Gå til hovedindhold

Natura 2000 i Aarhus

Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttelsesområder. Vi har fire områder i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder som er beskyttet igennem EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper, vilde dyre- og plantearter, som er sjældne eller truede.

  Natura 2000-planlægningen er en bindende forudsætning for den øvrige kommunale planlægning. Det betyder, at der ikke må træffes dispositioner, der forringer eller forstyrrer naturtyperne eller arterne, som områderne er udpeget for at beskytte.

  Inden for Natura 2000-områderne må der ikke:

  • udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder 
  • planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg
  • planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende
  • udlægges nye områder til råstofindvinding på land.  

  For projekter og planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre projekter og planer kan påvirke udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering. Det gælder både inden for og uden for de udpegede områder.  

  I 2017 vedtog byrådet Natura 2000-handleplaner for fire områder i Aarhus Kommune. 

  Handleplanerne har især fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.


  Du kan se de fire handleplaner her:


  Vil du vide mere?

  Du kan finde flere oplysninger om Natura 2000, planer og områder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Læs mere om Natura 2000
  Sidst opdateret: 20. juni 2024