Nyhedsbrev om boldbanerne

Så blev det november og enden på græssæsonen 2018.

Det har været et anderledes år med en lang og varm sommer, som vi alle nød godt af.  Det gav dog nogle udfordringer for boldbanerne . Vi var generelt positivt overraskede over den hastighed, de formåede at reetablere sig selv. Både naturligt, da der endelig kom regn, og med hjælp fra ekstra pleje. 

Der vil i løbet af næste uge blive låst og indsamlet mål på sommerbanerne. I den forbindelse vil der blive gjort status på måltyper, fordeling, antal og tilstand. Såfremt I har mål på anlæggene, som pt. ikke anvendes, hører vi meget gerne fra jer, så de kan sættes i midlertidigt depot. Ligeledes må I meget gerne melde skadede og/eller meget tunge mål ind til vores driftsledere. Vi har desværre ikke mulighed for at skifte alle tunge mål på en gang. Det er en løbende proces, som desværre kommer til at foregå over flere år. Samtidig arbejder vi på at forbedre løsningerne med hjul.

Der klippes stadig græs på banerne. og det vil der blive gjort til og med d. 30/11. Det er vigtigt, at sikre kortklippede baner så langt ud i vækstsæsonen som muligt, da det nedsætter risikoen for sneskimmel og fastholder et højt antal græsplanter pr. bane.

Banerne vil ligeledes blive gennemgået nu af Natur og Vej Service og udbedret for bare felter og ujævnheder.

Årstiden – og sommerens udfordringer - taget i betragtning synes vi generelt, at banerne ser pæne ud. Det er godt, da vi grundet vinteren og deraf manglende græsvækst kun har ringe muligheder for, at foretage plejeforanstaltninger på banerne inden forårsopstarten. Vinteren vil bl.a. blive brugt på beskæringsopgaver på idrætsanlæggene, som f.eks. gennemgang af levende hegn.

Har du spørgsmål eller ønsker til driften, måske noget vi skal drøfte inden forårsæsonen, er vi naturligvis stadig til rådighed hele vinteren.

 

Med venlig hilsen

Morten, Rikke og Jakob

Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november.

Sport & Fritid bidrager med ca. kr. 30.000 til kampafvikling på kunstgræs.


Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet. Som sidste år er følgende kampe omfattet af aftalen:


• Hold i herre Jyllandsserien
• Kvindeserie Vest
• Serie 1, 2, 3
• Samt ikke elitehold, der afslutter turneringen denne weekend


Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.


Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles som midt-ugekampe eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling.


Principperne for 2019 vil formentligt blive ændret. Bl.a. også fordi antallet af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune glædeligvis er stigende.

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

Nedenstående meddelelse er i dag udsendt til næsten alle formænd for idrætsklubber i Aarhus Kommune med udendørs aktivitet i Aarhus Kommune. Vi henvender os til de klubber der har markeret, at de har fodbold og andre udendørs idrætsgrene i foreningsportalen. Desværre mangler en del klubber, at markere deres aktiviteter på foreningsportalen og der er derfor nogle klubber der ikke har fået meddelelsen. Sport & Fritid skal derfor bede alle klubberne om, at ajourføre sine oplysninger i foreningsregistret på Foreningsportalen. I dette nyhedsbrev er koderne ikke angivet. Alle klubformænd som ikke har modtaget meddelelsen med koder i dag, kan få oplyst koderne ved henvendelse til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

Kørsel på græsbaner
På mange af kommunens idrætsanlæg er der opsat bomme, så det ikke er muligt at køre ind på græsbanerne med biler og andre køretøjer.

Årsagen hertil er, at græsbanerne ikke tåler kørsel med almindelige køretøjer. Både knallerter, MTV’er, personbiler, lastbiler mv. vil på de fleste tidspunkter give sporkørsel af banerne. En ting er selve køresporene. En anden er, at jorden komprimeres. Det betyder forringet græsvækst og arealer, hvor vandet bliver stående i pytter. Det ønsker vi at undgå.

Desværre er det vores erfaring, at der er mennesker, som - uden omtanke - synes, at det er sjovt at køre ræs på banerne. Herudover kan der også ske sporkørsel i forbindelse med arrangementer, stævner mv.

Det er således strengt forbudt at køre på banerne uden forudgående aftale med Sport & Fritid.

Undtaget herfra er kommunens gartnerne, der skal ind og arbejde på idrætsanlæggene. De har dels viden om banernes styrke. Dels skal deres maskineri være påmonteret græsdæk.  Vi har tidligere i år meldt ud til klubberne, at formændene i fodboldklubberne kan bede om at få koden til bommene udleveret.

Ambulancekørsel
Vi har desværre for nylig haft en episode på et anlæg, hvor ambulancen ikke kunne komme frem til en tilskadekommet. Vi har efterfølgende forsøgt at få en aftale med Falck og Region Midtjylland. Dette er endnu ikke lykkedes.

Derfor udsender vi nu koden til formændene i alle foreninger, der dyrker udendørs idræt på kommunens idrætsanlæg. Dette for brug i nødsituationer som f.eks. ambulancekørsel.

Koden er i øjeblikket XXXX.

Vi skal bede om, at formændene udleverer koden til alle relevante trænere og ledere således, at der til enhver træning og kamp, er en person til stede, der kan lukke bommen op for en ambulance eller andet udrykningskøretøj. Vi skal samtidig bede formændene om, at alle der får koden oplyst, er bekendt med indholdet i denne henvendelse.

Vi skal endvidere bede om, at koden ikke udleveres til andre, da låsene desværre bliver stjålet og brugt til privat brug.

Hvis man har brug for at åbne bommene i en anden anledning end en nødsituation, skal der altid søges om det i Sport & Fritid.

Låse på mulddepoter
Vi er i øjeblikket i gang med at sætte låse på mulddepoter på alle idrætsanlæg. Der monteres en 3-cifret kode. Koden er XXX (de tre sidste cifre i den anden kode). Det skyldes, at vi har udfordringer med hærværk på jordmaterialet. Det er ikke tilladt at ændre koden, da vores entreprenør skal kunne fylde op. Vi anbefaler, at græsfrø opbevares et tørt sted, f.eks. i klubhuset, så det ikke spirer i mulden. Det vil ødelægge både muld og frø.

Mvh

Jakob, Rikke og Morten

Den seneste uges nedbør har overraskende hurtigt ændret billedet på de aarhusianske fodboldbaner. I forrige uge var banerne gulbrune og uden tegn på vækst. I Sport & Fritid var vi meget spændte på at opleve banernes evne til at komme sig efter den lange tørke.

Den kraftige nedbør har heldigvis - og overraskende hurtigt - ændret billedet fra brune baner med tvivl om graden af genvækst - til grønne baner, dog med med huller i græstæppet. Hullerne vil fremstå værst i baner domineret af enårige græsser, der har en lavere modstandskraft overfor tørke frem for de flerårige kulturgræsser med underjordiske udløbere. 

I øjeblikket eksploderer græsvæksten. Man kan næsten se græsset gro. Da græsset ikke har været i vækst i måneder, ligger der en stor pulje af gødning. Dette - kombineret med varme og nedbør - giver græsset ekstraordinært gode vækstbetingelser.

Det giver til gengæld udfordringer for vores entreprenør, der har svært ved at følge med. Natur og Vej Service kører med ekstra materiel og på overtid for at leve op til tilstandskravet om 6 cm’s græshøjde. Driftslederne melder, at alle baner klippes minimum to gange ugentligt, og at de gør alt hvad de kan for at få væksten under kontrol.

Har I spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte vores to driftsledere:

Vest og Syd: Bent Severinsen 29208200, bsev@aarhus.dk
Nord og Midt: Michael Christensen, 29208248, michc@aarhus.dk

Har I spørgsmål til standarddriften, kan Jakob Helmer Nielsen kontaktes på 41848639 og njah@aarhus.dk.

Vi er i gang med at udbedre banerne. Nogle steder er vi nødt til at vertikalskære for at få et tykt tæppe af dødt græs væk. Andre steder kan vi efterså med det samme. På de baner, hvor græstæppet har taget størst skade, vil der blive eftersået med dobbelt mængde frø. Når græsset spirer, vil det være sårbart for slid. Derfor opfordrer vi til, at disse baner får mest muligt ro i etableringsperioden, da det lønner sig i det lange løb. Mange baner virker ekstra ujævne. Dette skyldes, at græsset står i tuer.

Efterårssæsonen er så småt begyndt. Målene blev låst op inden 1. august . Banerne er åbne for aktivitet. Vær opmærksom på at skolerne stadig holder ferie, så det er ikke alle steder, at der er åben til omklædningsrum. Kontakt skolens tekniske serviceleder og få en aftale i stand med ham.

Velkommen til Jakob

Vi har fået en ny kollega i Sport & Fritid. Han hedder Jakob Helmer Nielsen, er 26 år gammel og uddannet Skov- og Landskabsingeniør. Jakob kommer fra en stilling indenfor grøn drift i Københavns Kommune.

