Nyheder om Skæring Strand

Kære grundejer i Skæring Strand

Nu forstyrrer vi jer snart i mailboksen eller i postkassen igen.

Vi arbejder videre på planlægningen for en fremtidig lokalplan i Skæring Strand.

Jf. lovgivningen for planlægningen, skal vi efter den udstedte ”Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområdet til byzone”, høre jer og jeres naboer om ændring af kommuneplanens rammer/bestemmelser for Skæring Strand. Vi forventer at ændre rammerne fra sommerhusområde til boligformål med mulighed for anvendelse til lav helårsbebyggelse.

Vi påbegynder at udsende brevene i e-boks til alle berørte grundejere og naboer fra den 18. december 2018. Det tager tid at udsende, så ikke alle vil modtage brevet den samme dag – men det kommer.

Alle I grundejere, inden for området, kan med rette tænke:
”Hvorfor skal vi nu høres igen. Vi har jo lige indsendt bemærkninger og bidrag til planlægningen.”

Derfor vil vi også gerne understrege, at hvis du/I ikke har yderligere bemærkninger i forhold til det, du/I allerede har fremsendt under den udvidede grundejerhøring i maj-juni 2018, så behøver du/I ikke at reagere på denne høring. Jeres tidligere fremsendte bidrag vil automatisk blive medtaget og behandlet sammen med de høringssvar, der eventuelt måtte komme frem nu.

Når der foreligger et forslag til lokalplan og dette udsendes i offentlig høring, vil der blive yderligere en mulighed for at indsende bemærkninger til selve lokalplanen og dens bestemmelser.

Tidsplan for lokalplanlægningen vil fremadrettet kunne følges på kommunens hjemmeside, med angivelse af forventede datoer i processen.

Find lokalplaner på vej i Aarhus Kommune her

Byggeansøgning efter vedtaget lokalplan

Vi modtager mange henvendelser om byggeri ved Skæring Strand.
Vi vil gerne understrege, at der ikke kan ansøges om byggeri og ændringer med henblik på status som helårsbolig, før der er en endelig vedtaget lokalplan.

Byggelovgivning

Når der er vedtaget en lokalplan, som overfører sommerhusområdet til byzone, kan den enkelte grundejer få sin ejendom godkendt til helårsbeboelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Bebyggelse og anvendelse til helårsbeboelse skal godkendes af Aarhus Kommune i hvert enkelt tilfælde, fordi bebyggelse skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement for helårshuse.

Bygningsreglementet stiller krav om byggetilladelse, både når der opføres nyt byggeri, og når anvendelsen af en eksisterende bygning ændres, f.eks. når et sommerhus ønskes anvendt til helårsbeboelse.

Grundejeren skal derfor ansøge om en byggetilladelse. Det skal gøres hos Byggeri, Teknik og Miljø, som er Aarhus Kommunes bygningsmyndighed.

Når et sommerhus har ændret anvendelse til helårsbeboelse, vil det normalt ikke efterfølgende kunne anvendes som sommerhus igen, jfr. boligreguleringsloven.

Har du et sommerhus, du ønsker at anvende som helårsbolig?

Hvis du ønsker at anvende dit sommerhus til helårsbolig, skal du, som ovenfor nævnt, søge om byggetilladelse.

En helårsbolig skal leve op til det gældende bygningsreglements krav.

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du ombygger dit sommerhus til helårsbolig. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer. Energiforbruget skal overholde kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du ønsker at nedrive dit sommerhus og opføre et helårshus.

Har du allerede tilladelse til at bo helårligt i et sommerhus på baggrund af en dispensation eller som pensionist?

Anvendes sommerhuset i dag lovligt til helårsbolig af en pensionist eller på baggrund af en dispensation, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende sommerhuset helårs.

Sommerhuset har fortsat status som sommerhus. Der er tale om en personlig tilladelse, som bortfalder ved ejerskifte. Det vil sige, at en ny ejer skal søge om byggetilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbolig.

