om oprettelse af private klubtilbud vil der blive foretaget en konkret vurdering af, hvilke krav der er relevante i forhold til de enkelte private klubtilbud, og hvilke der med fordel kan udelades.

  Formålsbestemmelse

  Lovgivningsmæssige krav

  Private klubtilbud skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i dagtilbudslovens § 65.

  Kommunale krav

  Private klubtilbud skal desuden leve op til målbeskrivelsen for fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune, jævnfør § 3 i Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune. Dermed skal private klubtilbud i Aarhus Kommune også arbejde for en indfrielse af følgende fire budgetmål, som er vedtaget af byrådet:

  • Læring og Udvikling
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere.
  • Rummelighed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber.
  • Trivsel og sundhed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Aarhus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner og ressourcer bedst muligt.
  • Forældreinddragelse
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn, unge og deres forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling.

  Private klubtilbud skal leve op til fritids- og ungdomsskoleplanen for Aarhus Kommune.

  Det daglige sprog i private klubtilbud skal være dansk.

  De fysiske rammer

  Lovgivningsmæssige krav

  • Private klubtilbuds eventuelle bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet.
  • Private klubtilbud har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet.
  • Eventuelle bygninger skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 

  Kommunale krav

  • Hvis et privat klubtilbud har en legeplads, skal en ekstern, certificeret virksomhed skal godkende legepladsen og efterfølgende mindst hvert andet år foretage legeplads-tjek.

  Optagelsesregler

  Lovgivningsmæssige krav

  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at private klubtilbud helt eller delvist selv skal træffe afgørelse om optagelse i klubtilbuddet. Private klubtilbud med optagelseskompetence skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn og unge i tilbuddet.
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at private klubtilbud selv skal træffe afgørelse om udmeldelse af klubtilbuddet. Private klubtilbud med udmeldelseskompetence skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse.

  Kommunale krav

  • Private klubtilbud kan optage børn og unge fra 5. klasse til 18 år.
  • Private klubtilbud i Aarhus Kommune træffer selv afgørelse om optagelse og udmeldelse af børn og unge i klubtilbuddet. Private klubtilbud skal fastsætte retningslinjer for optagelse af børn og unge i klubtilbuddet. I forbindelse med godkendelsen som privat klubtilbud skal Aarhus Kommune have indsigt i og påse, at disse retningslinjer ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen eller imod diskriminationsforbud og lignende, samt at de sikrer samme rummelighed som i kommunale klubtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i et privat klubtilbud.
  • Private klubtilbud kan kun afvise børn og unge, hvis der ikke er ledig kapacitet.
  • Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn og unge i kommunale tilbud.
  • Private klubtilbud skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn og unge i private klubtilbud, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn eller ung. I forbindelse med opsigelse fra og lukning af et privat klubtilbud er børn og unge, der har været optaget i et privat klubtilbud, berettiget til en plads i et kommunalt klubtilbud inden for de gældende optagelsesregler i kommunen.
  • Private klubtilbud skal foretage en løbende registrering af, i hvor høj grad de optagne børn og unge bruger det private klubtilbud.

  Børn med særlige behov

  Lovgivningsmæssige krav

  • Private klubtilbud skal være åbne for børn og unge med særlige behov (for eksempel børn og unge med handicap eller udsatte børn og unge).
  • Private klubtilbud kan alene nægte optagelse, hvis klubtilbuddet ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets eller den unges behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven, jævnfør bemærkningerne til lovforslaget om private leverandører af dagtilbud. Barnets eller den unges opholdskommune skal vurdere, om barnet eller den unge bør tilbydes støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2.
  • Private klubtilbud har pligt til at underrette kommunen, hvis de modtager et barn eller ung med særlige behov eller handicap, jævnfør servicelovens § 154.

  Kommunale krav

  • Hvis et privat klubtilbud optager børn med handicap, skal det godkendes af Aarhus Kommune. Godkendelsen sker på baggrund af en vurdering af de pædagogiske og ledelsesmæssige forhold samt de fysiske rammer.
  • Børn og unge med særlige behov, der er optaget i et privat klubtilbud, modtager støtte fra Aarhus Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer, som børn og unge i kommunale klubtilbud.