Jakob supplerer Rikke Schultz Nordentoft indenfor drift af udendørs idrætsanlæg. Den fremtidige fordeling mellem Rikke og Jakob bliver, at Jakob varetager den daglige drift. Det vil sige, at Jakob vil være den primære kontakt til brugerne, naboer og entreprenører i forhold til opgaver som: forårsklargøring, græsklipning, gødskning, afsætning af baner, målindkøb, flytning af mål mv. Herunder også kortopdateringer og tilsyn o.lign.

Rikke vil supplere Jakob på driften og fortsat arbejde med større opgaver på idrætsanlæggene som genopretning i form af f.eks.  dræning, skrælning, topdressing, vertidræning, tynding af læhegn, men også opgaver indenfor klimatilpasning og planlægning.

Henvendelser fra klubberne vedr. den daglige drift bør stadig primært rettes til vores entreprenør, Natur og Vejservice. Natur og Vejservice har opgaven frem til et nyt udbud hvilket starter d. 1. marts 2019, og som vi endnu ikke kender resultatet af.

I Nord kontaktes Michael Christensen på 29209004 eller michc@aarhus.dk

I Vest kontaktes Bent Severinsen på 29208200 eller bsev@aarhus.dk

I Sport & Fritid bør henvendelser om den daglige drift rettes til Jakob Helmer Nielsen på 41848639 eller njah@aarhus.dk

 

Status på boldbanerne

Som alle nok ved har sommeren været utrolig tør. Den manglende vand sætter sit præg på banerne der fremstår gule og svedne. Tørken har nu været så længe, at alle banerne er hårdt ramte.

Grundet vejrliget har det lang hen af vejen ikke været muligt at foretage de sædvanlige reetableringer og genopretninger af banerne hen over sommeren. Der er dog blevet foretaget mindre opretninger af lunker mv. Vi vil gerne opfordre til at tage størst muligt hensyn de steder, hvor der er udlagt ny muld og udsået græs.

Så vidt det er muligt vil vi også meget gerne appellere til, at I gør brug af de udleverede jorddepoter og græsfrø, så snart der kommer regn. Det gælder især i de sårbare områder som mål- og midterfelt og ved hjørneflagene. Det gør en kæmpe forskel! 

Den tørre sommer har ligeledes affødt en masse ønsker om vanding.  Ønsker der for manges vedkommende desværre ikke har kunnet efterkommes. Vi har generelt et forbud om at vande fodboldbanerne i kommunen. Det har vi indført fordi vanding er meget dyrt, pga. den store miljøbelastning og fordi at græsset får "dovne" rødder.

Men pga. den ekstreme tørke vi oplever lige nu har vi undtagelsesvis dispenseret fra denne politik på nogle anlæg.

Både mobile og stationære vandingsanlæg kræver et vis vandtryk. Det betyder i praksis at det på langt størstedelen af anlæggene slet ikke muligt at vande, da der ikke er det nødvendige vandudtag. Vi forsøger dog at holde liv i banerne, hvor det er muligt.

Enkelte klubber råder over de nødvendige foranstaltninger og har på den baggrund fået tilladelse til at vande banerne.

Lad os sammen bede om mere regn hos vejrguderne, så vi kan få de grønne boldbaner tilbage.

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

Sæsonstart d. 14. april 2018 på de aarhusianske fodboldbaner

Efter de seneste dages sne og regn ser det endeligt ud til, at der er forår på vej. Vi krydser fingre for, at vejrudsigten holder.

Kommunens entreprenør står klar til at starte op på forårsklargøringen på mandag. 

De venter stadig på, at banerne tørrer så meget op, at ormeskud og andre ujævnheder kan strigles væk. Herefter gødes banerne, og græsklipning påbegyndes.

Vi forventer, at størstedelen af banerne vil være klar lørdag den 14. april 2018. 

Entreprenøren vil prioritere tørre og primære anlæg først. Der kan således være skolebaner og sekundære baner, som først forårsklargøres i den efterfølgende uge.

Det er vigtigt, at banerne ikke benyttes, før de er forårsklargjort, da ormeskud ellers vil omdannes til små pukler, som er svære at få væk igen.

Vi opfordrer til, at klubberne starter opkridtningen i løbet af næste uge, så der er streget op til en forventelig start  lørdag den 14. april 2018.

Vi ønsker jer alle en rigtig god forårssæson!

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

 

Rikke & Morten