Gå til hovedindhold

Gellerup Kulturmidler - Den Store Pulje

Dato for næste Pitch er d. 22.10.2024. Ansøgningsfristen d. 04.11.2024

 • Læs op

Indhold

  Det overordnede fælles formål for de to puljer, der samlet kaldes Gellerup Kulturmidler er:

  • At støtte udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
  • At støtte medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
  • At støtte projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
  • At støtte initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
  • At støtte initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

  Ansøgningsfrister:

  Datoer for de næste Pitch er hhv. 04.04.2024 kl.16.30-18.30 samt 22.10.2024 kl.16.30. De afholdes på Gellerup Bibliotek.

  Ansøgningsfristerne er d. 22.04.2024 og 04.11.2024.

  Ansøgningen skal være indsendt min. en måned inden projektet afvikles.

  Åbne aktørmøder i Gellerup Art Factory
  Aktørmødet er et åbent forum for information, koordinering og sparring som er relevant for alle der arbejder med - eller bare er nysgerrige på - kunst og kultur lokalt i Gellerup. På møderne fortæller vi hinanden om igangværende projekter, sparrer og udveksler idéer til aktiviteter og samarbejder. Man kan også høre om GAF's aktiviteter og involvere sig i projektet.
  Møderne finder sted en gang i kvartalet. På det kommende aktørmøde vil der blive orienteret om Gellerup Kulturmidler. Følg med her.

  Om Gellerup Kulturmidler – Den Store Pulje

  Det overordnede fælles formål for de to puljer, der samlet kaldes Gellerup Kulturmidler er:

  • At støtte udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
  • At støtte medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
  • At støtte projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
  • At støtte initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
  • At støtte initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

  Gellerup Kulturmidler støtter:

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup
   fortsat er en åben og attraktiv bydel.
  • Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag
  • Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet.

  Den store pulje støtter:

  • Kunst- og kulturprojekter der har et længerevarende perspektiv med mulighed for
   forankring i Gellerup.
  • Kunst- og kulturprojekter og -arrangementer, herunder planlægning, produktion og
   gennemførelse.

  Puljen støtter ikke:

  • projekter der samler penge ind til velgørende formål og ej heller til daglig drift, forplejning, rejser, hoppeborge eller lignende
  • aktiviteter der finder sted i perioden for afvikling af Aarhus Festuge
  • arrangementer med politiske, sociale, faglige, religiøse og lignende emner.

  Projekter der har modtaget tilskud fra Børnekulturhusets pulje eller en anden pulje fra Kulturforvaltningen, kan ikke få tilskud fra Gellerup Kulturmidler.

  Puljen har et årligt budget på ca. 800.000 kr.

  Der kan tildeles flerårige bevillinger.

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Det er et krav, at
  man har samarbejdspartnere, og at vedlægge den skriftlige samarbejdsaftale. (Aftaleskema
  downloades på hjemmesiden.)

  For ansøgere, der ikke holder til i Gellerup/Toveshøj, er det en forudsætning, at man har
  samarbejdspartnere i lokalområdet.

  Kulturinstitutioner med faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan projektet
  rækker ud over den ordinære drift.

  For at kunne sende en ansøgning, skal I præsentere jeres projekt på et offentligt pitchmøde. 

  Møderne har fokus på at skabe brede samarbejder og at få skærpet det kulturelle indhold. I skal ikke tilmelde jer mødet eller sende noget ind om projektet på forhånd - I møder bare op.

  I skal på forhånd have forberedt et pitch på max 3 minutter, som i korte træk skal sige noget 
  om:

  • Hvad projektet går ud på?
  • Hvordan I tænker kunst og kultur er en del af projektet.
  • Hvordan skal jeres projekt forankres nu og på længere sigt?
  • Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt?: Eksempelvis hvad giver jeres projekt til borgerne i Gellerup og/ eller hele Aarhus?
  • Hvilke samarbejdspartnere har I og/eller hvilke samarbejdspartnere mangler I?

  Der er ikke mulighed for at bruge projektor.

  Du søger via AnsøgningsPortalen. Puljen åbnes i portalen efter pitchmøde.

  Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget hos Kulturforvaltningen.

  Ansøgningerne vurderes ud fra følgende:

  • at der arbejdes med en langsigtet udviklingsplan i samarbejde med aktører i Gellerup
  • at der tænkes på tværs af alder, køn og etnicitet
  • at der inddrages unge, så de bliver aktive kulturaktører
  • at projektet kan realiseres dels igennem en realistisk økonomisk plan og dels igennem lokale partnerskaber.

