Gå til hovedindhold

Skal du hænge plakater op?

Her finder du de gældende regler for plakatophængning i lygtepæle og vejledning til, hvordan der ansøges.

 • Læs op

Indhold

  Du søger om ophæng af plakater via bookingportalen www.brugaarhus.dk.

  • Arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer, Lionsarrangementer og lignende.
  • Traditionelle cirkus (klovne, artister, domptører og lignende).

  Opfylder I som arrangør ikke et af ovenstående krav, er der stadig andre muligheder for markedsføring i byrummet.

  • Plakaterne må ikke have en højde på mere end 120 cm, en bredde på mere end 60 cm og ikke være større end 0,8 m2.
  • Ansvaret for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.
  • Politiet kan kræve plakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.
  • Plakater, der ophænges i strid med reglerne, vil blive fjernet ved Mobilitet, Anlæg og Drifts foranstaltning og for førnævnte persons regning.
  • Plakaterne må hænge på belysningsmaster på kommunale veje i Aarhus Kommune


   Se Illustration af regler for ophæng af plakater på vejarealer

  Illustration - plakatophængning på vejarealer.pdf
  • I cityområdet, som er afmærket på kortet herunder, samt Ringgadebroen, M. P. Bruuns Gade og Frederiks Bro.

  Aarhus City

  • På andet vejudstyr end belysningsmaster, og plakaterne må ikke hænge på en sådan måde, at de kan medføre skader eller ændringer på master mv.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60km/t eller derunder.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant af plakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
  • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds
  • Sigtbarheden skal sikres til lyskurve for alle typer af trafikanter i forbindelse med lysregulerede kryds, fx ved at:
   • Der ikke hænges plakater op før 3. mast efter/før et signalreguleret kryds eller en jernbaneoverskæring.
   • Plakater, der ophænges i 1. og 2. mast efter/før et ureguleret kryds, ophænges mindst 3 m over gadeniveau.

  • Ophæng af plakater må tidligst påbegyndes 11 dage før arrangementet
  • Nedtagning skal være udført senest 3 dage efter arrangementet
  • Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
  • Der må ikke bruges søm.
  • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.
  • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.
  • Plakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.
  • Alt materiale til brug ved fastgørelse af plakaterne skal fjernes, når disse nedtages.
  • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning
  • Personer og værktøj må heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen

  Anmeldelse om ophængning af plakater på statsveje sendes til:

  Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland
  Thomas Helsteds Vej 11
  8660 Skanderborg
  Mærke: Plakatophængning
  E-mail: voe@vd.dk 

  Sidst opdateret: 21. august 2023