Bor du allerede lovligt i helårshus i sommerhusområdet?

Der findes i sommerhusområdet omkring 45 ejendomme, som ikke har status som sommerhus, men som helårshus. Det skyldes, at boligen var lovlig helårsbolig, allerede før området blev udlagt til sommerhusområde. Det blev Skæring sommerhusområde i 1962/1974.

Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs.

Konsekvensen af at sommerhusområdet overføres til byzone er, at grundejeren ikke længere har en ret til at kunne ændre anvendelsen til sommerhus.

Ønsker du ikke sommerhuset anvendt til helårsbolig?

Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom til sommerhus kan fortsætte, efter at der er vedtaget en lokalplan, og sommerhusområdet er overført til byzone.

Et sommerhus kan fortsat sælges eller arves som sommerhus.

Der vil ikke være krav om byggetilladelse i en situation, hvor et sommerhus fortsat anvendes til sommerhus. Det er først ved ansøgning om anvendelsesændring fra sommerhus til helårsbeboelse, at der er krav om byggetilladelse.

Ønsker du tilbygning til et sommerhus?

Når der er vedtaget en lokalplan, som overfører sommerhusområdet til byzone, kan den eksisterende, lovlige anvendelse fortsætte. Det vil ikke længere være muligt at opføre sommerhusbebyggelse. Man kan ikke længere forvente at få tilladelse til at opføre tilbygninger til eksisterende, lovlige sommerhuse.

Man må gerne renovere og foretage indvendige ombygninger i et sommerhus; men der vil ikke være mulighed for at få byggetilladelse til en udvidelse af et sommerhus, medmindre der er tale om særlige forhold. Der kan f.eks. blive tale om en dispensation fra lokalplanen, hvis kommunen konkret vurderer, at der er behov for en meget beskeden tilbygning for at sikre tidssvarende toilet-/badeforhold.

Under alle omstændigheder vil en eventuel dispensation afhænge af lokalplanens indhold, herunder lokalplanens principper og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Alle grundejere i Skæring Strand blev den 26. april 2018 inviteret til at deltage i lokale stormøder inden for et af 5 områder, hvor man var grundejer. Formålet med møderne var primært at debattere og fokusere på de værdier og kvaliteter, som kendetegner Skæring Strand og det enkelte område.

Der er indkommet bidrag fra alle fem stormøder samt individuelt fra flere grundejere.

Vi er netop ved at sammenfatte alle de indsendte bemærkninger i en samlet redegørelse, der skal følge den politiske behandling i det videre forløb.

Landsplandirektivet, der muliggør planlægning for overførsel af sommerhusområder, er udstedt som en bekendtgørelse, der trådte i kraft den 13. juli 2018.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk her

Der skal inden for tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden være gennemført og vedtaget planlægning for kommuneplanens ændring samt en vedtaget lokalplan, der overfører området til byzone.

Erhvervsstyrelsens høring om forslag til overførsel af sommerhusområder til byzone blev afsluttet den 31. maj 2018.

Høringsportalen er nu suppleret med et høringsnotat, der kommenterer de fremsendte høringsbidrag og alle høringsbidragene.

Se materialet på høringsportalen.dk her

Forslag til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan nu ses på høringsportalen.

Læs mere om høringen her 

Center for Byudvikling og Mobilitet har den 5. marts 2018 udsendt et orienteringsbrev til alle grundejere vedrørende en fremtidig proces for inddragelse af alle grundejere i Skæring Strand.

Vi har i den forbindelse ønsket at invitere en gruppe af grundejere til et møde om, hvordan vi skaber en proces, der inddrager alle grundejere med en åben og ordentlig dialog. Vi har henvendt os til foreninger, som vi har kunnet finde i området og derudover personer fra veje, der ikke indgår i foreninger.

