Skæring Strand - fra sommerhusområde til byzone

Nyheder om Skæring Strand

Forslag til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan nu ses på høringsportalen.

Læs mere om høringen her 

Center for Byudvikling og Mobilitet har den 5. marts 2018 udsendt et orienteringsbrev til alle grundejere vedrørende en fremtidig proces for inddragelse af alle grundejere i Skæring Strand.

Vi har i den forbindelse ønsket at invitere en gruppe af grundejere til et møde om, hvordan vi skaber en proces, der inddrager alle grundejere med en åben og ordentlig dialog. Vi har henvendt os til foreninger, som vi har kunnet finde i området og derudover personer fra veje, der ikke indgår i foreninger.

Et sådant møde vil ikke omhandle selve planarbejde, lokalplanlægningen eller indholdet i lokalplanen, men alene hvordan vi sikrer os, at vi når ud til alle i området– uanset om der er stemt ja eller nej ved afstemningen i perioden 15. september til 3. oktober 2017, når der forhåbentligt senere kan igangsættes en planlægning. Mødet udelukker ikke, at andre borgere senere deltager i den efterfølgende planlægning.

Som foregående information beretter, er der endnu ikke udsendt et forslag til landsplandirektivet, og vi ved derfor ikke, om Aarhus Kommune er en del af dette.
Vi ønsker blot at være lidt på forkant og at finde en form på processen, der sikrer en bred inddragelse af alle grundejerne, hvis det bliver muligt at igangsætte en planlægning med henblik på en lokalplan, der overfører området til byzone.

I en eventuel senere lokalplanlægning vil vores dialog mellem grundejere og kommune naturligvis tage udgangspunkt i det grundlag, som Byrådet vedtog den 13. september og som var afstemningsgrundlaget.

Erhvervsstyrelsen er nu kommet længere i processen om overførsel af sommerhusområder til byzone,

Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med forslaget til landsplandirektivet udarbejde en miljøvurdering af planens påvirkning af miljøet i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og styrelsen har derfor via sin konsulent udsendt en forespørgsel til berørte myndigheder, herunder Aarhus Kommune, om indholdet.

Høringen er udsendt med henblik på at afgrænse miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad. De berørte myndigheder har således mulighed for at fremsende bemærkninger til hvilke emner, der skal indgå i den kommende miljøvurdering af kommunernes ønsker om overførsel af sommerhusområder til byzone.

Der er medtaget fire områder i høringen, og Skæring Strand er et af områderne. Aarhus kommune, der er berørt myndighed, skal senest den 2. marts 2018 svare på, om kommunen har bemærkninger til de emner, som kommer til at indgå i miljøvurderingen.

Konsulenten vil herefter udarbejde et forslag til miljøvurdering, som vil indgå i det materiale, der kommer i offentlig høring sammen med udkastet til landsplandirektivet.

Høringen er et skridt på vejen, men det skal præciseres, at denne høring af myndigheder fokuserer på afgrænsningen af miljøvurderingen – IKKE på indholdet af Landsplandirektivet. Erhvervsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om sommerhusområdet kan overføres til byzone. Høringsmaterialet kan ses til højre i dokumentkolonnen.

Når Erhvervsstyrelsen offentliggør og annoncerer den offentlige høring af forslag til landsplandirektivet, vil Aarhus Kommune endvidere lægge information og link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside her på denne side.

Aarhus Kommune har den 10. januar 2018 atter kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. Aarhus Kommunes ansøgning om overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Det meddeles, at der i alt er fire kommuner, som har ansøgt. Styrelsen oplyser, at vurderingen af hvorvidt kommunernes ansøgninger opfylder kriterierne for en overførsel, aktuelt ikke er afsluttet. Det gælder også ansøgningen fra Aarhus Kommune. Styrelsen har derfor endnu ikke nye oplysninger. Erhvervsstyrelsen forventer stadig, at et udkast til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan sendes i offentlig høring i otte uger i foråret 2018. Når høring af landsplandirektivet offentliggøres, vil information herom blive meldt ud øverst på denne side.

Aarhus Kommune har den 19. december 2017 igen kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. kommunens ansøgning om overførsel af Skæring Strand. Styrelsen har ikke nye oplysning og henviser til de tidligere tilkendegivelser.

