Gå til hovedindhold

Proces ved approbation - vejledning til ansøger

Her kan du læse mere om vejen gennem approbationsprocessen

Indhold

  • Approbation betyder godkendelse eller samtykke.
  • Processen ved Aarhus Kommune sikrer at alle parter høres ved godkendelse af anlæg af privat fællesvej og privat fællessti i en byggemodning.
  • En privat fællesvej/fællessti defineres ved en vej eller sti, der forbinder eller krydser flere matrikler.

  Forberedelse

  • Kontakt Aarhus Vand
  • Koordinér med naboprojekter
  • Se gældende lokalplan
  • Orientér dig i vejreglerne
  • Udarbejd tegningsmateriale efter disse retningslinjer fra Aarhus Kommune

  Ansøgning

  • Søg oprettelse af approbationssag og adgang til Aarhus Kommunes samarbejdsportal via approbation@mtm.aarhus.dk
  • Upload din ansøgning og dit tegningsmateriale

  Sagsbehandling

  Stjernehøring:

  Efter du har uploadet dine tegninger, kontrolleres disse. Er de fyldestgørende sørger sagsbehandleren for at tegningsmaterialet godkendes af relevante faggrupper samt Politi og vejmyndighed.

  Læs mere om stjernehøring under punkt 4.

  Afgørelse

  Når tegningerne er godkendt af alle parter, modtager du en approbation.

  Garanti: Inden du får byggetilladelse hos Byg og Miljø, skal du stille en byggemodningsgaranti.

  Efter din anmodning modtages på approbation@mtm.aarhus.dk får du adgang til samarbejdsportalen (SharePoint), hvor relevant projektmateriale uploades. Den normale behandlingstid for oprettelsen af sagen i SharePoint er en uge.

  Der udarbejdes en ansøgning med beskrivelse af projektet til orientering af sagsbehandler vedr. belysningsforhold, hastigheder, affaldshåndtering, parkering samt evt. afvigelser fra lokalplanen.

  Din sagsbehandler gennemgår projektmaterialet. Finder sagsbehandleren ingen bemærkninger eller yderligere afklaring, sendes materialet i stjernehøring.

  Her får du et overblik over, hvem der behandler din ansøgning:

  Internt i Teknik og Miljø

  Mobilitet gennemgår:

  • Projektets overensstemmelse med gældende lokalplan, herunder støjforhold samt mobilitet generelt.

  Vejanlæg gennemgår:

  • Retningslinjer for indretning af vej- og stianlæg med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed samt koordinering med andre projekter.

  Virksomheder og Jord, Plan, Byggeri og Miljø gennemgår:

  • Retningslinjer vedr. forureningsforhold samt overskudsjord/byggeaffald.

  Vejdrift og Grønne områder gennemgår:

  • Retningslinjer for materialevalg på offentlige vejarealer fx vej- og stitilslutninger.
  • Retningslinjer for tekniske ledningers placering jf. Aarhus Kommunes typetegning.
  • Retningslinjer ved tilslutning til offentlige grønne arealer fx rabatter.

  Trafik og parkeringsforhold gennemgår:

  • Retningslinjer for vejbelysningsanlæg, som skal overdrages til Aarhus Kommune samt evt. signalanlæg.
  • Retningslinjer for anlæg af offentlige parkeringsarealer samt skiltning vedr. parkering.


  Eksterne parter

  Midttrafik gennemgår:

  • Retningslinjer ved flytning eller ændring af busstop.

  Kredsløb, Genbrug gennemgår:

  • Retningslinjer for vejanlæg og evt. vendemulighed for renovationskøretøj samt antal og placering af affaldsbeholdere.

  Østjyllands Politi (forelæggelse på Færdselsmøde) gennemgår:

  • Krav til skilte og afmærkning, signalregulering samt fartdæmpende foranstaltninger m.v.

  Dagsorden skal forelægge 14 dage FØR færdselsmødet. Det vil sige, at materialet til behandling skal ligge klar før denne deadline.

  Projektet enten godkendes, betinget godkendes eller afvises. Ved en betinget godkendelse skal dit projekt ikke genbehandles på færdselsmøde. Projektet tilrettes og fremsendes til kommunens sagsbehandler.

  Inden du kan få byggetilladelsen, skal du stille en byggemodningsgaranti. Det er ansøgerens eget ansvar at søge nedskrivning i byggeprocessen eller frigivelse af byggemodningsgarantien ved udført projekt.

  Aarhus Kommune foretager efterfølgende en besigtigelse af det udførte vej- og stianlæg i forhold til det godkendte projektmateriale i approbationen. Forekommer der ændringer til projektet fra approbationen, kan du søge om godkendelse løbende eller ved afslutningen gennem et tillæg til approbationen.

  Hvis din approbationsansøgning bliver afvist, skal projektet ændres, og processen starter forfra.

  BEMÆRK! Behandlingstiden for at opnå en endelig approbation er minimum 6-8 uger.

  • Ret henvendelse til Aarhus Vand for projektering af regn- og spildevandsanlæg. Det kan du gøre her.
  • Læs lokalplanen for byggeanmodningsområdet her, især paragraffer vedrørende infrastruktur.
  • Fastlæg fremtidig udstykningsforhold. Hvis vejen/stien forbinder flere matrikler, får disse status som privat fællesvej/sti og skal approberes.
  • Tjek området fysisk.
  • Undersøg, om der skal koordineres med tilstødende projekter fx til sikring af vejadgang til offentlig vej.
  • Orientér dig om gældende vejregler fra Vejdirektoratet.
  • Tjek eksisterende ledningsplaceringer i området ved at søge om oplysninger hos LER.
  • Sørg for, at dit tegningsmateriale følger de retningslinjer, der beskrives på siden her, inden du uploader til Samarbejdsportalen.
  • Det er en fordel, at det er den samme kontaktperson, som varetager dialogen med Aarhus Kommune under hele sagsforløbet.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023