  Begivenheder/festivaler der har været afviklet min. tre gange tidligere, har mulighed for at ansøge om to- eller treårige tilskud. Dette skal ske efter forudgående dialog med kultursekretariatet inden ansøgningen sendes ind.  

  For at opnå flerårige tilskud kræves det, at projektet videreudvikles programmæssigt, publikumsmæssigt eller organisatorisk over de kommende år – og at en strategi og mål for dette er beskrevet i ansøgningen. 

  Datoer for de næste Pitch er hhv. 04.04.2024 kl.16.30-18.30 samt 22.10.2024 kl.16.30. De afholdes på Gellerup Bibliotek.

  Ansøgningsfristerne er d. 22.04.2024 og 04.11.2024.

  Ansøgningen skal være indsendt min. en måned inden projektet afvikles.

  Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet til AnsøgningsPortalen her.

  Du finder skabelonen til projektskemaet her

  For at kunne få midler fra 'Den Store Pulje', skal alle felter i projektskemaet udfyldes. Felterne udvider sig automatisk når der skrives i dem. Vi har lavet nogle spørgsmål, som kan hjælpe jer gennem beskrivelsen. Når I er færdige med at udfylde projektskemaet, skal den laves til en pdf-fil og uploades i AnsøgningsPortalen under punktet 'Projektbeskrivelse'.

  Du finder skabelonen til det obligatoriske budget her

  Gellerup Kulturmidlers bevillingsudvalg foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger.

  Afgørelsen forventes at lægge indenfor to måneder fra ansøgningsfristen.

  Bevillingerne gives som tilskud. Der lægges vægt på, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. Der kan dog ikke opnås tilskud fra flere af Kulturforvaltningens puljer til samme projekt. 

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgninger til puljen på hjemmesiden. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.

  Bemærk at der ved bevillinger på 100.000 kr. – 250.000 kr. skal indsendes en reviewerklæring for regnskabet, udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved bevillinger på over 250.000 kr. skal der indsendes et revideret regnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Læs mere her.

  Gellerup Kulturmidlers bevillingsudvalg

  Ved etableringen af Gellerup Kulturmidler tilbage i 2012 blev det besluttet, at der skulle etableres en projektgruppe, som fik til opgave at fordele midlerne i de to puljer.

  Projektgruppen bestod dengang af personer, som blev udpeget af følgende afdelinger og organisation:

  • Børn & Unge
  • Gellerup Bibliotek
  • Globus1
  • Gellerup Sekretariatet
  • Kulturforvaltningen
  • Samvirket i Gellerup

  De to af medlemmerne skulle være medlem af Gellerup-modellen. Projektgruppen var forpligtet til at sikre, at anvendelsen af midlerne ikke stred mod de fælles intentioner for området.

  I 2016 skete en justering af Gellerup Kulturmidler, således at udpegningen af medlemmer til projektgruppen nu ser således ud:

  • 1 person udpeges af Samvirket i Gellerups Styregruppe blandt styregruppens medlemmer (pt. Chadi Kayed)
  • 2 personer udpeges af Kulturforvaltningen (pt. Lone Jensen. Der skal findes en person mere)
  • 1 person udpeges af Sport & Fritid (pt. under afklaring)
  • 1 person udpeges af Borgerservice og Biblioteker (pt. Helene Bruhn Schwartzman)
  • 1 person udpeges af Borgmesterens Afdeling (pt. Pia Katballe Sørensen)
  • 1 person udpeges af Børn og Unge (FU) (pt. Chadi Alderbas)
  • 1 person bosiddende i Gellerup udpeges af de syv andre medlemmer af projektgruppen. (pt. under afklaring)

  Der er ikke noget vedtaget omkring, hvor længe medlemmerne af bevillingsudvalget kan sidde i udvalget.

  Vil du vide mere om, hvordan du kan sænke CO2e-udledningen i din kunstproduktion? Så tag et kig i håndbogen til bæredygtig kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for klimaet ved at sikre dig, at dit kunstprojekt har den mindst mulige CO2e-udledning. Klimahåndbogen er et redskab, der kan hjælpe dig med at træffe bæredygtige valg – og måske gøre dig klogere på klimavenlige løsninger og materialers klimapåvirkning? Alt sammen med det formål at sikre mindst mulig CO2e-udledning i din kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er udarbejdet af Aarhus Omstiller og Klimasekretariatet.

  Opret ansøgning ved at klikke her
  Har du fået tilskud, kan du læse mere om kriterier og afrapportering her