Skal du anmelde?

De midlertidige aktiviteter, der er omfattet af reglerne, kan ses i kapitel 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Typisk er det aktiviteter, hvor der frembringes støv og støj både inden- og udendørs, herunder fx bygge- og anlægsarbejde, bygningsnedrivning eller facadeafrensning. 

Hvis vilkårende ikke står som en del af din byggetilladelse, skal du anmelde din midlertidige aktivitet senest 14 dage inden, den finder sted. Du anmelder aktiviteten i skemaet ovenfor. 

Din anmeldelse skal indeholde følgende:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten 
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført 
  • Hvor aktiviteten skal finde sted 
  • Hvornår, i hvilken periode og i hvilket tidsrum af døgnet 
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses

Når vi i Center for Miljø og Energi har modtaget din anmeldelse, kan der eventuelt blive stillet krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

I Aarhus Kommune er der følgende standardvilkår:

  • Støjende aktiviteter må kun ske i tidsrummet kl. 7 - 18 på hverdage samt lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14. (Der er ingen støjgrænser i disse tidsrum)
  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medføre gener. I praksis betyder det, at der ikke kan bruges entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj og slagværktøj i nærheden af beboelse.
  • Ramning og vibrering må kun ske i tidsrummet kl. 8 – 16 på hverdage
  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladser eller lignende skal begrænses mest muligt fx ved afdækning eller vanding

Du skal have en væsentlig grund, hvis du ikke vil følge vilkårene. Det kan være særlige hensyn til trafikken, forsyningsmæssige hensyn (el/vand/varme), arbejde der har væsentlig betydning for byen, eller hvor det rent byggeteknisk ikke kan nås inden for en normal arbejdsdag.

Det er ikke en væsentlig grund at byggeriet forsinkes. Bliver det nødvendigt at arbejde uden for de nævnte tidsrum, vil naboerne normalt skulle orienteres. Støjende arbejde uden for normal arbejdstid må kun ske med forudgående accept fra Teknik og Miljø.