Økonomi og Administration

Den fælles opgave for Økonomi og Administration er at yde bedst mulig administrativ service og vejledning til medarbejdere og ledere i Børn og Unge.

Ledelse: Økonomi- og administrationschef Hardy Pedersen

Økonomi og Administration består af:

Budget og Regnskabs opgave er at rådgive og orientere om økonomiske forhold og generelt medvirke til en forbedret samlet økonomiløsning i Børn og Unge.

Budget og Regnskab har ansvaret for:

 • at sikre, at alle organisatoriske niveauer har klarhed om rammerne for det økonomiske arbejde
 • udvikling af kompetencer og værktøjer til at håndtere alle sider af økonomiarbejdet
 • videreudvikling af en organisering, som understøtter økonomiarbejdet
 • dialog med og information til budgetansvarlige


Ledelse
: Kontorchef Grethe Sjørslev Laursen

Pladsanvisning og Elevadministration sikrer at de kommunale anvisningsregler indenfor dagtilbudsområdet overholdes således at alle forældre i Aarhus Kommune får tilbudt pasning efter gældende retningslinjer.

Pladsanvisningen har ansvar for:

 • anvisning af pladser
 • opfyldning af pasningsgarantien
 • bevilgning af økonomisk friplads
 • forældrebetaling


Elevadministration har ansvaret for:

 • koordinering af den årlige skoleindskrivning
 • skoleindskrivning
 • kontrol af undervisningspligten 


Ledelse
: Kontorchef Anette Elsborg

Digitaliserings opgave er at sikre digital understøttelse af organisationens kerneopgaver med baggrund i Børn og Unges digitaliseringsstrategi.

Digitalisering har ansvaret for:

 • Implementering og ledelse af strategiske og tværgående digitaliseringsprojekter, eksempelvis kommunikationsplatformen Aula
 • at medvirke til at skabe sammenhængende pædagogiske forløb og digitalisering af den pædagogiske praksis i et 0-18 års perspektiv
 • at alle medarbejdere i Børn og Unge har adgang til relevante it-værktøjer, og sikre overholdelse af de gældende regler for it-sikkerhed
 • at sikre et fortsat fokus på digitalisering og effektivisering af administrative processer
 • at stille data og information til rådighed i et ledelsesinformationssystem målrettet ledelserne på skole, dagtilbud og fritidsområdet med henblik på at understøtte den lokale ledelsesopgave

Ledelse: Digitaliseringschef Ole Hersted Hansen

Planlægning rådgiver om planlægningsmæssige forhold der bidrager til forbedring af de samlede fysiske rammer på Børn og Unge-området.

Planlægning har ansvaret for:

 • sagsbehandling i planlægningsmæssige forhold
 • befolkningsprognoser, småbørnsprognoser og skoleprognoser
 • pladsudnyttelse
 • data og styringssystemer, der danner grundlag for Planlægnings opgaveløsning
 • Projekt RULL - Rum Til Leg og Læring


Ledelse
: Kontorchef Tina Degn Rasmussen