  Personale

  Lovgivningsmæssige krav

  • Private klubtilbud skal indhente børneattest for ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger samt vikarer og studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år.
  • Private klubtilbud skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

  Kommunale krav

  • Private klubtilbud skal indhente straffeattest for alle medarbejdere, der skal arbejde med børn og unge.
  • Private klubtilbud har ansvaret for at vurdere børne- og straffeattester. Hvis der er påtegninger på en børneattest skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge kontaktes.
  • Hvis der er påtegninger på en straffeattest i forhold til følgende straffelovsovertrædelser, skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge godkende en eventuel ansættelse:
   • §§ 216-236 Sædelighedsforbrydelser
   • §§ 237-255 Voldsforbrydelser
   • §§ 260-262 Forbrydelser mod den personlige frihed
   • § 288 Røveri, samt ved henvisninger til Lov om våben og eksplosivstoffer og Lov om euforiserende stoffer
  • Lederen af et privat klubtilbud skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område.
  • Det er en forudsætning for godkendelse af et privat klubtilbud, at det er arbejdsmiljøcertificeret.
  • Lederen af et privat klubtilbud skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område.
  • Aarhus Kommune skal have indsigt i det private klubtilbuds regnskab med henblik på at få indsigt i det private klubtilbuds lønudgifter og dermed personaleforbrug.

  Sundhed og hygiejne

  Lovgivningsmæssige krav

  • Private klubtilbud skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

  Kommunale krav

  • Private klubtilbud skal udforme en rygepolitik, der indeholder følgende:
   • Børn og unge må ikke udsættes for passiv rygning, dvs. at der ikke må ryges i et lokale, hvor der er børn tilstede, eller hvor de kommer senere.
   • Børn og unge ser ikke voksne ryge.
   • Børn og unge ryger ikke.

  Børn og unges indflydelse og forældreindflydelse

  Lovgivningsmæssige krav

  • Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer, der sikrer børns og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser i dagtilbudslovens §§ 14-16 skal finde anvendelse på visse tilbud.

  Kommunale krav

  • Børn og unge i private klubtilbud skal sikres samme indflydelse på tilbuddets indhold, som børn og unge i kommunale klubtilbud, det vil sige, at de som minimum skal være med til at drøfte problemstillinger vedrørende klubben samt indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer, jævnfør Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune.
  • Ved private klubtilbud skal der oprettes en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre. Medarbejdere skal være repræsenteret i bestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal fastsætte principperne for det private klubtilbuds arbejde og for anvendelsen af en budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af lederen og indstillingsret ved ansættelse af personale, jævnfør dagtilbudslovens §§ 14-16. Tilbuddets leder skal give brugerne mulighed for at drøfte punkterne på dagsordenen til møder i bestyrelsen.
  • Det private klubtilbud udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af klubtilbuddet. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelsessammensætning, åbningstid, antal børn og unge og et eventuelt særligt formål med institutionen.
   Vedtægten for styrelsen af private klubtilbud skal godkendes af kommunen.

  Forældretilfredshed

  Kommunale krav

  • Magistratsafdelingen for Børn og Unge gennemfører som led i det løbende arbejde med kvalitetsrapporter en samlet måling af brugertilfredsheden hos forældre til børn i århusianske dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Private klubtilbud indgår også i denne måling. Undersøgelsen gennemføres centralt, hvorefter alle institutioner får sine egne data som udgangspunkt for dialog, opfølgning og eventuel justering af praksis. Alle sammenlignelige brugerinformationer gøres tilgængelige for borgerne, blandt andet via kommunens hjemmeside.

  Områdesamarbejde

  Kommunale krav

  • Private klubtilbud skal deltage i det af byrådet besluttede tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge på både individ- og områdeniveau.

  Samarbejdsaftale med skoler

  Kommunale krav

  • Private klubtilbud skal indgå en samarbejdsaftale med de skoler, hvorfra børnene og de unge i de private klubtilbud kommer, jævnfør fritids- og ungdomsskoleplanen for Aarhus Kommune. Samarbejdsaftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i de private klubtilbud og skolens arbejde med børnene og de unge. Samarbejdsaftalen kan for eksempel indeholde aftaler om indholdet af samarbejdet (for eksempel lektiehjælp, fælles emner/temaer for undervisning og fritidsaktiviteter), særlig indsatsområder, organiseringen af samarbejdet og forskellige målgrupper for samarbejdet (for eksempel børn med særlige behov). De private klubtilbud har initiativpligt i forhold til samarbejdsaftalen og skal sikre, at den opdateres årligt.

  Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger

  Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for private klubtilbud, skal private klubtilbud leve op til de nye krav.

  Sidst opdateret: 9. januar 2024