Gå til hovedindhold

Skal du hænge valgplakater op?

De opstillingsberettigede partier og deres kandidater har ret til at ophænge valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byerne uden at skulle søge om en forudgående tilladelse - under forudsætning af, at gældende regler følges.

 • Læs op

Indhold

  • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.
  • Valgplakaterne må ikke have en højde på mere end 120 cm, en bredde på mere end 60 cm og ikke være større end 0,8 m2.
  • Ansvaret for, at bestemmelserne overholdelse og for fjernelse af plakaterne, påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen både over for masteejerne og tredje mand.
  • Valgplakater, der hænger i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer efter at der meddelt påbud herom.
  • Valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af kommunen eller politiet - udgifterne hertil afholdes af ophængeren.

  Her finder du Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater på vejarealer

  Vejbestyrelsen og politiet har mulighed for at nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne.

  Udgifter til nedtagning af valgplakater eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges:

  1) ophængeren af valgplakaten

  2) den juridiske eller fysiske person, der er angivet på valgplakaten

  3) personen, der er afbilledet på valgplakaten.

  • På master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet til jorden, der har til formål at fremvise vejplakater.

  Valgplakater i træer skal ske efter lovgivningen, og for at undgå skader skal følgende yderligere følges:

  • Valgplakater må kun opsættes i træer uden at skade disse. Forvoldes der skade, vil der blive krævet erstatning.
  • Skadesopgørelse og påkrav sker med udgangspunkt efter VAT03, Værdisætning af træer.
  • Valgplakater må ikke opsættes med søm eller lignende til træet - udelukkende med snor af en beskaffenhed, der ikke skader træet.
  • Valgplakater må kun opsættes i træer, der er opstammede og på de frie stammer.
  • Sker der skade på et træ, har den ansvarlige for opsætningen pligt til at melde skaden til Aarhus Kommune.
  • Motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60km/t eller derunder.
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr.
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant af plakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader eller ændringer af vejtræer eller master mv.
  • Valgplakater må ophænges i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen og indtil 8 dage efter valget.
  • Europa-Parlamentsvalget er den 9. juni 2024, og den fjerde lørdag inden valgdagen er den 18. maj 2024.
  • Opsætningen for valgplakater ved Europa-Parlamentsvalget er dermed tilladt fra den 18. maj 2024 kl. 12.
  • Valgplakater skal være nedtaget igen den 17. juni 2024, som er 8 dage efter valget.
  • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning.
  • Af hensyn til personsikkerhed må personer og værktøj heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen.

   Se vejledning om ophængning af valgplakater

  Illustration - valgplakater på vejarealer.pdf
  • Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
  • Der må ikke bruges søm.
  • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.
  • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.
  • Valgplakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.
  • Alt materiale til brug ved fastgørelse af valgplakaterne skal fjernes, når disse nedtages.
  • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds
  Sidst opdateret: 18. april 2024