Der har været rettet en del henvendelser til Center for Byudvikling og Mobilitet og byrådets politikere vedrørende afgørelse på ansøgningen om overførsel af sommerhusområdet til byzone.

Ansøgningen blev afsendt fra Center for Byudvikling og Mobilitet fredag den 13. oktober 2017, og Erhvervsstyrelsen kvitterede umiddelbart efter for modtagelsen. Ansøgningen kan ses øverst i rækken af dokumenter til højre for denne orientering.

Centret har endnu ikke kunnet få en positiv tilkendegivelse af, hvorvidt Aarhus Kommunes ansøgning imødekommes. Der sker i øjeblikket en koordineret vurdering af alle kommunernes ansøgninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder hvorvidt kravene til de overordnede kriterier er opfyldt.

Når Aarhus Kommune modtager en tilbagemelding, vil den blive meldt ud her på siden.

Hvis tilbagemeldingen er positiv, igangsættes planarbejdet og en inddragende borgerproces. Der er en forhåbning om, at planprocesserne kan køre til dels parallelt for landsplandirektivet og en kommende lokalplan for området.

Proces og afstemning

I det nedenstående kan du læse det materiale, der lå til grund for byrådets behandling og afstemningen blandt grundejerne, der løb fra d. 15. september 2017 - 3. oktober 2017

Resultat af afstemning

Afstemningen om Skæring Strands fremtid endte med et samlet ja til at overføre hele sommerhusområdet til byzone.

Afstemningen i Skæring Strand endte med en stemmeprocent på 93,6% og en tilslutning til byzone fra 75,7% af grundejerne. Dermed kan Aarhus Kommune nu ansøge staten om at ændre hele områdets status til byzone, hvorefter den enkelte grundejer kan ansøge kommunen om helårsstatus for sin egen bolig.

Du kan se en uddybning af resultat i valgbogen, der kan hentes som pdf her på siden.

Erhvervsstyrelsen skal herefter vurdere kommunens ansøgning og på baggrund af denne træffe en beslutning om at udstede et landsplandirektiv. Aarhus Kommune har ikke indflydelse på den efterfølgende proces, men Erhvervsstyrelsens arbejde vurderes at tage ca. 1 – 1½ år.

Aarhus Kommune søger at koordinere processen for lokalplanen med landsplandirektivet, så den samlede tidshorisont bliver så kort som mulig til glæde for grundejerne i Skæring Strand.

Overværelse af optælling af brevstemmer - IKKE OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTAT

Brevstemmerne vil blive talt op af medarbejdere fra kommunens centrale Valgsekretariat mandag den 9. oktober 2017 kl. 10. Der vil være mulighed for at møde op og overvære optællingen i receptionslokalet på Aarhus Rådhus.

Det skal dog understreges, at resultatet af optællingen af brevstemmerne ikke bliver offentliggjort i forbindelse med optællingen den 9. oktober. De optalte brevstemmer vil indgå i den samlede opgørelse af alle stemmerne. Før det samlede resultat af afstemningen kan offentliggøres, skal det forelægges Teknisk Udvalg om aftenen d. 9.10.

Offentliggørelse af afstemningsresultat

Aarhus Kommune vil offentliggøre resultatet af afstemningen om overførsel til byzone i uge 41. Tidspunktet er fastlagt ud fra, at kommunen vil sikre, at også alle brevstemmerne når frem og indgår i afstemningsresultatet. Før offentliggørelse skal det endelige resultat også forelægges Teknisk Udvalg d. 9.10. Resultatet vil kunne læses her på siden og vil samtidig blive offentliggjort i en pressemeddelelse, der sendes til lokale medier.

Fællesarealer og afstemning  

Der er blevet sendt afstemningsmateriale m.v. ud til alle ejendomme inden for Skæring Strand. I forbindelse med stemmeoptællingen vil stemmer afgivet på vegne af fællesarealer, parkeringsarealer, vejarealer m.v., som ikke selvstændigt kan bebygges med en bolig, blive taget fra, således at disse stemmer ikke indgår i opgørelsen af afstemningsresultatet.

Referat fra behandling i Teknisk Udvalg 4. september 2017 (LINK)

Referat fra byrådets beslutning 13. september 2017 (LINK)