Gå til hovedindhold

Krav til privat dagpleje

Læs alle kravene til at oprette en privat dagpleje. Du kan se både vores krav og krav fra lovgivningen.

 • Læs op

Indhold

  Formålsbestemmelse

  Kommunale krav

  Private dagplejere skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7.

  Desuden skal de leve op til målbeskrivelsen for dagtilbud i Aarhus Kommune, jævnfør § 3 i Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune (PDF).

  Dermed skal private dagplejere i Aarhus Kommune også arbejde for en indfrielse af de fire budgetmål, som er vedtaget af byrådet:

  • Læring og Udvikling
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere.
  • Rummelighed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber.
  • Trivsel og sundhed
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Aarhus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner og ressourcer bedst muligt.
  • Forældreinddragelse
   Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn, unge og deres forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling.

  Det daglige sprog i den private dagpleje skal være dansk.

  Pædagogiske læreplaner

  Lovgivningsmæssige krav

  Privat dagpleje er omfattet af kravet om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, jævnfør dagtilbudslovens §§ 8-10. Private dagplejere kan vælge at følge den pædagogiske læreplan for den kommunale dagpleje, eller private dagplejere kan udarbejde en samlet pædagogisk læreplan for en del af eller alle private dagplejere i kommunen.

  Kommunale krav

  Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil private dagplejere være underlagt de samme krav som kommunale dagplejere i Aarhus Kommune.

  Det er en forudsætning for godkendelse af en privat dagplejer, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan godkende den pædagogiske læreplan efter bestemmelserne i lovgivningen.

  Områdesamarbejde

  Kommunale krav

  Private dagplejere skal deltage i det tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge på både individ- og områdeniveau.

  Forældretilfredshed

  Kommunale krav

  Magistratsafdelingen for Børn og Unge gennemfører som led i det løbende arbejde med kvalitetsrapporter en samlet måling af brugertilfredsheden hos forældre til børn i aarhusianske dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Det vil være et krav, at private dagplejere indgår i denne måling. Undersøgelsen gennemføres centralt, hvorefter alle institutioner får sine egne data som udgangspunkt for dialog, opfølgning og eventuel justering af praksis. Alle sammenlignelige brugerinformationer gøres tilgængelige for borgerne, blandt andet via kommunens hjemmeside.

  De fysiske rammer

  Lovgivningsmæssige krav

  Kommunalbestyrelsen skal godkende private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje, jævnfør dagtilbudslovens § 22, stk. 1. Kommunalbestyrelsens godkendelse skal omfatte godkendelse af de fysiske rammer, altså hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnede til dagpleje.

  Ifølge dagtilbudslovens §§ 12-13 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

  Dagplejen foregår som udgangspunkt i private hjem, og i forbindelse med godkendelsen af dagplejen foretages der en grundig vurdering af hjemmets sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, ligesom både sikkerhed, sundhed, hygiejne og psykiske forhold er genstand for det løbende lovpligtige tilsyn med dagplejen. Børnemiljøvurderingen i dagplejen vil derfor i højere grad have karakter af en beskrivelse af de mere overordnede principper og politikker for disse forhold i dagplejen samt de eventuelle indsatsområder, som der ønskes arbejde videre med.

  For at et privat hjem kan anvendes til privat dagpleje, skal følgende krav opfyldes:

  • Hjemmet skal opfylde kravene til sikkerhed udarbejdet af den kommunale dagpleje
  • Hjemmet skal have en tilstrækkelig størrelse til, at børnene kan udfolde sig
  • Adgangsforholdene skal kunne godkendes, for eksempel krav om elevator hvis bopæl højere end 1. sal i etagebyggeri
  • Husdyr må ikke være i de rum, hvor børnene opholder sig
  • Beskæftigelsesmaterialer og legetøj skal være mærket med CE-mærket
  • Inventar til børnene (barne/klapvogn, kravlegård, høj stol, puslebord mv.) skal opfylde gældende krav til sikkerhed
  • Eventuelle indsatsområder i forhold til børnemiljø

  Sundhed og hygiejne

  Lovgivningsmæssige krav

  Private dagplejere skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

  Kommunale krav

  Private dagplejere skal leve op til kravene i Børn og Unges kostpolitik for børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Private dagplejere skal følge rygepolitikken for kommunale dagplejere:

  I dagplejehjemmet må der i dagplejerens arbejdstid ikke ryges af hverken dagplejer, familiemedlemmer eller andre i lokaler, hvor børnene er til stede. I dagplejehjem, hvor der ryges, skal der altid være ekstra godt udluftet.

  Dagplejere må ikke ryge udendørs, hvor børnene er til stede.

  Den private dagplejers personlige kvalifikationer

  Lovgivningsmæssige krav

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af en privat dagplejer skal der indhentes børneattest, jævnfør Lov nr. 52 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Kommunalbestyrelsen skal godkende den private dagplejers personlige kvalifikationer.

  Kommunale krav

  I forbindelse med godkendelsen af private dagplejere, skal den private dagplejer fremlægge straffeattest. Straffeattester og børneattester indsendes i forbindelse med godkendelse til Aarhus Kommune, som vurderer, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Aarhus Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte at indgå en aftale med en privat dagplejer. Godkendelsen skal sikre, at private dagplejere lever op til de samme krav om ikke at være dømt for sædelighedsforbrydelser, vold mv. som personale i kommunale dagtilbud.

