Regulering af miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejde

De miljømæssige gener (støj, støv og vibrationer) ved bygge- og anlægsarbejde, reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Den gør det muligt for kommunerne at fastsætte vilkår for arbejdet for at nedbringe generne for de omkringboende.


I Aarhus Kommune stiller vi normalt vilkårene i forbindelse med, at vi fx giver en bygge- eller nedrivningstilladelse. I andre tilfælde skal entreprenøren/bygherren selv sørge for at anmelde arbejdet, hvorefter vi stiller vilkårene for arbejdet.

I Aarhus Kommune bruger vi følgende standardvilkår:

  • Støjende aktiviteter må kun ske i tidsrummet kl. 7 - 18 på ugens hverdage samt lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14. (Der fastsættes ingen støjgrænse i disse tidsrum).
  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medfører væsentlige gener. I praksis betyder det, at der tæt på beboelse ikke kan bruges larmende entreprenørmaskiner eller som fx trykluftbor, vinkelsliber eller andet støjende håndværktøj.
  • Ramning (fx pælefundering) må kun ske i tidsrummet kl. 8 – 16 på ugens hverdage.
  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladser eller lignende skal begrænses mest muligt fx ved afdækning eller vanding.

Vilkårene kan fraviges, hvis der er væsentlige grunde til det. Det kan være særlige hensyn til trafikken, forsyningsmæssige hensyn (el/vand/varme), arbejde der har væsentlig betydning for byen, eller hvor det rent byggeteknisk ikke kan nås inden for en normal arbejdsdag. Vilkårene fraviges normalt ikke, hvis det kun ønskes pga. forsinkelse af byggeriet. Bliver det nødvendigt at arbejde uden for de nævnte tidsrum, vil de omkringboende normalt skulle orienteres.

I forbindelse med ramning er naboer ofte bekymrede for sætningsskader på deres ejendom. Skader på omkringliggende bygninger er et privatretsligt anliggende. Derfor skal naboer henvende sig til den pågældende entreprenør vedrørende eventuelle krav om udbedring af skader.

Entreprenører/bygherrer kender typisk denne problemstilling, og derfor vil de ofte fotografere ejendomme i forbindelse med større anlægsarbejder.  På den måde kan det dokumenteres, hvilke skader der eventuelt er sket i forbindelse med arbejdet. Der kan også sættes måleudstyr på sokler/facader, så det er muligt at overvåge vibrationsniveauet og dermed gribe ind, inden der opstår en skade.

Hvis du er nabo til et byggeri, som ikke overholder ovennævnte vilkår, kan du kontakte entreprenøren. Har det ikke den ønskede effekt, kan du kontakte os. 

Er du i øvrigt udsat for gener fra byggeriet, som, du vurderer, ligger ud over det acceptable, er du også meget velkommen til at kontakte os.