Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål om olietanke

Har du spørgsmål til din olietank, ønsker du at afvikle den eller vil du for eksempel vide mere om forsikring af olietanke, kan du finde svar på denne side.

 • Læs op

Indhold

  Tankattesten følger med, når man køber en ny olietank. På tankattesten står der informationer om olietanken f.eks. tanknummer/fabrikationsnummer, typegodkendelsesnummer, fabrikationsår, fabrikat, antal liter. Stort set de samme oplysninger om tanken fremgår af tankens mærkeplade.
  Her kan du set et eksempel på en mærkeplade (den sidder uden på olietanken ofte tæt på udluftningsrør eller påfyldningsstuds):

  Tømningsattesten får man fra det firma, som tømmer olietanken for restolie.

  Afblændingsattesten får man fra det firma, som tømmer olietanken for restolie og afblænder olietanken.

  Vitterlighedserklæringen får man fra det firma, som søger efter en nedgravet olietank på en ejendom. Det eftersøgte område bliver tegnet ind på et luftfoto over ejendommen, og resultatet af eftersøgningen bliver beskrevet.

  Villaolietanke er tanke under 6.000 liter til boligopvarmning. Du kan læse mere om reglerne for dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Læs mere om reglerne for villaolietanke her

  Der gælder særlige regler for tanke større end 6000 liter, også kaldet erhvervstanke.

  Her kan du læse mere om erhvervstanke

  Har du en olietank, skal du overholde visse miljøregler. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

  Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, og at der ikke sker lækage til omgivelserne. Dette er både i din og miljøets interesse.

  Læs olietankbekendtgørelsen her

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor lang levetid de forskellige typer tanke under 6000 liter har, og hvornår de skal tages ud af brug. I fagsprog kaldes det sløjfningsterminer.

  Se regler og sløjfningsterminer her.

  Villaolietanke er automatisk omfattet af en forsikringsordning hos Topdanmark Forsikring A/S, hvis de opfylder følgende krav:

  • Olietanken er under 6000 liter
  • Mindst 50% af det opvarmede areal er bolig
  • Olien leveres af et olieselskab som er omfattet af forsikringsordningen

  Forsikringen dækker oprydning efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

  Læs mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside.

  Du kan få forsikringsbetingelserne fra Topdanmark Forsikring A/S eller Teknik og Miljø

  Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villatanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren tjekke, om tankanlægget opfylder de gældende regler.

  Du må gerne tilslutte en ny olietank til et eksisterende rørsystem, hvis det er et rørsystem, der er typegodkendt i henhold til bilag 2 til Olietankbekendtgørelsen. Husk at oplyse typen af rørsystemet, når du indberetter etableringen af den nye olietank til kommunen, hvis et eksisterende rørsystem planlægges anvendt. Du kan få firmaet, som etablerer den nye olietank, til at sikre, at rørsystemet er godkendt til brug, og samtidigt beskrive typen.

  I bilag 2 til Olietankbekendtgørelsen kan du finde en oversigt over typegodkendte rørsystemer opdelt på nedgravede og overjordiske rørsystemer.

  Du må gerne videresælge eller overdrage en olietank, som ikke anvendes. Tanken og rørsystemet skal i så fald tømmes for restindhold og afmeldes BBR, som beskrevet under "Jeg skal ikke længere bruge min olietank - hvad gør jeg". Hvis du ønsker at ændre tankens placering på din ejendom, skal den anmeldes på ny, som beskrevet under "Jeg har en olietank, som ikke er registreret på ejendommens BBR. Skal den registreres nu?".

  Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra en olietanks sløjfningstermin. Der vil dog være mulighed for at søge om dispensation i områder, hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning inden for to år. Olietankens sløjfningstermin må dog højst overskrides med to år.

  Når din olietank skal tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes, for at forhindre lækage til omgivelserne. Dette er både i din og miljøets interesse. I den forbindelse skal tank og rør tømmes for eventuelle rester.

  Sløjfningen skal afsluttes på en af følgende måder:

  1. Tanken fjernes.
  2. Den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

  Senest fire uger efter sløjfningen skal du oplyse til Aarhus Kommune, at tanken er sløjfet og for nedgravede tanke skal du oplyse, om tanken er fjernet, eller om den er blevet afblændet, som beskrevet ovenfor.

  Vi anbefaler, at du får opgravet og fjernet nedgravede tankanlæg (tank og rør) i forbindelse med sløjfning.