  For familiemedlemmer over 18 år, som bor i samme husstand som den private dagplejer, skal der også indhentes straffe- og børneattest, som skal indsendes til Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommune skal have adgang til at indhente oplysninger fra Sundhedsplejen og Socialforvaltningen om den private dagplejer

  Den private dagplejer skal leve op til følgende krav for at kunne blive godkendt som privat dagplejer, som svarer til kravene til kommunale dagplejere:

  • Gennemført førstehjælpskursus
  • Erfaring med pasning af børn
  • Erfaring med forældresamarbejde, for eksempel fra foreningsarbejde, arbejde i daginstitution eller lignende
  • Tale og forstå dansk
  • Hele familien skal være indstillet på, at ansøgeren bliver dagplejer

  Optagelsesregler

  Kommunale krav

  Private dagplejere i Aarhus Kommune træffer selv afgørelse om optagelse af børn i den private dagpleje.

  Den private dagplejer skal fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i dagplejen. I forbindelse med godkendelsen som privat dagplejer skal Aarhus Kommune have indsigt i og påse, at disse retningslinjer ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen eller imod diskriminationsforbud og lignende, samt at de sikrer samme rummelighed som i den kommunale dagpleje. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privat dagpleje. Private dagplejere kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet.

  Privat dagpleje kan oprettes med et særligt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, for eksempel i tilknytning til en bestemt virksomhed. Det ville skulle fremgå af aftalen med kommunen.

  Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud.

  Private dagplejere skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i den private dagpleje, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn.

  I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privat dagpleje er børn, der har været optaget i en privat dagpleje, berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. Hvis en privat dagplejer pludselig ophører, vil kommunen dog være forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud.

  Antal børn og alderssammensætning

  Lovgivningsmæssige krav

  Ifølge dagtilbudsloven § 22, stk. 2-3 kan der i den enkelte dagpleje modtages op til fem børn. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagplejerens egne børn i samme aldersgruppe som de øvrige dagplejebørn i dagplejehjemmet kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for.

  Kommunale krav

  Aarhus Byråd har besluttet, at en fuldtidsdagplejer passer fire børn, og at de kan have et femte barn i gæstedagpleje. Børn kan passes i dagplejen indtil skolestart. Dagplejerens egne børn under tre år, som passes hjemme, tæller med i de fire børn. 

  Aarhus Byråd har besluttet, at en dagplejer med fire børn højest kan passe to børn under et år, et barn på cirka halvandet år og et barn på cirka to år. Med vedtagelsen af budgetforliget for 2007 har byrådet besluttet, at der gives mulighed for, at denne regel kan fraviges, således at de fire børns alderssammensætning kan være anderledes.

  En privat dagplejer kan ligeledes godkendes til at passe fire børn og et barn i gæstedagpleje. Egne børn under tre år, som ikke har anden pasning, tæller med som et af de fire børn. Børn kan være i privat dagpleje, indtil de skal starte i skole.

  Børn med særlige behov

  Lovgivningsmæssige krav

  Private dagplejere har pligt til at underrette kommunen, hvis de modtager et barn med særlige behov eller handicap, jævnfør servicelovens § 154.

  Barnets opholdskommune skal vurdere, om barnet bør tilbydes støtte, jævnfør dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

  Tosprogede børn, der efter en sagkyndig vurdering har behov for støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, skal tilbydes en sådan støtte senest, når de fylder tre år, jævnfør Folkeskolelovens § 4a.

  Kommunale krav

  Børn med særlige behov, der er optaget i en privat dagpleje, modtager støtte fra Aarhus Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer, som børn i kommunal dagpleje. Tildeles en privat dagplejer støtte til et barn, således at det for eksempel tæller for to børn (dobbeltvederlag), kan den private dagplejere maksimalt passe tre børn samt et barn i gæstedagpleje.

  Åbningstid

  Kommunale krav

  Det er i et EU-direktiv (93/104/EF artikel 6) fastsat, at den maksimale arbejdstid i EU i gennemsnit er 48 timer pr. uge. Derfor kan den private dagplejers åbningstid være maksimalt 48 timer, som den private dagplejer selv fastlægger i løbet af ugen.

  Ved sygdom, ferie eller andre lukkedage i den private dagpleje, skal den private dagplejer tilbyde forældrene alternativ pasning. Den alternative pasningsmulighed skal være godkendt af kommunen, jævnfør kravene ovenfor til de fysiske rammer og den private dagplejers kvalifikationer.

  Forældresamarbejde

  Lovgivningsmæssige krav

  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse af den private dagplejer sikre forældrene indflydelse på dagplejens arbejde med børnene, jævnfør dagtilbudsloven § 14, stk. 4.

  Kommunale krav

  Den private dagplejer skal afholde mindst et forældremøde om året, hvor principperne for den private dagplejes virke drøftes – det kan for eksempel være principper for kost, bevægelse, udeliv og aktiviteter med børnene.

  Den private dagplejer skal afholde mindst en forældresamtale i forhold til barnets trivsel og udvikling, mens barnet er indskrevet i den private dagpleje.

  Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger

  Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for privat dagpleje, skal private dagplejere leve op til de nye krav.

  Sidst opdateret: 9. januar 2024