Gå til hovedindhold

Skal du have solceller? (Grunde med énfamiliehus, rækkehuse mv.)

Der kan være flere bestemmelser, du skal tage hensyn til, hvis du vil opsætte solceller.

Indhold

  Du har som ejer ansvaret for at overholde de gældende regler, når du vil opsætte solceller. Selvom solcelleanlægget måske ikke kræver en byggetilladelse, kan de godt være omfattet af anden lovgivning som fx lokalplaner, tinglyste servitutter, byplanvedtægter, naturbeskyttelsesloven og fredninger. 

  Inden du investerer i solcelleanlæg, er det vigtigt, at du undersøger om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der muligvis være bestemmelser som regulerer solcelleanlæg som f.eks. deres placering, materialevalg eller udseende. Ønsker du at opføre et solcelleanlæg i strid med en eventuel lokalplan, byplanvedtægt eller servitut, kræver det en tilladelse.

  Tjek planerne for dit område på aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/
  Tjek servitutter på tinglysning.dk/

   

  Du må ikke placere solcelleanlæg på bygninger der er placeret tættere på skel end 2,5 meter (5,0 meter i sommerhusområder) jf. BR18 § 179. Såfremt det ønskes at placere solcelleanlæg tættere på skel end tidligere angivet, skal der ansøges om byggetilladelse.

  Solcelleanlæg skal ligeledes overholde bygningsreglementets bestemmelser om maksimal højde som angivet i § 181, 182 og 183.

  Husk, at du skal være sikker på, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Du skal anbringe og fastgøre solcelleanlæggets, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Er du i tvivl, bør du få en vurdering af en professionel rådgiver.

  Anlæg på flade tage der er højere end 1 meter over eksisterende tagflade, vurderes at være en bygningslignende konstruktion og er derved omfattet af krav om byggetilladelse.

  Ovenstående gælder for:

  • Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende i områder udlagt til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse eller sommerhuse.

  Du må ikke placere solcelleanlæg på bygninger der er placeret tættere på skel end 2,5 meter (5,0 meter i sommerhusområder) jf. BR18 § 179. Såfremt det ønskes at placere solcelleanlæg tættere på skel en tidligere angivet, skal der ansøges om byggetilladelse.

  Solcelleanlæg skal ligeledes overholde bygningsreglementets bestemmelser om maksimal højde som angivet i § 176, 177 og 178.

  Husk at du skal være sikker på, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Du skal anbringe og fastgøre solcellerne, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Er du i tvivl, bør du få en vurdering af en professionel rådgiver.

  Solcelleanlæg på flade tage der er højere end 1 meter over eksisterende tagflade, vurderes at være en bygningslignende konstruktion og er derved omfattet af krav om byggetilladelse

  Ovenstående gælder for:

  • Bebyggelse i områder udlagt til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse eller sommerhuse.

  Solcelleanlæg på terræn er en selvstændig konstruktion, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2. I henhold til byggelovens § 16, stk. 1 kræver de en byggetilladelse.

  Undtaget er dog solcelleanlæg i byzone og sommerhuszone med en højde på maksimalt 1,8 meter, idet de ikke vurderes at være af bygningslignende karakter.

  Du må ikke opsætte solcelleanlæg på terræn, der er placeret tættere på skel end 2,5 meter (5,0 meter i sommerhusområder) jf. BR18 § 179. Såfremt det ønskes at opsætte solcelleanlæg tættere på skel end tidligere angivet, skal der ansøges om byggetilladelse.

  Ovenstående gælder for

  • Bebyggelse i byzone eller sommerhuszone i områder udlagt til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse eller sommerhuse.

  Hvis din ejendom ligger i landzone, vil solcelleanlæg på terræn kræve både en byggetilladelse og en landzonetilladelse.

  Aarhus Kommune giver ofte tilladelse til at opsætte solcelleanlæg på terræn, hvis du placerer solcelleanlægget i tilknytning til ejendommens bygninger. Det betyder - som tommelfingerregel – at solcelleanlægget skal placeres indenfor en radius af 20 meter fra stuehuset. Derimod giver Aarhus Kommune sjældent tilladelse til opsætning i det åbne land.

  I Aarhus Kommune betragtes solceller ikke som reflekterende materialer, og derfor er de ikke påvirket af bestemmelser om reflekterende materialer. I lokalplaner mv. kan der dog stå, at ”anlæg til indvinding af solenergi skal indgå som en del af tagfladen”. Det betyder, at solcellerne skal integreres direkte i tagdækningen ved nybyggeri eller eftermonteres parallelt med tagfladen, maksimalt 15 cm over tagfladen på eksisterende byggeri.

  Du skal også undersøge, om din ejendom ligger i et fredet område. I nogle tilfælde kræver opsætning af solcelleanlæg dispensation fra fredningsnævnet.

  Er din ejendom omfattet af naturbeskyttelsesloven beskyttelseslinjer i forhold til sø, å, skov, strand osv., kan det også kræve en dispensation.

  Find Miljøportalen her.

  Hvis din ejendom er optaget i kommuneplanen med en bevaringsværdi fra 1 – 4, kan du ikke forvente at få tilladelse til at opsætte solcelleanlæg.

  Du kan undersøge, om din ejendom er bevaringsværdig på kulturarv.dk/fbb/

  Der må som udgangspunkt ikke opsættes solceller på fredede bygninger. Ændringer af fredede bygninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Ved opførelse af solfangere (vandbaserede solenergianlæg) og solcelleanlæg, skal du altid foretage en anmeldelse til BBR (Bygnings- og Boligregistret) med ejendommens adresse, anlæggets areal, samt anlæggets samlede effekt i kW.

  Du kan læse mere om BBR her.

  Du skal søge om tilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Systemet guider dig igennem processen.

  Gå til Byg og Miljø

  Hvis du søger om opsætning af solcelleanlæg på et nybyggeri, samtidig med du søger om byggetilladelse til huset, kræver Aarhus Kommune ikke et selvstændigt gebyr for sagsbehandlingen solcelleanlægget.

  Søger du om tilladelse til solcelleanlæg på et eksisterende byggeri eller til solcelleanlæg på terræn, opkræver Aarhus Kommune et selvstændigt gebyr.

  Byggesagsgebyrer i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023