Spørgsmål og svar

Udskiftningen sker over seks etaper frem til sommeren 2018.

Se et kort over udskiftningen

Lamperne udskiftes af montører, der kører rundt på strækningerne med en kurvelift. Udskiftningen af de enkelte lamper forventes at tage et par timer. Du vil således opleve, at vi bruger 2-3 dage på de enkelte strækninger.

Eventuelle skæve master bliver rettet op i forbindelse med udskiftningen af lamper, hvis teknikeren har mulighed for at gøre det. Hvis opretningen kræver yderligere værktøj eller maskiner, sker det først senere, da vi samler og retter de mere komplicerede tilfælde op på én gang.

I vinterhalvåret retter vi dog som hovedregel ikke skæve master op, da teknikerne ikke kan udføre arbejdet ordentligt på grund af for fugtig eller frossen jord. I de tilfælde vil opretningen ske det følgende forår.

Vejbelysningen i Aarhus består af flere forskellige typer lys. Vi udskifter kun vejbelysning med kviksølv, da kviksølvskilderne er dyre i drift.

Den øvrige vejbelysning består af den nyere lyskilde Højtryksnatrium. Højtryksnatrium er en økonomisk og energimæssig rentabel lyskilde, og derfor bevarer vi denne.

De fleste eksisterende kviksølvlamper har et effektforbrug på omkring 80 Watt, men enkelte helt op til 250 Watt. De nye lampers effektforbrug er på 15-20 Watt. Vi forventer, at det årlige el-forbrug til vejbelysning sænkes med 30 procent med de nye lamper.

Med de nye lamper er det muligt at dæmpe belysningen. Det betyder, at vi ikke slukker hver anden af de nye lamper i nattetimerne. I stedet dæmpes belysningen på tidspunkter, hvor trafikintensiteten er lav.

EU’ s ELENA fond (European Local Energy Assistance) støtter projektet med op til syv millioner kroner. Fonden støtter kun aktiviteter, der vedrører planlægningen og projekteringen af projektet.

Projektet er udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da lånefinansieringen forventes at blive tilbagebetalt gennem driftsbesparelser som følge af projektets energibesparende virkning.

Aarhus Kommune har lavet en undersøgelse af tilstanden på masterne i kommunen. De fleste master har en restlevetid på 70-80 år. Det er derfor ikke nødvendigt at udskifte masterne på nuværende tidspunkt, da de kan anvendes i mange år endnu.

En mindre andel af masterne udskiftes dog på grund af dårlig stand. Desuden erstattes alle kommunens gamle træmaster, da de er gamle og udtjente. De erstattes med nye ståmaster og eventuelle luftledninger kabellægges.

Det vil kun være de nye gadelamper med LED-teknologi, som bliver dæmpet med 50% om natten. Hver anden af de resterende lamper af højtryksnatrium vil forsat blive slukket om natten, dog ikke i- og omkring lyskryds, hvor der er krav om fuldt lys.

Ved valg af armaturerne er der lagt vægt på en lang række parametre, herunder de lystekniske egenskaber, energiforbrug, æstetik mv. Armaturerne er valgt med en farvetemperatur på 4000 kelvin, hvilket svarer til et varmt hvidt lys, som er helt optimal at bruge til vejbelysningsanlæg.

Under æstetik har der været specielt fokus på, at belysningen bør understrege de forskellige lokalområders og hovedstrækningers forskelligartede karakterer. Endvidere bør armaturerne medvirke til at give indtryk af sammenhæng i et område eller på en vejstrækning – i dagslys og i mørke. Endelig har der været fokus på kvaliteten af de materialer, som de enkelte armaturer er fremstillet i, som foruden at være levedygtige i 25 år også skal harmonere med de eksisterende master og wireanlæg.

Er reetableringen ikke udført på tilfredsstillende vis, er du velkommen til at sende os en mail på lys@aarhus.dk

På nedenstående tegning kan du se, hvad du som minimum skal beskære, for at teknikkerne kan komme til masterne.

Aarhus Kommune kan desværre ikke give dispensation til ikke at beskære træ og hæk, da det er nødvendigt for, at teknikeren kan udføre arbejdet. Teknikerne monterer de nye armaturer fra en kurvevogn, som kræver tilstrækkeligt plads. Herudover skulle bilister og fodgængere gerne have glæde af lyset, uden at træer og buske skygger for det.

Se hvordan hæk og træer beskæres

Har du spørgsmål til beskæringen, er du velkommen til at sende en mail til Lone Skriver Jensen på loskj@aarhus.dk

De nye gadelamper er højere dels for at sikre en bedre lysfordeling, så der ikke opstår ”sorte huller” på veje og stier, fordi selve lampen er placeret højere oppe samt for at undgå vandalisme og hærværk på selve lampen og hærværk generelt.

For at kunne leve op til reglerne i lovgivningen, har det nye LED lys et højere lysniveau, og det forventes derfor at kunne opleves anderledes end det gamle lys. Der kan derfor være tale om en tilvænningsperiode både grundet det nye lysniveau og fordi, der kan gå lidt tid, før dæmpningen af det nye lys træder i kraft. 
Er du forsat generet af lyset, er du velkommen til at rette henvendelse til Aarhus Kommune på lys@aarhus.dk

Husk at oplys adressen og hvis muligt udpeg den pågældende gadelampe på et elektronisk kort (GoogleMaps) og send det med.

På strækninger, hvor gadebelysningen er udskiftet til LED-teknologi, er det ikke muligt at slukke for hver anden gadelampe igen.

Med den nye belysning sænker vi lysstyrken med 50 % i tidsrummet 21.30-22 og frem til kl. 7.00. Det øger trygheden og sikkerheden på vejen, at alle lamperne nu er tændt, idet der bliver færre ”sorte huller” på veje og stier, hvor der ikke er lys. Dette er til gavn for bilister, cyklister og gående.

Der kan gå op til én uge efter opsætningen af det nye LED lys, til at dæmpningen faktisk virker. Det kan endvidere være svært at se forskellen på fuldt lys og 50 % dæmpningen, med mindre man kigger på lampen i øjeblikket, hvor den dæmpes.