Et sådant møde vil ikke omhandle selve planarbejde, lokalplanlægningen eller indholdet i lokalplanen, men alene hvordan vi sikrer os, at vi når ud til alle i området– uanset om der er stemt ja eller nej ved afstemningen i perioden 15. september til 3. oktober 2017, når der forhåbentligt senere kan igangsættes en planlægning. Mødet udelukker ikke, at andre borgere senere deltager i den efterfølgende planlægning.

Som foregående information beretter, er der endnu ikke udsendt et forslag til landsplandirektivet, og vi ved derfor ikke, om Aarhus Kommune er en del af dette.
Vi ønsker blot at være lidt på forkant og at finde en form på processen, der sikrer en bred inddragelse af alle grundejerne, hvis det bliver muligt at igangsætte en planlægning med henblik på en lokalplan, der overfører området til byzone.

I en eventuel senere lokalplanlægning vil vores dialog mellem grundejere og kommune naturligvis tage udgangspunkt i det grundlag, som Byrådet vedtog den 13. september og som var afstemningsgrundlaget.

Erhvervsstyrelsen er nu kommet længere i processen om overførsel af sommerhusområder til byzone,

Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med forslaget til landsplandirektivet udarbejde en miljøvurdering af planens påvirkning af miljøet i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og styrelsen har derfor via sin konsulent udsendt en forespørgsel til berørte myndigheder, herunder Aarhus Kommune, om indholdet.

Høringen er udsendt med henblik på at afgrænse miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad. De berørte myndigheder har således mulighed for at fremsende bemærkninger til hvilke emner, der skal indgå i den kommende miljøvurdering af kommunernes ønsker om overførsel af sommerhusområder til byzone.

Der er medtaget fire områder i høringen, og Skæring Strand er et af områderne. Aarhus kommune, der er berørt myndighed, skal senest den 2. marts 2018 svare på, om kommunen har bemærkninger til de emner, som kommer til at indgå i miljøvurderingen.

Konsulenten vil herefter udarbejde et forslag til miljøvurdering, som vil indgå i det materiale, der kommer i offentlig høring sammen med udkastet til landsplandirektivet.

Høringen er et skridt på vejen, men det skal præciseres, at denne høring af myndigheder fokuserer på afgrænsningen af miljøvurderingen – IKKE på indholdet af Landsplandirektivet. Erhvervsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om sommerhusområdet kan overføres til byzone. Høringsmaterialet kan ses nedenfor under "Materialer om Skæring Strand".

Når Erhvervsstyrelsen offentliggør og annoncerer den offentlige høring af forslag til landsplandirektivet, vil Aarhus Kommune endvidere lægge information og link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside her på denne side.

Aarhus Kommune har den 10. januar 2018 atter kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. Aarhus Kommunes ansøgning om overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Det meddeles, at der i alt er fire kommuner, som har ansøgt. Styrelsen oplyser, at vurderingen af hvorvidt kommunernes ansøgninger opfylder kriterierne for en overførsel, aktuelt ikke er afsluttet. Det gælder også ansøgningen fra Aarhus Kommune. Styrelsen har derfor endnu ikke nye oplysninger. Erhvervsstyrelsen forventer stadig, at et udkast til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan sendes i offentlig høring i otte uger i foråret 2018. Når høring af landsplandirektivet offentliggøres, vil information herom blive meldt ud øverst på denne side.

Aarhus Kommune har den 19. december 2017 igen kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. kommunens ansøgning om overførsel af Skæring Strand. Styrelsen har ikke nye oplysning og henviser til de tidligere tilkendegivelser.

Der har været rettet en del henvendelser til Center for Byudvikling og Mobilitet og byrådets politikere vedrørende afgørelse på ansøgningen om overførsel af sommerhusområdet til byzone.

Ansøgningen blev afsendt fra Center for Byudvikling og Mobilitet fredag den 13. oktober 2017, og Erhvervsstyrelsen kvitterede umiddelbart efter for modtagelsen. Ansøgningen kan ses øverst i rækken af dokumenter til højre for denne orientering.

Centret har endnu ikke kunnet få en positiv tilkendegivelse af, hvorvidt Aarhus Kommunes ansøgning imødekommes. Der sker i øjeblikket en koordineret vurdering af alle kommunernes ansøgninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder hvorvidt kravene til de overordnede kriterier er opfyldt.

Når Aarhus Kommune modtager en tilbagemelding, vil den blive meldt ud her på siden.

Hvis tilbagemeldingen er positiv, igangsættes planarbejdet og en inddragende borgerproces. Der er en forhåbning om, at planprocesserne kan køre til dels parallelt for landsplandirektivet og en kommende lokalplan for området.

Proces og afstemning

I det nedenstående kan du læse det materiale, der lå til grund for byrådets behandling og afstemningen blandt grundejerne, der løb fra d. 15. september 2017 - 3. oktober 2017

Resultat af afstemning

Afstemningen om Skæring Strands fremtid endte med et samlet ja til at overføre hele sommerhusområdet til byzone.

Afstemningen i Skæring Strand endte med en stemmeprocent på 93,6% og en tilslutning til byzone fra 75,7% af grundejerne. Dermed kan Aarhus Kommune nu ansøge staten om at ændre hele områdets status til byzone, hvorefter den enkelte grundejer, når der er endeligt vedtaget en lokalplan, kan ansøge kommunen om helårsstatus for sin egen bolig.

Du kan se en uddybning af resultat i valgbogen, der kan hentes som pdf her på siden.

Erhvervsstyrelsen skal herefter vurdere kommunens ansøgning og på baggrund af denne træffe en beslutning om at udstede et landsplandirektiv. Aarhus Kommune har ikke indflydelse på den efterfølgende proces, men Erhvervsstyrelsens arbejde vurderes at tage ca. 1 – 1½ år.

Aarhus Kommune søger at koordinere processen for lokalplanen med landsplandirektivet, så den samlede tidshorisont bliver så kort som mulig til glæde for grundejerne i Skæring Strand.

Overværelse af optælling af brevstemmer - IKKE OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTAT

Brevstemmerne vil blive talt op af medarbejdere fra kommunens centrale Valgsekretariat mandag den 9. oktober 2017 kl. 10. Der vil være mulighed for at møde op og overvære optællingen i receptionslokalet på Aarhus Rådhus.

Det skal dog understreges, at resultatet af optællingen af brevstemmerne ikke bliver offentliggjort i forbindelse med optællingen den 9. oktober. De optalte brevstemmer vil indgå i den samlede opgørelse af alle stemmerne. Før det samlede resultat af afstemningen kan offentliggøres, skal det forelægges Teknisk Udvalg om aftenen d. 9.10.

Offentliggørelse af afstemningsresultat

Aarhus Kommune vil offentliggøre resultatet af afstemningen om overførsel til byzone i uge 41. Tidspunktet er fastlagt ud fra, at kommunen vil sikre, at også alle brevstemmerne når frem og indgår i afstemningsresultatet. Før offentliggørelse skal det endelige resultat også forelægges Teknisk Udvalg d. 9.10. Resultatet vil kunne læses her på siden og vil samtidig blive offentliggjort i en pressemeddelelse, der sendes til lokale medier.

Fællesarealer og afstemning  

Der er blevet sendt afstemningsmateriale m.v. ud til alle ejendomme inden for Skæring Strand. I forbindelse med stemmeoptællingen vil stemmer afgivet på vegne af fællesarealer, parkeringsarealer, vejarealer m.v., som ikke selvstændigt kan bebygges med en bolig, blive taget fra, således at disse stemmer ikke indgår i opgørelsen af afstemningsresultatet.

Politisk behandling

Referat fra behandling i Teknisk Udvalg 4. september 2017 

Referat fra byrådets beslutning 13. september 2017

 

Materialer om Skæring Strand