Gennemgang af sager for børn med handicap

Dialoggruppen Børn med Handicap sendte d. 18. februar et åbent brev til Byrådet med kritik af sagsbehandlingen i 19 konkrete sager og indsatsen på handicapområdet for børn generelt.

Brevet førte efterfølgende til en række dialogmøder, som resulterede i en handlingsplan med årlige stormøder og nedsættelse af brugerpaneler for området.

I forlængelse af den indsats har Socialforvaltningen tilbudt forældrene i de 19 konkrete sager at få gennemgået deres sag med afsæt i de rejste kritikpunkter. Formålet er at identificere læringspunkter og eventuelle sagsbehandlingsfejl og mangler og efterfølgende tage stilling til, hvordan man i organisationen vil sikre, at både rettelser af eventuelle fejl og inddragelse af læringspunkterne tages med i det videre samarbejde om at sikre trivsel hos børn og familier.

Tre modeller til gennemgang af sager

Forældrene i de 19 sager får frit valg mellem tre modeller til gennemgang af deres sag. Den første model er en gennemgang af et eksternt revisionsfirma, som kan identificere eventuelle fejl i sagsbehandlingen. Gennemgangen vil have fokus på overholdelse af procedurer, sagsbehandlingsskridt og sagsbehandlingsregler.

Den anden model er en tværfaglig sagsgennemgang, hvor det primære formål er at trække læring ud af sagsforløbet, som efterfølgende kan indgå kommunens arbejde med at forbedre samarbejdet mellem borgerne og forvaltningen.

Endelig er der den tredje model, som er et møde med ledelsen på Handicapcentret for Børn, hvor forældrene får mulighed for at fortælle om de forhold i sagen på Handicapcentret for Børn, som de synes er relevante at tale om.

Brugerpaneler på vej

Læringen fra de 19 konkrete sager skal i den sidste ende komplementere resultaterne fra de andre initiativer, som rådmand Kristian Würtz sammen med forvaltningen satte i værk efter forårets dialogmøder. Det drejer sig særligt om de brugerpaneler, som i den kommende tid også skal gennemgå udvalgte sager for at indsamle værdifulde erfaringer med det formål at forbedre sagsbehandlingen, kommunikationen med borgerne og samarbejdet på tværs af de kommunale myndigheder.

Der nedsættes efter planen to paneler; et sagsorienteret brugerpanel med fokus på erfaringer fra konkrete enkeltsager som dialoggruppen udvælger samt et temabaseret brugerpanel, som skal fokusere på særligt relevante temaer i sagsbehandlingen for familier med handicappede børn.  

Socialforvaltningen er i øjeblikket i gang med at planlægge forløbene omkring brugerpanelerne og sagsgennemgangene. De første møder med familierne vil blive afholdt umiddelbart efter sommerferien, og resultaterne vil efter planen blive samlet og analyseret i løbet af efteråret.