Søg støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere over 60 år

 

Der er 2 muligheder for at ansøge

Med CVR-nr.

 Med personligt NEM-id

 

Som noget helt særligt i Frivillighovedstadsåret 2018 er der afsat en ny udviklingspulje, som gør det muligt for foreninger, organisationer og borgergrupper at ansøge om økonomisk støtte løbende gennem hele året. Vi kalder den 20§18-puljen. Du kan læse mere om puljen nederst på siden.

 

For at ansøge om §18-midler, skal du være en del af en forening.

Det er både muligt at ansøge ved at logge på selvbetjeningsløsningen med foreningens CVR-nummer og Erhvervs NemID og med dit personlige CPR-nr og NemID.

Du kan gemme ansøgningen undervejs, så du kan vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt.

Hvis du får brug for hjælp undervejs, kan du holde musen over det lille spørgsmålstegn, der er ved hvert felt.

Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Du kan se et eksempel på ansøgningsskemaet nedenfor, så du kan forberede din ansøgning inden du logger på selvbetjeningsløsningen.

Eksempel på ansøgninsskema

Der er en sagsbehandlingstid på ca. 2,5 måned. Hvis du ansøger i 1. runde kan du altså forvente svar på din ansøgning medio maj. Hvis du ansøger i 2. runde, kan du forvente svar medio november.

Eventuelle bevillinger udbetales i juni og december.

Støtten gives til foreninger, klubber, organisationer, råd og andre, som laver frivillige aktiviteter inden for ældreområdet.

Det kan for eksempel være:

 • Foreninger, der organiserer selvhjælp- eller pårørendegrupper
 • Forskellige former for besøgs-, ledsager- eller aflastningsordninger
 • Sociale cafeer og væresteder
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Frivillighedsformidling

Indsatsen skal være forankret i Aarhus Kommune.

Generelle retningslinjer for tildeling af § 18 støtte:

 • Det skal som udgangspunkt ikke koste noget at være frivillig.
 • Deltagere i arrangementer mv. betaler som udgangspunkt selv for forplejning, entré og transport.
 • Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling for brug af de aktivitets-ting, der bevilges via § 18, så der kan spares op til vedligeholdelse / nyanskaffelse af nyt udstyr (fx nyt billardbord, symaskiner osv.).
 • Ved tildelingen af § 18-midler vil der blive taget stilling til, hvor mange det ansøgte tilgodeser. Det vil vægte positivt, hvis det ansøgte vil være til gavn for et større antal brugere.
 • Det er positivt, hvis aktiviteter mv. også giver sårbare mennesker mulighed for at deltage aktivt.


Hvad kan man søge om støtte til?
Aktiviteterne skal have et eller flere af følgende formål:

 • Imødekomme behov hos udsatte eller potentielt udsatte målgrupper, for eksempel ensomme, svagelige, syge, selvmordstruede samt personer med knappe ressourcer - socialt, økonomisk, fysisk og psykisk.
 • Fremme netværksdannelse.
 • Styrke borgerens handlekraft og livsmod.
 • Forebygge isolation og ensomhed.
 • Løse sociale problemer og opgaver.

20§18-puljen

Har din forening eller organisation en god idé til, hvordan vi kan skabe fællesskaber for flere – og har I brug for økonomisk støtte til at komme i gang, så kan I gennem hele år 2018 ansøge om støtte fra den nye 20§18-pulje. I Frivillighovedstadens ånd, ønsker vi at give endnu flere mulighed for at blive en del af de frivillige fællesskaber. Derfor har Frivilligrådet i samarbejde med Sundhed og Omsorg, gjort det muligt at søge om midler til opstart af udviklingsprojekter og -initiativer, der fremmer fællesskaber og mindsker ensomhed.

Ingen ansøgningsfrist

I kan søge hele året, og I vil få svar inden for 2 mdr. I ansøger via ansøgningsskemaet nedenfor.

Ansøgninsskema 20§18

 

 

Hvem, hvad og hvorfor

Puljen retter sig mod initiativer, som har til formål at udvikle nye eller eksisterende fællesskaber.

Målgruppen er borgere over 60 år, som kan være svære at nå ud til, eller som selv kan have svært ved at række ud til andre fx grundet sygdom, sårbarheder eller alder.

Ønsket med puljen er at nå ud til en bredere kreds af aktører på frivilligområdet og understøtte nye medborgerskabende initiativer for nogen af dem som trænger dem mest.

Ved projektets/initiativets afslutning, senest ved udgangen af 2018, skal I medvirke til at lave en afrapportering i form af et lille indslag eller en historie om jeres projekt, der vil blive delt på Frivillighovedstadens hjemmeside.