Aarhus Kommunes betingelser til den sikkerhed som leverandøren skal stille, fremgår af AB systemet. For aftaler indgået før 01.01.2019 vil hhv. AB92, ABT93 og ABR89 være gældende. For aftaler indgået efter 01.01.2019 vil AB18, ABR18, ABT18, AB Forenklet eller ABR Forenklet være gældende.

Standardgarantiblanketten skal altid benyttes.

Du skal kende til vores regler om sociale klausuler for at byde ind på bygge- og anlægsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at vi har indgået aftaler med håndværkere i et udbud af håndværkerydelser.

Når Aarhus Kommune indkøber bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark.

Aarhus Kommune benytter sig af uddannelsesklausuler. Det sker fordi kommunen vil bidrage til, at sikre og skabe erhvervsuddannelsespraktikstillinger og beskæftigelse af ledige.

Der er som udgangspunkt 4 hovedformer for uddannelsesklausuler:

  1. Krav om ansættelse af én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter
  2. Krav om ansættelse af ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik
  3. krav om dokumentation for, at leverandøren har en uddannelsespolitik
  4. partnerskabsaftaler vedrørende uddannelse af arbejdskraft

De forskellige former må gerne kombineres.

Partnerskabsaftaler bygger på dialog mellem kommunen og leverandøren om, hvordan der konkret kan etableres et samarbejde om at skabe praktikpladser eller andre former for tiltag, der kan bidrage til uddannelse af arbejdskraft.

Når en opgave bliver udbudt, har kommunen taget stilling til, hvilken uddannelsesklausul leverandøren skal leve op til. En uddannelsesklausul om ansættelse af én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter bortfalder.

Hvis leverandøren ved kontraktstart dokumenterer, at leverandøren allerede har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved leverandøren inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører.
Hvis leverandøren skal foretage nyansættelser som følge af den opgave, der er vundet, skal 10%-kravet vurderes på baggrund af virksomhedens samlede antal årsværk efter nyansættelserne inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører.