Udmeldelse fra pasning

Når du skal udmelde dit barn fra dagtilbud, SFO eller klub, skal alle, der er tilmeldt digital post benytte Digital Pladsanvisning.

Er din familie fritaget for digital post, kan du få en udmeldelsesblanket i dagtilbuddet, SFO'en eller klubben. Udmeldelsesblanketten kan du også få på Borgerservice.

Lidt om udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Eksempel: Udmelder du dit barn d. 3. maj, så er dit barn tidligst udmeldt fra dagtilbuddet d. 15. juli.
Udmelder du d. 31. juli, er dit barn tidligst udmeldt d. 30. september.

Du skal selv udmelde dit barn, hvis du flytter fra Aarhus Kommune, da udmeldelse ikke sker automatisk.Ved skoleskift

  • Hvis du melder barnet i SFO på den kommende skole, så kan udmeldelsesvarslet fraviges og barnet kan udmeldes dagen før skoleskiftet og straks starte i SFO ved den nye skole.
  • Skifter dit barn til en anden skole i Aarhus Kommune? Så skriv op til den nye SFO her på siden. Brug datoen for overflytning som behovsdato.

Har I fælles forældremyndighed?

Ved fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om ind- og udmeldelse.

Du skal selv udmelde dit barn, hvis du flytter fra Aarhus Kommune, da udmeldelse ikke sker automatisk.

Når du flytter fra Aarhus i opsigelsesperioden og der er mere end 14 dage mellem din flyttedato og udmeldelsesdatoen, vil vi bede din nye bopælskommune om, at opkræve for perioden. 

Skal du flytte til en ny kommune, kan udmeldelsesvarslet nedsættes til 1 måned. Varslet kan nedsættes, hvis du har accepteret ny plads og du indsender dokumentation til os for dette som digital post. Dokumentationen skal indsendes senest 1 måned før ny indmeldelsesdato.

Eksempel: Du har opsagt dit barns plads med 2 måneders varsel pr. 30. juni og skal flytte til ny kommune pr. 1. juni. Får du så tilbudt plads i ny kommune pr. 1. juni, skal du senest den 30. april indsende dokumentation for dette til os med digital post. Derefter kan vi ændre dit barns udmeldelsesdato til 31. maj. 

Ønsker du udmeldelse i en orlovsperiode eller efter orlovs ophør, skal dette ske skriftligt og med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste i måneden.

Når dit barn skal starte i skole i Aarhus Kommune, så vil udmeldelsen ske automatisk med virkning pr. 31. juli det år, barnet starter i skole.

Starter dit barn i skole med rullende skolestart, så kan du eventuelt benytte Digital Pladsanvisning til udmeldelse fra dagtilbud og opskrivning til SFO.

Når dit barn overflyttes fra et dagtilbud til et andet i Aarhus Kommune, så sker udmeldelsen automatisk fra det dagtilbud, hvor barnet går. Udmeldelsen vil blive den dato, hvorfra den nye plads er tilbudt.

Eksempel: Accepterer du ny plads pr. 1. december, udmelder vi dit barn pr. 30. november.

Går dit barn i privat institution gælder ovenstående ikke og du skal huske selv at sørge for udmeldelse.

 

Hvis dit barn overflyttes mellem et kommunalt dagtilbud og et privat tilbud, kan udmeldelsen ske med 1 måneds varsel. Udmeldelsen fra det kommunale dagtilbud sker automatisk.

Har dit barn plads i et privat tilbud og skal overflyttes til et kommunalt dagtilbud, kan udmeldelsen ske med 1 måneds varsel. Du skal være opmærksom på, at udmeldelsen fra det private tilbud ikke sker automatisk.