Gå til hovedindhold

Hjemmeundervisning

Som forælder kan du vælge at lade dit barn hjemmeundervise. Der er en række krav til hjemmeundervisningen, som du kan læse om på denne side. Ved hjemmeundervisning har du som forælder ansvaret for dit barns undervisning.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du ønsker at erklære hjemmeundervisning af dit barn i Aarhus, skal du gøre det via denne side. Du skal gøre det før hjemmeundervisningen begynder.

  Du har som forælder mulighed for at lade dit barn hjemmeundervise efter reglerne i Friskolelovens §34-36. 

  I Aarhus Kommune har vi pligt til at føre tilsyn med, at hjemmeundervisningen står mål med almindelige krav i folkeskolen. Friskoleloven siger derfor, at du skal give kommunen besked inden hjemmeundervisningen begynder, så vi har mulighed for at føre tilsyn. Det kalder vi, at du erklærer hjemmeundervisning.

  For at erklære hjemmeundervisning skal du:

  • Have forældremyndighed
  • Bruge dit MitID

  Du erklærer hjemmeundervisning via denne formular:

  Når du har indsendt formularen går der en proces i gang: 

  1. Du modtager en bekræftelse på din erklæring om hjemmeundervisning. Når du har modtaget bekræftelsen kan du starte hjemmeundervisningen.
  2. I Aarhus Kommune udpeger vi en skoleleder til at forestå tilsyn med hjemmeundervisningen. Skolelederen kontakter dig inden for 10 arbejdsdage for at arrangere et opstartsmøde med dig. 
  3. På opstartsmødet får du en orientering om retningslinjerne for tilsynet af skolelederen, og I indgår nærmere aftaler om tilsynet. Aftalerne skrives ned på mødet. 
  4. I Aarhus Kommune er det desuden besluttet, at skolelederen skal lade afholde årlige test/prøver som en del af tilsynet med hjemmeundervisning for børn i mellemtrins-/udskolingsalderen jævnfør §35 stk. 2 i friskoleloven. Det er hjemmeunderviseren, der leder testen/prøven, mens skolelederen har tilsyn med dette. Skolelederen kan vælge at lade afholde test/prøver som en del af tilsynet med hjemmeundervisning for børn i indskolingsalderen under samme vilkår. 

  Efter din erklæring af hjemmeundervisning er Aarhus Kommune kun forpligtet til at: 

  • Føre tilsyn med at du overholder undervisningspligten.
  • Tilbyde dit barn at gå op som privatist til afgangsprøverne.
  • Tilbyde specialpædagogisk rådgivning, hvis dit barn både hjemmetrænes og hjemmeundervises på samme tid.

  Læs mere om retningslinjerne for hjemmeundervisning i Aarhus Kommune herunder.

  I Danmark er retten til at undervise sit barn i hjemmet sikret i Grundlovens §76:

  ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige til at lade børnene undervise i folkeskolen”. 

  Derfor kan du som forælder vælge, at dit børn skal hjemmeundervises i kortere eller længere tid. 

  Du har ansvaret for dit barns undervisning, hvis du vælger hjemmeundervisning for dit barn. Dette gælder uanset om undervisningen varetages af en tredje person eller om du selv underviser, og uanset om det er online eller fysisk.

  Hvis du vælger at hjemmeundervise dit barn i Aarhus gælder reglerne om undervisning i hjemmet mv. i friskolelovens kap. 8 (§§ 34-36). Det betyder bl.a. at hjemmeundervisningen skal stå mål, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I Aarhus Kommune er det besluttet, at der som en del af tilsynet afholdes årlige test/prøver i henhold til § 35, stk. 2. Se evt. nærmere herom ovenfor under punkt. 4.

  Motiverne for hjemmeundervisning varierer. Uanset hvilken tilgang du har til hjemmeundervisningen, skal den stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det står i Grundlovens §76.

  Det betyder, at elever, der forlader 9. klasse efter hjemmeundervisning, skal have fået en undervisning, der giver dem de samme muligheder for at komme videre, som hvis de havde gået i folkeskolen. 

  Det er hensigtsmæssigt, at hjemmeunderviseren overvejer, hvilken grad af parallelitet mellem undervisningen i folkeskolen og hjemmeundervisningen, der er ønskelig. Det er ikke et krav, at folkeskolens fag eller emner direkte kan identificeres på elevens skema med navns nævnelse. De enkelte fag og emner kan derfor indgå i tværfaglige læringsforløb, projektorienteret undervisning med mere. 

  Du kan læse mere om undervisning og kravene i de enkelte fag på:

  Her finder du også hjælp til for eksempel: 

  Når du hjemmeunderviser, skal du selv overveje hvilke materialer og eventuelle digitale læremidler, du vil bruge til din undervisning.

  Den lokale folkeskole må ikke udlevere materialer til dig eller give digitale adgange til platforme og læremidler. Det må skolen ikke, da det vil begunstige forældre til hjemmeunderviste børn i forhold til friskoler og private skoler, som hjemmeundervisning lovgivningsmæssigt kategoriseres sammen med.  

  I Aarhus Kommune skal vi føre tilsyn med barnets undervisning.

  Pladsanvisningen udpeger en skoleleder, der er ansvarlig for tilsynet. Det vil typisk være skolelederen på distriktsskolen. I Aarhus Kommune skal skolelederen føre tilsyn to gange årligt efter gældende regler i Friskoleloven § 35

  Skolelederen kan føre tilsyn ved at:

  • Overvære undervisningen
  • Samtaler med hjemmeunderviser og/eller barnet
  • Gennemgang af portefølje, årsplaner, logbøger, produktioner, opgaver med mere

  I Aarhus Kommune er det besluttet at tilsynet skal gennemføre årlige test/prøver af børn i mellemtrin-/udskolingsalderen. Tilsynet kan også vælge at gennemføre test af børn i indskolingsalderen.

  Ved dokumentere mistanke om specifikke afkodningsvanskeligheder kan tilsynet kontakte Kompetencecenter for Læsning for en eventuel test med ordblindetesten. Testen kræver forældrenes samtykke.

  Hvis undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil distriktsskolen rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven.

  Hjemmeunderviste børn har mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøver som privatister.

  Læs mere om privatister på ministeriets hjemmeside 

  Se frister for tilmelding af privatister til prøverne

  Specialpædagogisk rådgivning til børn og unge, der både hjemmeundervises og hjemmetrænes på samme tid
  Kommunen er alene forpligtet til at tilbyde specialpædagogisk rådgivning til hjemmeunderviste børn og unge, hvis de samtidigt er godkendt til hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 1, jf. friskolelovens § 34, stk. 3.

  Børn, der hjemmetrænes, jf. servicelovens § 32, stk. 1, og som samtidigt hjemmeundervises, skal tilbydes specialundervisning m.v., hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

  Genhenvisning til specialundervisningstilbud

  Et barn der er blevet hjemmeundervist og som tidligere har været henvist til at specialundervisningstilbud, skal genhenvises til et specialundervisningstilbud af PPR, hvis forældrene på ny ønsker et specialundervisningstilbud i folkeskolen. Indstillingen sker via distriktsskolen og følger den almindelige procedure for indstillinger til specialundervisningstilbud i Aarhus Kommune.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023