Skal du hænge plakater op?

Her kan du søge om tilladelse til at hænge plakater op i Aarhus Kommunes belysningsmaster. Ansøgningen skal være os i hænde 3 uger før arrangementets afholdelse.

Ansøger

Ansøger

Hvilken type arrangement:

Hvilken type arrangement

Sted/tidsrum:

Sted/tidsrum

Område og veje

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 89404900
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

 • Arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer, Lionsarrangementer og lignende.
 • Traditionelle cirkus (klovne, artister, domptører og lignende).

Opfylder I som arrangør ikke et af ovenstående krav, er der stadig andre muligheder for markedsføring i byrummet.

 • Plakaterne må ikke have en højde på mere end 120 cm, en bredde på mere end 60 cm og ikke være større end 0,8 m2.
 • Ansvaret for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.
 • Politiet kan kræve plakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.
 • Plakater, der ophænges i strid med reglerne, vil blive fjernet ved Drift og Anlægs foranstaltning og for førnævnte persons regning.
 • Plakaterne må hænge på belysningsmaster på kommunale veje i Aarhus Kommune

Se Illustration af regler for ophæng af plakater på vejarealer

 • I cityområdet, som er afmærket på kortet herunder, samt Ringgadebroen, M. P. Bruuns Gade og Frederiks Bro.

 Aarhus City

 • På andet vejudstyr end belysningsmaster, og plakaterne må ikke hænge på en sådan måde, at de kan medføre skader eller ændringer på master mv.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60km/t eller derunder.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant af plakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds
 • Sigtbarheden skal sikres til lyskurve for alle typer af trafikanter i forbindelse med lysregulerede kryds, fx ved at:
  • Der ikke hænges plakater op før 3. mast efter/før et signalreguleret kryds eller en jernbaneoverskæring.
  • Plakater, der ophænges i 1. og 2. mast efter/før et ureguleret kryds, ophænges mindst 3 m over gadeniveau.

 

Skitse over signalreguleret kryds og jernbaneoverskæring 

 • Ophæng af plakater må tidligst påbegyndes 11 dage før arrangementet
 • Nedtagning skal være udført senest 3 dage efter arrangementet
 • Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
 • Der må ikke bruges søm.
 • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.
 • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.
 • Plakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.
 • Alt materiale til brug ved fastgørelse af plakaterne skal fjernes, når disse nedtages.
 • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning
 • Personer og værktøj må heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen

Skitse over opsætningsafstand på master med luftledninger

Anmeldelse om ophængning af plakater på statsveje sendes til:

Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
Mærke: Plakatophængning
E-mail: voe@vd.dk