Tilbagekaldelse af tilladelse

I forbindelse med vejarbejde, trafikale omlægninger og lignende, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid. Ved akut og andre uopsættelige arbejder kan kommunen disponere over et vejareal, hvor der er givet tilladelse.

Indehaveren skal i disse tilfælde afstå råderetten over de dele af vejarealet, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Ved planlagte arbejder eller begivenheder, skal en midlertidig tilbagekaldelse af en tilladelse varsles med mindst 8 dage. Hvis kommunen har planer om permanent ændret anvendelse af et vejareal, skal dette varsles mindst 3 måneder før i ændringen.

Ved midlertidig eller permanent inddragelse af en tilladelse til råden over vejareal eller ændring af tilladelsen, ydes der ikke erstatning. Der vil dog ske tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af forudbetalt afgift for råden over vejareal.