  Du må gerne selv foretage opgravning og fjernelse af nedgravede tanke. Du må også gerne selv tømme og sløjfe både nedgravede og overjordiske tanke. Tømte rør og tanke kan bortskaffes til genbrug via produkthandler.

  Som ejer af en olietank har du pligt til at ajourføre oplysningerne på ejendommens BBR via selvbetjeningsløsningen, som kræver MitID.
  HUSK kun én olietank pr. indberetning.

  Gå til selvbetjeningsløsningen (husk MitID)

  En overjordisk indendørs tank er en tank, der er omsluttet af en opvarmet bygnings ydervægge.

  En overjordisk udendørs olietank er en tank, der står udenfor bygninger, eller i bygninger der ikke er opvarmet.

  Ejendommens BBR skal ajourføres via selvbetjeningsløsningen, som kræver MitID.

  Gå til selvbetjeningen (husk MitID)

  Ja, det skal den – Ejendommens BBR skal ajourføres via selvbetjeningsløsningen, som kræver MitID.

  Gå til selvbetjeningsløsningen (husk MitID)

  Olietanken kan ikke registreres, før der foreligger dokumentation for tankens alder fra tankattest eller mærkeplade. Produktionsår skal dokumenteres.

  Har du mistanke om, eller konstaterer du et udslip fra en olietank, har du pligt til at underrette Natur og Miljø i Teknik og Miljø på telefon 89 40 45 22.

  Ved akutte uheld skal du ringe 1-1-2.

  Dette er både for din egen og miljøets skyld. Hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.

  Læs mere om forurening fra olietanke

  Nej, myndighederne stiller som udgangspunkt ingen krav om, at du dokumenterer, om der er sket spild i forbindelse med din olietank. Vi anbefaler dog, at det undersøges i forbindelse med sløjfning eller fjernelse af en underjordisk olietank. Hvis der opstår en konkret mistanke om, at der er sket en forurening fra tanken, kan du blive bedt om at undersøge forholdene og eventuelt om at fjerne en given forurening.

  Når du fjerner din underjordiske olietank, er det en god idé at undersøge, om der er sket en forurening i jorden under eller omkring tanken. Dette gøres ved at udtage jordprøver i bunden og i de fire sider af tankgraven (hullet efter tanken). Jordprøverne analyseres for indhold af olie ved et akkrediteret analyselaboratorium.

  Jordprøverne skal udtages af en uvildig, og vi anbefaler, at du tager kontakt til en miljørådgiver med erfaring indenfor området.

  Når du vælger at lade din sløjfede olietank ligge i jorden, er det en god idé at undersøge, om der er sket en forurening i jorden under eller omkring tanken. Dette gøres ved at udføre en eller flere boringer (afhængig af tankens størrelse) omkring tanken. Du bør få undersøgt overfladejorden i området, hvor påfyldning af tanken har fundet sted, da der kan være sket spild i forbindelse med påfyldning af olie på tanken. Du bør også få undersøgt jorden i de dybere lag under tanken. Dette kan du gøre i de samme boringer.

  Boringer og prøvetagning skal udføres af en uvildig, og vi anbefaler, at du tager kontakt til en miljørådgiver med erfaring indenfor området.

  Ja, der er særlige regler for erhvervstanke. 

  Du kan læse om reglerne for disse her på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Før du etablerer eller sløjfer en erhvervstank

  For nedgravede olieanlæg større end 100.000 liter eller overjordiske anlæg større end 200.000 liter gælder der særlige forhold ved etablering og sløjfning.

  • Disse anlæg må ikke etableres, før der er meddelt byggetilladelse og tilladelse i henhold til §19 i miljøbeskyttelsesloven.
  • Sløjfning må ligeledes først ske, når der er meddelt godkendelse af Byggeri i Plan, Byggeri og Miljø.

  Ved sløjfning af erhvervstanke skal kommunen have besked senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Aarhus Kommune kan senest 1 uge før sløjfningen meddele eventuelle krav.

  Hvis olieanlægget - uanset størrelse - er placeret på en virksomhed, som staten fører tilsyn med, skal ovennævnte meddelelser sendes til Miljøcenter Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

  Vi anbefaler at sende en kopi af meddelelsen til Natur og Miljø via e-mail: jord@mtm.aarhus.dk

  Hvis du skal anmelde eller afmelde en olietank på vegne af andre, skal du bruge en fuldmagt. Fuldmagten skal du vedhæfte den digital indberetning.

  Du kan downloade og bruge vores fuldmagtskabelon, som du finder her

  Sidst opdateret: 25. juni 2024