Orlov fra pasning

Hvad skal jeg vide:

En orlov skal søges med mindst 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i måneden.

Du kan tidligst søge orlov, når barnet har brugt pladsen i mindst 1 måned.

Eksempel: Starter dit barn pr. 1.3., kan der tidligst søges om orlov den 1.4. og orloven kan med 2 måneders varsel træde i kraft pr. 1.6.

Man kan altså ikke sige ja til en plads og starte med at have orlov.

Ønsker du orlov fra et pasningstilbud til dit barn, så skal du udfylde nedenstående blanket. Blanketten om orlov fra dagtilbud sendes til dit pasningstilbud, men blanketten om orlov fra SFO eller klub sendes til os.

Når orloven er bevilliget, vil du modtage besked fra os.

Orlov er altid fra den 1. eller 16. i måneden og skal have en længde af minimum 2 måneder.

Ansøgning om orlov fra SFO og Klub

Orlov fra dagtilbud kan som udgangspunkt ikke bevilges, når der er bevilget skolegangsudsættelse, da betingelsen for skolegangsudsættelse kræver, at barnet er optaget i et dagtilbud.

En afbrydelse af forløbet i dagtilbuddet betragtes også som en forringelse af dit barns muligheder for at blive skoleparat.

Der kan være forhold omkring barnet eller familien der gør, at en kortvarig orlov fra dagtilbud kan bevilges.

Skulle du ønske orlov til et skolegangsudsat barn fra dagtilbud, så skal du kontakte dagtilbuddet, som udarbejder en handleplan og en udtalelse. Når du har modtaget disse, sender du en ansøgning om orlov vedlagt handleplanen og udtalelsen til Pladsanvisning og Elevadministration.

PPR og Specialpædagogik inddrages herefter og foretager en helhedsvurdering af forholdene omkring dit barns udvikling, herunder aktuel status på opfyldelse af de beskrevne mål i den pædagogiske handleplan. På denne baggrund træffer Pladsanvisning og Elevadministration afgørelse om bevilling af orlov.

Alle børn, der ikke går i dagtilbud skal sprogvurderes jf. Dagtilbudsloven §11. Sprogvurderingen er obligatorisk uanset barnets sproglige baggrund og skal gennemføres i perioden fra dit barn er 2 år og 10 måneder og inden barnet bliver 3 år og 4 måneder.

Når dit barn har orlov fra et dagtilbud, sidestilles det med børn uden for Dagtilbud. Afholder dit barn orlov i alderen 2 år og 10 måneder frem til 3 år og 4 måneder, skal der laves en sprogvurdering eller en aftale om sprogvurdering førend orloven kan bevilges.

Forlængelse af orlov skal ske skriftligt til Pladsanvisning og Elevadministration senest 2 måneder før, den oprindelige orlov udløber.

Ønsker du at afbryde dit barns orlov, så kontakt Pladsanvisning og Elevadministration.

Vi stiller ikke garanti for samme plads, men derimod en aldersvarende plads indenfor dagtilbuddet. Nyt tilbud om pasning efter afbrydelse af orlov, vil blive fremsendt hurtigst muligt.

Ønsker du at udmelde dit barn fra en plads i orlovsperioden eller efter orlovens ophør, skal udmeldelsen foretages skriftligt med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Varer orloven mere end 3 måneder, så lukkes den økonomiske friplads og der skal derfor søges om ny økonomisk friplads, når orloven slutter.