Ventelister

Vi opdaterer ventelisterne en gang om måneden. Listerne her er opgjort pr. 1. juli 2018.

Garantiventeliste

Alle børn, der pr. opgørelsesdatoen eller tidligere er berettiget til en plads i henhold til garantireglerne.

Ønskeventeliste

Børn, der ikke er i dagtilbud og som venter på en plads i en bestemt institution. Det kan også være børn i dagtilbud, som ønsker overflytning til plads i en anden afdeling.

Garanti- og Ønskeventeliste pr. 1.7.18