• Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.
 • Valgplakaterne må ikke have en højde på mere end 120 cm, en bredde på mere end 60 cm og ikke være større end 0,8 m2.
 • Ansvaret for, at bestemmelserne overholdelse og for fjernelse af plakaterne, påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen både over for masteejerne og tredje mand.
 • Valgplakater, der hænger i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer efter at der meddelt påbud herom.
 • Valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af kommunen eller politiet - udgifterne hertil afholdes af ophængeren.

For mere information:

Vejdirektoratets vejledning

Vejbestyrelsen og politiet har mulighed for at nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne.

Udgifter til nedtagning af valgplakater eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges:

1) ophængeren af valgplakaten

2) den juridiske eller fysiske person, der er angivet på valgplakaten

3) personen, der er afbilledet på valgplakaten.

 • På master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet til jorden, der har til formål at fremvise vejplakater.

Valgplakater i træer skal ske efter lovgivningen, og for at undgå skader skal følgende yderligere følges:

 • Valgplakater må kun opsættes i træer uden at skade disse. Forvoldes der skade, vil der blive krævet erstatning.
 • Skadesopgørelse og påkrav sker med udgangspunkt efter VAT03, Værdisætning af træer.
 • Valgplakater må ikke opsættes med søm eller lignende til træet - udelukkende med snor af en beskaffenhed, der ikke skader træet.
 • Valgplakater må kun opsættes i træer, der er opstammede og på de frie stammer.
 • Sker der skade på et træ, har den ansvarlige for opsætningen pligt til at melde skaden til Aarhus Kommune.
 • Motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60km/t eller derunder.
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant af plakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader eller ændringer af vejtræer eller master mv.
 • Ophængning må tidligst påbegyndes på den fjerde lørdag før valgdagen.
 • Nedtagning skal være udført senest 8 dage efter afstemningsdagen.
 • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning.
 • Af hensyn til personsikkerhed må personer og værktøj heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen.

Se vejledning om ophængning af valgplakater

 • Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
 • Der må ikke bruges søm.
 • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.
 • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.
 • Valgplakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.
 • Alt materiale til brug ved fastgørelse af valgplakaterne skal fjernes, når disse nedtages.
 • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds