Luftforurening fra virksomheder

Miljøministeriets VOC-bekendtgørelse skal begrænse emissionen af flygtige organiske forbindelser, som stammer fra organiske opløsningsmidler. VOC står for: Volatile Organic Compounds - eller på dansk: flygtige organiske forbindelser.

VOC-bekendtgørelsen omfatter en lang række industrielle aktiviteter - både miljøgodkendelsespligtige og ikke-miljøgodkendelsespligtige anlæg, hvor der sker emission af organiske opløsningsmidler. 

Autoværksteder m.v. er omfattet af autobranchebekendtgørelsen, og her gælder der specifikke krav mht. til luftforurening. Kravene fremgår af bekendtgørelsen, og omfatter støv, svejserøg, udstødningsgasser samt emission af organiske opløsningsmidler. Autolakering er omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

For virksomheder der ikke er omfattet af anden særlovgivning, tager Center for Miljø og Energi udgangspunkt i Miljøstyrelsens Luftvejledning, samt B-værdi-vejledningen, hvis det ved tilsyn vurderes, at den pågældende virksomhed skal nedbringe sin luftforureningen

B-værdier, som er en grænseværdi, er fastsat for en lang række stoffer. B-værdien er udtryk for, hvor meget hver enkelt virksomhed må bidrage med til forekomsten af det givne stof i omgivelserne.

For virksomheder der er omfattet af listen over miljøgodkendelsespligtige virksomheder (listevirksomheder) fastsættes virksomhedens vilkår for luftforurening i selve miljøgodkendelsen. Vilkår i nye godkendelser fastsættes som udgangspunkt på baggrund af gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Vilkårene kan også fastsættes på baggrund af anden specifik lovgivning gældende for den konkrete aktivitet.

I samarbejde med Miljøstyrelsen gennemfører kommunen luftkvalitetsmålinger på to målestationer i Aarhus: en gadestation og en baggrundsstation. Det er Aarhus Universitet, der for Miljøstyrelsen varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark.

Her kan du se aktuelle luftmålinger for Aarhus

Her kan du se målinger på luftkvaliteten i Danmark

Målingerne er et led i det landsdækkende luftmåleprogram LMP-IV. Målinger følger op på EU-rammedirektiv om vurdering og styring af luftkvalitet.

Gadestationen er placeret i Banegårdsgade, og baggrundsstationen er placeret i Botanisk Have.

I Aarhus måles der følgende: 

  • Kvælstofoxider NO

  • Kvælstofdioxid NO2

  • Kulilte CO

  • Ozon O3

  • Svævestøv/partikler (PM2,5)

  • Meteorologiske forhold, herunder vindhastighed, temperatur, stråling mm.

Ønsker du yderligere oplysninger om luftkvaltetsmålingerne i Aarhus Kommune, kan du skrive til Civilingeniør Birte Nielsen, Center for Byudvikling og Mobilitet, e-mail: bni@aarhus.dk